« späť
Úradná tabuľa » Oznámenia výsledkov vybavenia petícií » 2017 » Petícia za okamžité odstránenie zastávky MHD na Kukučínovej ulici vo Vranove nad Topľou - Čemernom

Petícia za okamžité odstránenie zastávky MHD na Kukučínovej ulici vo Vranove nad Topľou - Čemernom

  • Vybavovateľ petície: Mesto Vranov nad Topľou
  • Názov: Petícia za okamžité odstránenie zastávky MHD na Kukučínovej ulici vo Vranove nad Topľou – Čemernom
  • Text:

My, dole podpísaní občania v zmysle petičného práva požadujeme, aby sa bezodkladne odstránila zastávka MHD na Kukučínovej ul. zriadená pre žiakov ZŠ Kukučínova, pochádzajúcich z obcí Vechec a Banské a aby bol predmetný pozemok vrátený do pôvodného stavu. Túto petíciu odôvodňujeme znečisťovaním verejného priestranstva, poškodzovaním súkromného majetku občanov, ako aj nadmerným hlukom zo strany týchto žiakov pri ich presunoch zo zastávky do školy a späť.

My, občania Slovenskej republiky, podpísaní na tomto podpisovom hárku, obraciame sa na základe čl. 27 ÚSTAVY SR a zákona č. 85/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov, na Mestský úrad Vranov nad Topľou a poslancov MsZ za mestskú časť Čemerné so žiadosťou uvedenou v hlavičke tejto petície.

  • Počet osôb podporujúcich petíciu: 96
  • Dátum doručenia petície: 02.06.2017
  • Dátum vybavenia petície: 26.06.2017
  • Spôsob vybavenia: prešetrená – opodstatnená

Oznámenie výsledku prerokovania petície:

V nadväznosti na Vašu petíciu zo dňa 02.06.2017, ktorá sa týka bezodkladného odstránenia zastávky MHD na Kukučínovej ul. zriadenej pre žiakov ZŠ Kukučínova, pochádzajúcich z obcí Vechec a Banské a vrátenia predmetného pozemku do pôvodného stavu z dôvodu znečisťovania verejného priestranstva, poškodzovania súkromného majetku občanov, ako aj nadmerného hluku zo strany týchto žiakov pri ich presunoch zo zastávky do školy a späť poradný výbor pre vybavovanie petícií dňa 09.06.2017 pre­rokoval vyššie uvedenú petíciu v zmysle svojho záväzného poriadku. Po dôkladnom preskúmaní písomného podania odporučil primátorovi mesta ako štatutárovi zaoberať sa požiadavkou občanov.

Po preskúmaní Vášho podania s prihliadnutím na stanovisko poradného výboru pre vybavovanie petícií uvádzame nasledovné:

V zápisnici zo zasadnutia MsČ Čemerné zo dňa 20.09.2016 po­žiadala mestská časť o urýchlené spevnenie plochy na ul. Kukučínova pred areálom materskej školy.

Mesto Vranov nad Topľou po dohode s pracovníkmi SAD vo Vranove nad Topľou, berúc do úvahy potrebu otáčania autobusu v blízkosti školy, požiadavke MsČ Čemerné vyhovelo. Na dočasné obdobie, a to do ukončenia školského roka 2016/2017, vytvorilo spevnenú plochu pre otáčanie autobusu a zabezpečenie bezpečnosti žiakov pri príchode a odchode zo školy. Následne sa vyhodnotí potreba zriadenia autobusovej zastávky, alebo iba zotrvanie spevnenej plochy pre otáčanie autobusu so zástupcami MsČ Čemerné.

« späť

aktualizácia: 26.06.2017 | počet zobrazení: 474

Počet návštev od 21.02.2008: 3143570
Počet návštev dnes: 289
fb