« späť
Úradná tabuľa » Oznámenia výsledkov vybavenia petícií » 2016 » Petícia za skončenia nájomnej zmluvy a vysťahovania pána Kopka Dušana a Kopkovej Heleny

Petícia za skončenia nájomnej zmluvy a vysťahovania pána Kopka Dušana a Kopkovej Heleny

 • Vybavovateľ petície: Mesto Vranov nad Topľou
 • Názov: Petícia za skončenia nájomnej zmluvy a vysťahovania pána Kopka Dušana a Kopkovej Heleny
 • Text: Na základe podnetov uvedených nižšie, obyvatelia bytového domu Lúčna 830/26B spísali petíciu, ktorá je prílohou k tomuto listu ako je uvedené v zozname príloh.

My obyvatelia bytového domu žiadame o skončenie nájomnej zmluvy u nájomníkov Dušana Kopka a Heleny Kopkovej.

Petícia vznikla na základe podnetov, ktoré svojím konaním dali predmetní nájomníci a to hlavne v týchto veciach:

 • permanentným znepríjemňovaním pokojného spolunažívania obyvateľov bytového domu,
 • častým a bezdôvodným volaním príslušníkov mestskej polície na obyvateľov domu, pričom dôvody nenaplnili skutkovú podstatu porušovania nočného kľudu, alebo priestupku, (napr. splachovanie WC u blízkych susedov, zapnutie digestora a pod.],
 • nedodržiavanie povinností v rámci udržiavania čistoty a poriadku,
 • bezdôvodné pokrikovanie na obyvateľov domu z okna a v spoločných priestoroch,
 • svojvoľná, neoprávnená a neodborná manipulácia s elektrickými rozvodmi (do dnešného dňa po zásahu do hlavného rozvádzača na prízemí nesvietia svetlá na medziposchodiach),
 • prejavy verbálneho a fyzického násilia na nájomníkoch bytového domu,
 • podozrenie, že do dnešného dňa môžu vlastniť kópiu kľúčov od všetkých pivničných priestorov, teda aj tých kde nemajú pridelenú pivničnú jednotku.

Nakoľko situácia v poslednej dobe eskaluje až do hraníc skutkov (napr. podania podnetov na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny), očakávame, že vo svojej kompetentnosti túto záležitosť v čo najkratšej dobe vyriešite tak, ako požaduje väčšina signatárov petície.

 • Počet osôb podporujúcich petíciu: 38
 • Dátum doručenia petície: 26.02.2016
 • Dátum vybavenia petície: 21.03.2016
 • Spôsob vybavenia: prešetrená – neopodstatnená

Oznámenie výsledku prerokovania petície:

Dňa 04.03.2016 poradný výbor pre vybavovanie petícií prerokoval petíciu zo dňa 16.02.2016 a jej doplnenie zo dňa 26.02.2016 v zmysle svojho záväzného poriadku. Petícia sa týka skončenia nájomnej zmluvy s nájomníkmi pánom Kopkom Dušanom a p. Kopkovou Helenou.

Po dôkladnom preskúmaní písomného podania odporučil zaoberať sa požiadavkou občanov a odporučil primátorovi mesta ako štatutárovi, aby formou pohovoru upozornil rodinu Kopkovú na možnosť hodnotenia vzťahov ako nedodržiavanie domového poriadku s možným označením rod. Kopkovej ako sociálne neprispôsobivej, čo by mohlo pri opakovanom porušovaní domového poriadku a opakovaných sťažnostiach nájomcov zakladať dôvod na výpoveď nájomnej zmluvy zo strany prenajímateľa.

Po preskúmaní Vášho podania s prihliadnutím na stanovisko poradného výboru pre vybavovanie petícií Vám týmto oznamujeme, že Mesto Vranov nad Topľou ako prenajímateľ nevypovie nájom bytu nájomcom Dušanovi Kopkovi a Helene Kopkovej.

Odôvodnenie:

Základná právna úprava susedských vzťahov je zakotvená v ustanovení § 127 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, podľa ktorého „vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, prachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok“.

Citované ustanovenie Občianskeho zákonníka vo všeobecnosti upravuje základné povinnosti medzi susedmi. Nakoľko slovenský právny poriadok neobsahuje osobitnú úpravu vzťahov medzi susedmi v bytovom dome, toto citované ustanovenie predstavuje základný rámec susedských vzťahov aj v tomto prípade. V zmysle citovaného ustanovenia je však v každom prípade potrebné skúmať, či konkrétna činnosť obťažuje susedov nad mieru primeranú pomerom. Miera obťažovania vždy závisí od konkrétnych okolností prípadu.

V súvislosti s Vami uvedeným konaním nájomcov, dávame do pozornosti aj zákon o priestupkoch. V danej veci by mohlo ísť o priestupok proti občianskemu spolunažívaniu. Tohto priestupku sa dopustí ten, kto inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech, inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví, úmyselne uvedie nesprávny alebo neúplný údaj pred štátnym orgánom, pred orgánom obce alebo pred organizáciou za účelom získania neoprávnenej výhody, úmyselne naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním, ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním.

K podnetom uvádzaným v petícii zaujímame toto stanovisko:

 • nedodržiavanie povinností v rámci udržiavania čistoty a poriadku – dodržiavanie povinností v rámci udržiavania čistoty a poriadku je problémom bytového domu ako celku, z uvedeného dôvodu je nevyhnutné zabezpečiť udržiavanie čistoty a poriadku v bytovom dome prostredníctvom upratovacej služby (prebieha výberové konanie na túto službu);
 • svojvoľná, neoprávnená a neodborná manipulácia s elektrickými rozvodmi (do dnešného dňa po zásahu do hlavného rozvádzača na prízemí nesvietia svetlá na medziposchodiach) – na medziposchodiach bola porucha na senzoroch, tieto boli vymenené a osvetlenie v bytovom dome je plne funkčné;
 • podozrenie, že do dnešného dňa p. Kopko a p. Kopková môžu vlastniť kópiu kľúčov od všetkých pivničných priestorov, teda aj tých, v ktorých nemajú pridelenú pivničnú jednotku –nájomníci o tejto skutočnosti Mesto Vranov nad Topľou – oddelenie bytov a nebytových priestorov vôbec neinformovali, toto závažné podozrenie je uvedené až v petícii, ide však iba o podozrenie, bez konkrétnych dôkazov.

Nájomníci mestských bytov sú povinní dodržiavať domový poriadok.

Pri rušení nočného pokoja, je potrebné privolať hliadku mestskej polície, ktorá vyhotoví záznam a vec môže riešiť ako priestupok s uložením blokovej pokuty.

V prípade spôsobenia škody, urážok, resp. ubližovania na cti môže ísť o priestupok proti občianskemu spolunažívaniu a aj proti majetku. Je potrebné podať podnet na polícii, ktorá vec postúpi na ďalšie konanie Okresnému úradu vo Vranove n.T..

S nájomníkmi p. Kopkom a p. Kopkovou bude urobený pohovor o tejto záležitosti. Odporúčame Vám tiež zabezpečiť podklady, resp. dôkazy o skutočnostiach uvádzaných v petícii a doručiť ich na Mestský úrad vo Vranove nad Topľou.

Po vyhodnotení podkladov bude prijaté rozhodnutie o tom, či mesto Vranov nad Topľou ako prenajímateľ uzatvorí nájomnú zmluvu k bytu s p. Kopkom a p. Kopkovou aj na ďalšie obdobie.

« späť

aktualizácia: 21.03.2016 | počet zobrazení: 1519

Počet návštev od 21.02.2008: 3143799
Počet návštev dnes: 518
fb