« späť
Úradná tabuľa » Oznámenia výsledkov vybavenia petícií » 2016 » Petícia za opravu – rekonštrukciu strechy MŠ Kukučínova Vranov nad Topľou

Petícia za opravu – rekonštrukciu strechy MŠ Kukučínova Vranov nad Topľou

  • Vybavovateľ petície: Mesto Vranov nad Topľou
  • Názov: Petícia za opravu – rekonštrukciu strechy MŠ Kukučínova Vranov nad Topľou
  • Text: Výbor rodičovského združenia pri MŠ Kukučínova 103 Vranov nad Topľou, predkladá túto petíciu príslušnému orgánu mestskej správy kompetentnému konať v danej veci. V petícii podpísaní občania v zmysle petičného práva žiadajú o schválenie a následnú bezodkladnú opravu – rekonštrukciu strechy MŠ Kukučínova, ktorá je v havarijnom stave. Stav strechy spôsobuje zatekanie a tým poškodzovanie interiéru a následné ohrozenie deti opadávaním omietky ako aj tvorbou plesni.
  • Počet osôb podporujúcich petíciu: 125
  • Dátum doručenia petície: 15.12.2015
  • Dátum vybavenia petície: 07.01.2016

Oznámenie výsledku prerokovania petície:

V nadväznosti na Vašu petíciu zo dňa 15.12.2015, ktorá sa týka opravy – rekonštrukcie strechy MŠ Kukučínova Vranov nad Topľou, poradný výbor pre vybavovanie petícií dňa 21.12.2015 pre­rokoval vyššie uvedenú petíciu v zmysle svojho záväzného poriadku.

Po dôkladnom preskúmaní písomného podania odporučil zaoberať sa požiadavkou výboru rodičovského združenia pri MŠ Kukučínova 103 Vranov nad Topľou a odporučil primátorovi mesta ako štatutárovi, aby sa zaoberal predmetnou rekonštrukciou stavu strechy.

Materská škola Kukučínova 103 bola otvorená v roku 1968. V roku 2002 sa jej vlastníkom stalo Mesto Vranov nad Topľou. Mesto vykonalo na objekte MŠ Kukučínova nasledujúce rekonštrukčné prá­ce:

  • r. 2005 rekonštrukcia vonkajšej fasády na dvoch pavilónoch
  • r. 2012 oprava teplovodného potrubia v dvoch triedach, čiastočná oprava „kočikárne“, likvidácia vonkajšieho bazéna
  • r. 2014 čiastočná oprava strechy nad dvoma triedami
  • r. 2015 čiastočná oprava strechy nad jednou triedou

Z uvedeného je zrejmé, že v roku 2015 prebehla oprava strechy a to v mesiaci október 2015. Táto oprava bola zrealizovaná práve z dôvodu odstránenia havarijného stavu – zatekania.

K dnešnému dňu neeviduje mesto Vranov nad Topľou informáciu o zatekaní strechy.

Mesto Vranov nad Topľou má záujem o zlepšenie podmienok pre deti vo všetkých materských školách, ktorých je zriaďovateľom a v súčasnosti nemá dostatok vlastných finančných prostriedkov na rekonštrukciu strechy v celom rozsahu – preto sa aktívne zapája do projektov na rekonštrukcie materských škôl.

V snahe zlepšiť podmienky v MŠ Kukučínova sa zapojilo do týchto projektov, ktoré zahŕňajú aj rekonštrukciu strechy:
r. 2013 Projekt: Rekonštrukcia MŠ Kukučínova ulica 103
Operačný program: projekt zaslaný cez Úrad splnomocnenca vlády
Cieľ: Oprava súčasne nevyhovujúceho technického stavu – komplexná rekonštrukcia budovy
Výsledok: NESCHVÁLENÝ

r. 2014 Projekt: Rekonštrukcia MŠ Kukučínova ulica 103
Operačný program: regionálny operačný program
Cieľ: Skvalitnenie predškolskej infraštruktúry a podmienok realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom rekonštrukcie budovy MŠ, zníženie energetickej náročnosti budovy, zvýšenie ochrany zdravia a bezpečnosti. .=
Výsledok: NESCHVÁLENÝ

r.2015

1. Projekt: Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR na rozšírenie kapacít MŠ
Cieľ: Rozšírenie kapacity MŠ prostredníctvom rekonštrukcie priestorov časti MŠ
Výsledok: SCHVÁLENÝ
v tomto čase prebiehajú úkony spojené s touto rekonštrukciou

2. Projekt: Rekonštrukcia a úprava MŠ Kukučínova ulica 103
Operačný program: Environmentálny fond
Cieľ: Zvyšovanie energetickej účinnosti vrátane zatepľovania budovy
Výsledok: prebieha vyhodnocovanie (predpokladaný výsledok január – február 2016)

V prípade neúspechu v tomto projekte sa Mesto Vranov nad Topľou aktívne zapojí do druhého kola regionálneho operačného programu v snahe získať finančné prostriedky na rekonštrukciu.

« späť

aktualizácia: 07.01.2016 | počet zobrazení: 1419

Počet návštev od 21.02.2008: 3137609
Počet návštev dnes: 89
fb