« späť
Úradná tabuľa » Oznámenia výsledkov vybavenia petícií » 2016 » Petícia občanov z mestskej časti Čemerné - ulice Herlianska a Prešovská

Petícia občanov z mestskej časti Čemerné - ulice Herlianska a Prešovská

  • Vybavovateľ petície: Mesto Vranov nad Topľou
  • Názov: Petícia občanov z mestskej časti Čemerné – ulice Herlianska a Prešovská o dopracovanie a schválenie v MsZ Územného plánu mesta Vranov n/T, k.ú.Čemerné o koeficient zastavanosti v zmiešanom území na pozemky respektíve na parcely.
  • Text: My, podpísaní občania dotknutí plánovanou výstavbou prevádzok niektorými podnikateľmi v bezprostrednej blízkosti našich rodinných domov, požadujeme Mesto Vranov n. T., aby sa dopracoval zmenený územný plán mesta v sever. časti k.ú. Čemerné o koeficient zastavanosti až na parcely!!

Dôvod: V roku 2014 mesto Vranov n.T. schválilo v MsZ zmenu územného plánu na zmiešané územie – bez predchádzajúceho prejednania s nami občanmi – Jedna sa o územie v k.ú. Čemerné sever (v trojuholníku) medzi štátnou cesto I/18 smer Prešov, krátkou ul. Herlianskou a Prešovskou ulicou po benzínovú pumpu Slovnaft, kde sa nachádzajú naše pozemky resp. parcely. Na týchto parcelách v zmysle ÚPN mesta je koeficient zastavanosti kz =0,4 (nie pozemku resp. parcele). Z toho vyplýva, že maxim. možná miera zastavanosti danej funkčnej plochy (nie pozemku) je maximálne 40 %.

Doterajšia prax je nasledovná: Podnikatelia budujú svoje nehnuteľnosti na celých pozemkoch, čím dosahujú koeficient zastavanosti až 100 %. Pokiaľ by takýmto systémom pokračovala výstavba ďalej, my občania nebudeme môcť realizovať stavby na svojich pozemkoch, nakoľko už nebudeme splňať podmienku koefic. zastavanosti. Týmto dôjde k úplnému znehodnoteniu naších nehnuteľnosti, k zhoršeniu životného prostredia občanov, k tieneniu rod. Domov, k rušeniu intimity obyvateľov, k hluku, k škodlivým exhalátom, k likvidácii zelene a pod. Nestačí, že už teraz sme v našej lokalite zo všetkých strán ohrozovaní zvýšeným dopravným ruchom, zaťaženosťou a koncentráciou exhalátov ako aj zatápaním nehnuteľnosti!

Odmietame ďalšiu výstavbu v tejto lokalite až do obdobia, pokiaľ sa neporieši koeficient zastavanosti na pozemky resp. parcely. Týka sa to aj rozpracovaného stavebného povolenia na výstavbu Autoservisu Citroen, výstavba ktorého bola zrušená Okresným úradom v Prešove práve pre nedoriešený koeficient zastavanosti! V územnom pláne nie je ani definovaný konkrétny druh občianskej vybavenosti povolený v zmiešanom území, a tak nie je možné posúdiť občanmi súlad predložených projektov s územným plánom.

  • Počet osôb podporujúcich petíciu: 29
  • Dátum doručenia petície: 17.03.2016
  • Dátum vybavenia petície: 07.04.2016
  • Spôsob vybavenia: nevyhodnotená

Oznámenie výsledku prerokovania petície:

V nadväznosti na Vašu petíciu zo dňa 17.03.2016, ktorá sa týka dopracovania Územného plánu mesta Vranov nad Topľou,v k. ú. Čemerné o koeficient zastavanosti v zmiešanom území na pozemky resp. parcely, poradný výbor pre vybavovanie petícií dňa 30.03.2016 pre­rokoval vyššie uvedenú petíciu v zmysle svojho záväzného poriadku a berúc do úvahy stanovisko spracovateľa ÚPN, ako aj to, že nepozná odôvodnenie rozhodnutia nadriadeného orgánu o zrušení stavebného povolenia konštatuje, že vyhodnotenie a prijatie definitívneho stanoviska k opodstatnenosti petície bude možné zaujať po stanovení podmienok výstavby zo strany stavebného úradu v rámci prebiehajúceho odvolacieho konania.

Po dôkladnom preskúmaní písomného podania odporučil primátorovi mesta ako štatutárovi, aby neuzatváral daný prípad do prijatia záverov poradného výboru, a odporučil preveriť časovú a finančnú náročnosť dopracovania ÚPN o koeficient zastavanosti a doplnenie – zmenu VZN č. 103/2009 o Záväzných častiach ÚPN mesta.

Po preskúmaní Vášho podania s prihliadnutím na stanovisko poradného výboru pre vybavovanie petícií a stanoviska spoločnosti URBAN STUDIO, Košice – spracovateľa ÚPN mesta Mesto Vranov nad Topľou uvádza nasledovné:

  • ÚPN mesta aj následné zmeny a doplnky boli schvaľované v mestskom zastupiteľstve po predchádzajúcom prerokovaní s verejnosťou v zmysle stavebného zákona §22. V meste Vranov nad Topľou dokonca nad rámec stav. zákona bola verejnosť v jednotlivých m.č. Čemerné, Lomnica informovaná samostatne a bol zabezpečený výklad spracovateľa v rámci procesu prerokovávania predmetnej územnoplánovacej dokumentácie podľa §22 stav. zákona. O daných prerokovaniach v m.č. Čemerné v rámci prechádzajúcich procesov prerokovávania má mesto aj prezenčné listiny. Takže tvrdenie občanov že zmeny a doplnky sa udiali bez prejednania s verejnosťou sú klamlivé a nepravdivé.
  • Prípadné dopracovanie o koeficient zastavanosti na jednotlivých parcelách ako to požaduje petícia je možne po doplnení „VZN 103/2009 o Záväzných častiach ÚPN mesta VnT“ o lokalitu resp. časť mesta na ktorú je potrebné spracovať územný plán zóny. Následne v ÚPN zóny bude možné presne definovať predmetný koeficient zastavanosti na parcely podľa podkladu katastra.
  • V ÚPN mesta včítane platných zmien a doplnkov je v záväznej časti presne definované funkčné využitie územia na jednotlivé plochy v zmysle platnej legislatívy a podrobnosti územného plánu mesta. Sú uvedené prípustné obmedzené a zakázané funkčné využitia územia. Pre predmetné zmiešané územie je definovaný kód 302. V územnom pláne mesta nie je možné presnejšie konkretizovať využitie jednotlivých funkčných plôch, vzhľadom k tomu že nie je možné predvídať ekonomické zámery jednotlivých subjektov v predmetnom území. Vyhodnotenie vhodnosti konkrétnej investície je na podrobnejšom riešení v ďalších stupňoch v zmysle platnej legislatívy (územné konanie, stavebné konanie).

Vzhľadom k vyššie uvedenému sa vecou budeme zaoberať po prijatí záverov poradného výboru a po zistení finančnej a časovej náročnosti dopracovania ÚPN.

« späť

aktualizácia: 08.04.2016 | počet zobrazení: 1103

Počet návštev od 21.02.2008: 3137609
Počet návštev dnes: 89
fb