« späť
Úradná tabuľa » Oznámenia výsledkov vybavenia petícií » 2016 » Petícia občanov z mestskej časti Čemerné - ulice Herlianska a Prešovská za zmenu Územného plánu mesta Vranov n.T.

Petícia občanov z mestskej časti Čemerné - ulice Herlianska a Prešovská za zmenu Územného plánu mesta Vranov n.T.

 • Vybavovateľ petície: Mesto Vranov nad Topľou
 • Názov: Petícia občanov z mestskej časti Čemerné – ulice Herlianska a Prešovská za zmenu Územného plánu mesta Vranov n.T., k. ú. Čemerné zo zmiešaného územia s prevahou plôch bývania (rodinných domov) a občianskej vybavenosti (kód 302) na obytné územie, plochy rodinných domov.
 • Text:

My, podpísaní občania žiadame mesto Vranov n. T. aby zmenilo územný plán mesta v severnej časti k. ú. Čemerné Sever /v trojuholníku/ medzi štátnou cestou 1/18 smer Prešov, krátkou ul. Herlianskou a Prešovskou ulicou po čerpaciu stanicu Slovnaft, kde sa nachádzajú naše pozemky, resp. parcely a to zo zmiešaného územia s prevahou plôch bývania (rodinných domov) a občianskej vybavenosti (kód 302) na obytné územie, plochy rodinných domov.

K zmene tohto územia na zmiešané územie došlo na zasadnutí MsZ dňa 28.5.2014, kedy mestské zastupiteľstvo schválilo túto zmenu v rámci doplnku č.2 územného plánu mesta. Táto navrhovaná zmena sa udiala bez dostatočného prerokovania s nami, dotknutými občanmi. Zmiešané územie umožňuje výstavbu a prevádzku malých a stredných výrobných prevádzok, ktoré môžu narúšať pohodu nášho bývania svojou povahou ohrozovať životné prostredie v našej bezprostrednej blízkosti. Keď že s touto zmenou nesúhlasíme, žiadame mesto o zmenu územného plánu v našej oblasti do stavu platného pred schválením doplnku č.2 územného plánu mesta, teda aby bolo dané územie opätovne Obytným územím.

Až do obdobia, pokiaľ sa táto zmena neschváli, odmietame výstavbu takýchto výrobných a podobných prevádzok, ktoré nevyhovujú požiadavkách na obytné územie a mohli by tak svojim charakterom narušiť a zhoršiť životné podmienky v našej lokalite.

 • Počet osôb podporujúcich petíciu: 29
 • Dátum doručenia petície: 06.06.2016
 • Dátum vybavenia petície: 30.06.2016
 • Spôsob vybavenia: opodstatnená

Oznámenie výsledku prerokovania petície:

V nadväznosti na Vašu petíciu zo dňa 06.06.2016 týkajúcu sa zmeny Územného plánu mesta Vranov n/T, k. ú. Čemerné zo zmiešaného územia s prevahou plôch bývania (rodinných domov) a občianskej vybavenosti (kód 302) na obytné územie, plochy rodinných domov, poradný výbor pre vybavovanie petícií dňa 13.06.2016 pre­rokoval vyššie uvedenú petíciu v zmysle svojho záväzného poriadku. Vzal do úvahy zastavanosť parcely výstavbou autosalónu Citroën a ňou dotknutých susedov a preto považuje petíciu za opodstatnenú. Zároveň sa výbor stotožnil s vyjadrením nespokojnosti občanov o informovanosti občanov, na ktorú poukázali zástupcovia petičného výboru.

Po dôkladnom preskúmaní písomného podania odporučil primátorovi mesta ako štatutárovi, aby zvolal stretnutie občanov – účastníkov petície predmetného územia a na úrovni odborných pracovníkov MsÚ vysvetlil súčasné možnosti využitia územia, ako aj možnosti využitia územia po realizácii požadovanej zmeny ÚPN. Petičný výbor odporúča na základe záverov zo stretnutia s občanmi prijať rozhodnutie o realizácii zmeny ÚPN.

Po preskúmaní Vášho podania s prihliadnutím na stanovisko poradného výboru pre vybavovanie petícií mesta Mesto Vranov nad Topľou uvádza nasledovné:

 • zmena územného plánu v tejto časti bola schválená v Zmenách a doplnkoch ÚPN mesta po predchádzajúcom prerokovaní s verejnosťou. Prerokovanie bolo riadne oznámené zverejnením na internetovej stránke mesta a v periodickej tlači. Mesto k tejto skutočnosti môže doložiť doklady
 • v dotknutom území sa nachádza aj občianska vybavenosť rôzneho druhu, ktorá bola do tohto územia dopĺňaná postupne a jej existencia, ako aj atraktivita územia pre podnikateľské účely (poloha pri vstupe do mesta vedľa cesty 1/18) boli motívom pri zmene plochy na zmiešané územie
 • prípadná zmena územného plánu, ako to požaduje petícia, je možná po vypracovaní a schválení nových zmien a doplnkov s doplnením takto zmenenej lokality do VZN 103/2009 o Záväzných častiach územného plánu Vranov nad Topľou
 • pri povoľovaní stavieb nie je možné využívať princíp retroaktivity, t.z. zastaviť, alebo prerušiť stavebné konanie z dôvodu zmeny územného plánu. Stavbu je možné povoliť, alebo nepovoliť iba na základe aktuálne platnej dokumentácie.

Vzhľadom k vyššie uvedenému a v súlade s odporúčaním petičného výboru bude zvolané stretnutie občanov – účastníkov petície predmetného územia a odborných pracovníkov MsÚ.

« späť

aktualizácia: 06.07.2016 | počet zobrazení: 731

Počet návštev od 21.02.2008: 3143641
Počet návštev dnes: 360
fb