« späť
Úradná tabuľa » Oznámenia výsledkov vybavenia petícií » 2015 » Petícia za zrušenie ExcelClubu vo Vranove nad Topľou

Petícia za zrušenie ExcelClubu vo Vranove nad Topľou

  • Vybavovateľ petície: Mesto Vranov nad Topľou
  • Názov: Petícia za zrušenie ExcelClubu vo Vranove nad Topľou
  • Text: Podpísaní vlastníci a nájomníci bytov obytného domu na Námestí slobody 97 vo Vranov nad Topľou týmto žiadajú kompetentné orgány buď o úplné zrušenie ExcelClubu v susedstve nášho domu alebo aspoň obmedzenie jeho prevádzkovej doby do 22:00 hodiny, pretože jeho činnosť často narúša naše právo na nočný pokoj.
  • Počet osôb podporujúcich petíciu: 26
  • Dátum doručenia petície: 01.10.2015
  • Dátum vybavenia petície: 29.10.2015

Oznámenie výsledku prerokovania petície:

V nadväznosti na Vašu petíciu zo dňa 28.09.2015 a jej doplnenie zo dňa 01.10.2015, ktorá sa týka zrušenia Excel Clubu vo Vranove nad Topľou, poradný výbor pre vybavovanie petícií dňa 09.10.2015 pre­rokoval vyššie uvedenú petíciu v zmysle svojho záväzného poriadku.

Po dôkladnom preskúmaní písomného podania odporučil zaoberať sa požiadavkou občanov a odporučil primátorovi mesta ako štatutárovi, aby vyzval spoločnosť e-gaming SLOVAKIA, s.r.o., ktorá prevádzkuje herňu na dodržiavanie nočného kľudu zo strany návštevníkov klubu a odporučil spoločnosti zabezpečiť zásobovanie prevádzky z ulice Námestie slobody.

Na základe Vašej žiadosti o zriadenie elektronickej rampy k domovému parkovisku, ktorá predchádzala Vašej petícii Mesto Vranov nad Topľou súhlasilo so zriadením elektronickej rampy na parcele č. 1850/1 k.ú. Vranov nad Topľou pri parkovisku vedľa bytového domu č. 97 na náklady spoločenstva, tým dôjde k obmedzeniu prístupu na parkovaciu plochu pred herňou. Ďalej bude obmedzený prístup aj z Pribinovej ulice a to osadením gabionových kvetináčov.

Herňa Excel Club bola zriadená a prevádzkový čas na uvedenej prevádzke bol potvrdený v zmysle VZN č. 147/2014, účinné od 01.09.2014. Uvedené VZN bolo vyvesené na pripomienkovanie občanom dňa 26.05.2014 a zvesené dňa 25.06.2014. Ne­existuje právna úprava, ktorou by obec bola splnomocnená VZN alebo iným rozhodnutím v oblasti umiestňovania prevádzok ukladať podnikateľom povinnosti, zákazy, prípadne iné obmedzenia.

Na rušenie nočného kľudu spôsobené činnosťou prevádzky oddelenie mestského majetku neobdržalo ani jeden zápis z Mestskej polície, ani podnet na začatie správneho konania pre porušenie príslušného VZN, ani podnet na kontrolu.

V prípade pretrvávajúcich problémov s rušením nočného kľudu je potrebné privolať hliadku mestskej polície na bezplatnom tel. č. 159.

« späť

aktualizácia: 29.10.2015 | počet zobrazení: 1416

Počet návštev od 21.02.2008: 3142689
Počet návštev dnes: 120
fb