« späť
Úradná tabuľa » Oznámenia výsledkov vybavenia petícií » 2015 » Petícia za výstavbu sociálnych domov

Petícia za výstavbu sociálnych domov

  • Vybavovateľ petície: Mesto Vranov nad Topľou
  • Názov: Petícia za výstavbu sociálnych domov.
  • Text: Žiadosť o výstavbu sociálnych bytov pre rómskych nájomníkov – z Budovateľskej ulice 1286 vo Vranove nad Topľou
  • Počet osôb podporujúcich petíciu: 32
  • Dátum doručenia petície: 14.09.2015
  • Dátum vybavenia petície: 12.10.2015

Oznámenie výsledku prerokovania petície:

V nadväznosti na Vašu petíciu zo dňa 03.09.2015 a jej doplnenie zo dňa 14.09.2015, ktorá sa týka výstavby sociálnych bytov pre nájomníkov z Budovateľskej ulice 1286 vo Vranove nad Topľou, poradný výbor pre vybavovanie petícií dňa 24.09.2015 pre­rokoval vyššie uvedenú petíciu v zmysle svojho záväzného poriadku.

Bytový dom na ul. Budovateľská 1286 je jedným z nájomných bytových domov v správe mesta Vranov nad Topľou. V bytovom dome je 57 bytových jednotiek – garsónky. Do tohto bytového domu boli umiestnení občania, ktorý si nesplnili svoje záväzky smerom k Mestskému bytovému podniku vo Vranove nad Topľou – vytvorili dlhy na nájomnom. V bytovom dome na ul. Budovateľská 1286 poskytlo mesto náhradné ubytovanie pre „neplatičov“, ktorý museli opustiť pôvodné bytové jednotky. Z 32 osôb podpísaných pod touto petíciou dve osoby nie sú nájomníkmi bytov v bytovom dome na ul. Budovateľská 1286 a jedna osoba nemá trvalý pobyt na tejto adrese. Z 32 podpísaných osôb je 16 osôb „neplatičmi“ a ich spoločná výška dlhu z minulosti predstavuje sumu 34.373,78 Eur. K dnešnému dňu je na bytovom dome dlh vo výške 3.299,27 Eur, tento dlh vytvorilo 13 podporovateľov petície. V roku 2001 evidovalo mesto na uvedenej adrese 134 nájomníkov. Do roku 2014 demograficky počet nájomníkov vzrástol na 223 osôb ( tj. nárast o 66,42 %).

Zabezpečenie bývania je v prvom rade vecou každého občana a nie je možné stavať mestá do pozície zodpovedného za zabezpečenie bytovej situácie občanov. V petícii uvádzate, že ste si vedomí, že za stav v akom je bytový dom si môžete sami, až na výnimky, a s týmto tvrdením sa stotožňujeme. Zdevastovanie bytového domu je zapríčinené Vaším nezodpovedným prístupom k cudziemu majetku. Nájomné byty sú majetkom mesta, ktorý je občanovi zverený do užívania za určitých podmienok stanovených nájomnou zmluvou. Táto zmluva okrem iného ustanovuje povinnosti nájomcu vykonávať drobné opravy a znášať náklady na bežnú údržbu. Mesto napriek tomu každoročné vykonáva v uvedenom bytovom dome základné opravy.

Ohľadom skutočnosti nepríjemného spolunažívania s parazitmi – plošticou posteľnou mesto vykonáva opakovane dezinsekciu uvedeného priestoru. Každoročne vynakladá mesto na dezinsekciu sumu prevyšujúcu 2600,– Eur. Za zavlečenie ploštíc sú plne zodpovední nájomcovia a to nezodpovedným prístupom, nedodržiavaním všeobecných zásad hygieny, čistoty v bytoch a predovšetkým nedôslednou kontrolou prinášaných starých predmetov do bytov (kontrola či daný predmet nie je napadnutý parazitmi). Ploštica posteľná sa šíri z bytu, ktorý je zdrojom zamorenia do celého bytového domu.

Pravdepodobným zdrojom sú nelegálne vytvárané skládky odpadu – gauče, kreslá, matrace z postelí, gaučov a iný nelegálny odpad, ktorý je mesto nútené neustále odpratávať z priestranstva pred bytovým domom. Náklady na veľkokapacitné kontajnery na likvidáciu nelegálneho odpadu dosiahli v roku 2015 (do dnešného dňa) sumu 2931,75 Eur za 25 kontajnerov. Mesto tak vynakladá nemalé finančné prostriedky na to, aby eliminovalo potenciálny zdroj nákazy. Mesto má k dispozícii zberný dvor, kam je možné bezplatne odpad umiestniť, ale občania bytového domu na ul. Budovateľská 1286 odpad vyhadzujú na ulicu a čakajú až mesto odpad uprace. Dodržiavanie poriadku v okolí bytového domu a nevytváranie nelegálnych skládok odpadu by mohlo byť prvým krokom, ktorý by obyvateľom bytového domu na ulici Budovateľská umožnil dokázať a presvedčiť, že sa chcú prispôsobiť majoritnej spoločnosti.

Finančné prostriedky vynakladané na likvidáciu odpadu by tak mohli byť vynaložené vhodnejším spôsobom pre obyvateľov bytového domu, ako aj pre občanov celého mesta.

Mesto plánuje ďalšiu výstavbu nájomných bytov, ale tento projekt je podmienený nielen získaním dostatočných finančných prostriedkov na jeho realizáciu, ale aj nájdením vhodných lokalít, ktoré budú spĺňať podmienky pre výstavbu nových bytových domov. V zmysle vyššie uvedeného sa budeme zaoberať aj požiadavkou a perspektívou bývania obyvateľov bytového domu na ul. Budovateľská 1286.

« späť

aktualizácia: 15.10.2015 | počet zobrazení: 1463

Počet návštev od 21.02.2008: 3143834
Počet návštev dnes: 553
fb