Upútavky
Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Katalóg investičných ponúk

Interaktívna mapa Vranova n.T.

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Počasie
Sobota 26.05.2018
aktuálne o 14:01
Poloobla?no a? obla?no, preh?nky
teplota 24°C
predpoveď na zajtra
Preva?ne obla?no, mo?nos? preh?nok alebo b?rok
cez deň 24°C / v noci 14°C

« späť
Úradná tabuľa » Dražby, nájmy, verejné súťaže, predaj majetku mesta » Zoznam nehnuteľností odpredávaných alebo prenajímaných podľa osobitného zreteľa

Zoznam nehnuteľností odpredávaných alebo prenajímaných podľa osobitného zreteľa

Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou predať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 187/2018 časť A/8 zo dňa 26.4.2018

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou predať

pozemok časť parc. C-KN č. 542/3 o výmere 54 m2, k.ú. Čemerné, pre Mária Kočišová, bytom Kpt. Nálepku 23, 093 03 Vranov nad Topľou, ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 8 odst. 18e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: pozemok susedí s pozemkom žiadateľky, ktorá ho esteticky upraví a táto plocha bude prístupná verejnosti,,

v cene: minimálne 12,00 €/m2

Vo Vranove nad Topľou dňa 2.5.2018

Ing. Ján Ragan primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou predať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 187/2018 časť A/7 zo dňa 26.4.2018

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou predať

pozemok C-KN č. 1848/7, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 17 m2, pre Jana Baškovská, Lúčna 2606/26C, 093 01 Vranov nad Topľou, ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 8 odst. 18e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: predaja pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou,

v cene: minimálne 37,00 €/m2 podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

Vo Vranove nad Topľou dňa 2.5.2018

Ing. Ján Ragan primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou prenajať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 187/2018 časť A/4 zo dňa 26.4.2018

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou zmeniť

nájomcu nebytového priestoru na Námestí slobody s.č. 969 vo Vranove nad Topľou o výmere 93 m2 , zo: SEXTETO s.r.o. Strojárska 2740, 069 01 Snina, IČO: 36462012, na PEKÁREŇ IlaS s.r.o., Strojárska 2740, 069 01 Snina, IČO: 47874716, ako prípad hodný osobitného zreteľa,** v zmysle § 9a) odst. 9c) zákona č.131/1991 Zb o majetku obcí a čl. 9 odst. 4 písm l) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: dlhodobej obchodnej spolupráce s doterajším nájomcom a zachovania sortimentu predávaného tovaru s tým, že ostatné podmienky nájomnej zmluvy ostávajú nezmenené. Ak dôjde k zmene sortimentu predávaného tovaru, mesto odstúpi od zmluvy

Vo Vranove nad Topľou dňa 2.5.2018

Ing. Ján Ragan primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou prenajať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 187/2018 časť A/4 zo dňa 26.4.2018

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou zmeniť

nájomcu nebytového priestoru o výmere 50,60 m2 v dome s.č. 81 na Námestí slobody vo Vranove nad Topľou, z: Miloš Voľanský, Budovateľská 432/12, 094 31 Hanušovce nad Topľou, IČO: 50926535, na Lenka Voľanská, Budovateľská 432/12, 094 31 Hanušovce n.T., IČO: 51484048, ako prípad hodný osobitného zreteľa,** v zmysle § 9a) odst. 9c) zákona č.131/1991 Zb o majetku obcí a čl. 9 odst. 4 písm l) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

zo zdravotných dôvodov nájomcu na nového nájomcu, ktorým bude jeho manželka. Ostatné podmienky nájomnej zmluvy ostávajú nezmenené. Ak dôjde k zmene sortimentu predávaného tovaru, mesto odstúpi od zmluvy.

Vo Vranove nad Topľou dňa 2.5.2018

Ing. Ján Ragan primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou prenajať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 187/2018 časť A/3 zo dňa 26.4.2018

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou prenajať

majetok – časť pozemku parc. C-KN č. 3288/1 o výmere 185 m2, zastavané plochy a nádvorie, pre TRIBE kom. spol., 094 31 Medzianky 88, IČO: 31688101,ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a) odst. 9c) zákona č.131/1991 Zb o majetku obcí a čl. 9 odst. 4 písm l) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: nájmu pozemku priľahlého k nehnuteľnosti žiadateľa, na účely zriadenia parkovacích miest

v cene: minimálne 3,75 €/m2/rok

Na dobu: určitú 10 rokov

Vo Vranove nad Topľou dňa 2.5.2018

Ing. Ján Ragan primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou prenajať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 187/2018 časť A/2 zo dňa 26.4.2018

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou prenajať

majetok – časti pozemkov parc. C-KN č. 3708/42 a 3708/16, o výmere 3550 m2, pre MAJSTRI ZRUBOV s.r.o., 094 12 Banské 321, IČO: 50600788,ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a) odst. 9c) zákona č.131/1991 Zb o majetku obcí a č. 9 odst. 4 písm l) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: naplnenia účelu a indikátorov Priemyselného parku Vranov nad Topľou Ferovo, za účelom výroby a výstavby zrubových domov ako aj pridruženú drevovýrobu komponentov do drevodomov, v zmysle jeho podnikateľského zámeru a zvýšenie zamestnanosti v meste a regióne

v cene: 0,15 €/m2/rok

Za týchto podmienok:

 • doba nájmu – 11 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
 • predkupné právo – po uplynutí doby nájmu odkúpenie pozemkov vo vlastníctve mesta za 1,00 €/m2, pokiaľ to nebude v rozpore s právnymi predpismi
 • uvedený charakter výroby bude zachovaný po celú dobu trvania právneho vzťahu založeného nájomnou zmluvou
 • investor zamestná do 2 rokov od spustenia prevádzky cca 15 zamestnancov,
 • investor postaví halu a spustí prevádzku najneskôr do 2 rokov od účinnosti nájomnej zmluvy, v opačnom

  prípade mesto môže odstúpiť od zmluvy

Vo Vranove nad Topľou dňa 2.5.2018

Ing. Ján Ragan primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou prenajať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 179/2018 časť A/4 zo dňa 22.3.2018

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou prenajať

majetok – pozemok časť parc. C-KN č. 1086/1, k.ú. Vranov nad Topľou, zastavaná plocha, o výmere 25 m2, pre Nikolu Belančinovu, Gaštanová 11/28, 067 83 Kamenica nad Cirochou, IČO 51015609,ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a) odst. 9c) zákona č.131/1991 Zb o majetku obcí a č. 9 odst. 4d) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: nájmu pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nájomcu,

v cene: 21,25 €/m2/rok

Vo Vranove nad Topľou dňa 3.4.2018

Ing. Ján Ragan primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou zameniť svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 175/2018 časť A/4 zo dňa 22.2.2018

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou predať

majetok – pozemok parc. C-KN č. 502/4 o výmere 743 m2, k.ú. Čemerné, v zmysle LV č. 2347, pre Ing. Olachová Dagmar, v podiele 10895/91948, Loja Vojtech a manž. Anna v podiele 12154/91948, Ihnatišin Peter a manž. Monika v podiele 12092/91948, Broz Milan a manž. Elena v podiele 12154/91948 a Stavebné bytové družstvo Vranov nad Topľou v podiele 44653/91948, ako prípad hodný osobitného zreteľa, podľa § 9a) odst. 8e) zákona č. 131/1991 Zb o majetku obcí a čl. 8 odst. 18e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: že mesto tento pozemok nevyužíva, žiadatelia pozemok zhodnotia, budú ho udržiavať, vytvoria tam oddychovú zónu,

v cene: minimálne 9,00 €/m2

Vo Vranove nad Topľou dňa 26.02.2018

Ing. Ján Ragan primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou zameniť svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 154/2017 časť A/5 zo dňa 28.9.2017

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou zameniť

majetok – pozemok parcela C-KN č. 1913/4, orná pôda o výmere 2316 m2, k.ú. Čemerné, ktorej vlastníkom je Robert Feník, bytom Zimná 440, 093 03 Vranov nad Topľou, za pozemok parcela C-KN č. 1913/6 vo výmere 2316 m2, ktorej vlastníkom je mesto Vranov nad Topľou, ako prípad hodný osobitného zreteľa, § 9a ods. 8e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 8 odst. 18e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: vytvorenia nových pracovných miest a obojstrannej výhodnosti zámeny pozemkov, čím vzniknú geometricky usporiadanejšie parcely

v cene: s tým, že Robert Fenik uhradí za zamenený pozemok 1,00 €/m2

Vo Vranove nad Topľou dňa 02.10.2017

Ing. Ján Ragan primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou predať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 162/2017 časť A/2 zo dňa 29.11.2017

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou predať

majetok mesta – pozemok časť parc. C-KN č. 570, zastavaná plocha, o výmere 44 m2,pre Juraja Kľučára a manž., bytom Martina Benku 1724, 093 01 Vranov nad Topľou, ako prípad hodný osobitného zreteľa,v zmysle § 9a ods. 8e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 8 odst. 18e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: jedná o odpredaj pozemku, na ktorom je vybudovaný oporný múr a oplotenie k rodinnému domu s.č. 1724, postavenému na parc. C-KN č. 3666/23, ktorého vlastníkmi sú žiadatelia

v cene: minimálne 6,00 €/m2 podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou prenajať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 154/2017 časť A/3 zo dňa 28.09.2017

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou prenajať

majetok mesta – pozemok parcela C-KN č. 3708/40 o výmere 20000 m2, k.ú. Vranov nad Topľou pre ANGIE, s.r.o., Kalinčiakova 871/6, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 45871272, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a odst. 9c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a čl. 9 ods. 4 písm l) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: naplnenia účelu a indikátorov Priemyselného parku Vranov nad Topľou Ferovo, výstavba závodu na výrobu LTW batérií v zmysle jeho podnikateľského zámeru a zvýšenie zamestnanosti v meste a regióne vytvorením cca 250 nových pracovných miest

v cene: 0,15 €/m2/rok

za týchto podmienok:

 • doba nájmu – 11 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
 • predkupné právo – po uplynutí doby nájmu odkúpenie pozemkov vo vlastníctve mesta za 1,00 €/m2
 • uvedený charakter výroby bude zachovaný po celú dobu trvania právneho vzťahu založeného nájomnou zmluvou
 • investor zaháji výrobu najneskôr do 1 roka od kladného stanoviska EIA (vplyv závodu na životné prostredie), v opačnom prípade mesto môže odstúpiť od zmluvy

Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou predať svoj majetok a kúpiť nehnuteľnosť z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 68/2016 časť A/7 zo dňa 28.4.2016

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou

 1. predať majetok – pozemky parc.C-KN č. 3805/42 zastavané plochy o výmere 175 m2 a parc. C-KN č. 3805/7, ostatné plochy o výmere 102 m2, k.ú. Vranov nad Topľou, ktoré sú vo vlastníctve mesta Vranov nad Topľou, v celkovej hodnote 11 065 € pre ASCARI plus s.r.o., Sídlisko 1.mája 65/11, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36679712 podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013
 2. kúpiť budovu s.č. 58, výmenníkovú stanicu, postavenú na parcele C-KN č. 3805/8, od ASCARI plus s.r.o., Sídlisko 1.mája 65/11, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36679712, v cene 73 900 € podľa znaleckého posudku

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 9 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013 ako prípad hodný osobitného zreteľa,

z dôvodu: majetkoprávneho vysporiadania pozemkov a budovy, ktoré bude výhodné pre obidvoch vlastníkov s tým, že mesto Vranov nad Topľou uhradí spoločnosti ASCARI plus s.r.o., sumu vo výške rozdielu medzi hodnotou pozemkov a hodnotou budovy, t.j. 62 835,00 €


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou prenajať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe uznesenia MsZ č. 31/2015 časť A/4 zo dňa 25.6.2015

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou prenajať

majetok mesta – nebytové priestory v podiele 1/2 v budove Bernolákova 92 vo Vranove nad Topľou od 1.10.2015 pre Cirkevná spojená škola, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou, IČO: 17151627, v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa

z dôvodu: opakovaný nájom s tým istým nájomcom a zachovania kontinuity výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov navštevujúcich túto školu, z ktorých veľkú časť tvoria deti z mesta Vranov nad Topľou

v cene: min. 10,00 €/m2/rok

« späť

aktualizácia: 04.05.2018 | počet zobrazení: 10582

Počet návštev od 21.02.2008: 2614675
Počet návštev dnes: 281
fb