« späť
Úradná tabuľa » Dražby, nájmy, verejné súťaže, predaj majetku mesta » Zoznam nehnuteľností odpredávaných alebo prenajímaných podľa osobitného zreteľa

Zoznam nehnuteľností odpredávaných alebo prenajímaných podľa osobitného zreteľa

Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou predať a prenajať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 e) a ods. 9 písm.c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 55/2019 časť A/9 zo dňa 30.10.2019

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou zameniť

majetok – pozemok" parc. C-KN č. 401/16, zastavaná plocha, o výmere 210 m2, k.ú. Vranov nad Topľou, vo vlastníctve DMJ MARKET PLUS s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 48005436, v cene 9,00 €/m2 podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013, za pozemok parc. C-KN č. 401/15, zastavaná plocha, o výmere 210 m2, k.ú. Vranov nad Topľou, vo vlastníctve mesta Vranov nad Topľou, v cene 9,00 €/m2 podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a odst. 8e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a čl. 8 ods. 18 d) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: zámeny na účely verejného záujmu, mesto získa pozemok na rozšírenie miestnej komunikácie a DMJ MARKET PLUS, s.r.o., získa pozemok na rozšírenie parkoviska

v cene: bez finančného vyrovnania z dôvodu rovnakého druhu pozemkuVo Vranove nad Topľou dňa 4.11.2019

Ing. Ján Ragan

primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou predať a prenajať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 e) a ods. 9 písm.c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 55/2019 časť A/8 zo dňa 30.10.2019

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou predať

majetok – stavbu „Vrátnica bez pozemku“ evidovanú na LV č. 4114, postavenú na pozemku parc. C-KN č. 1928/2, k.ú. Vranov nad Topľou, pre MUDr. Jána Šimka, bytom Puškinova 795/14, 093 03 Vranov nad Topľou, ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a odst. 8e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci a čl. 8 ods. 4 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: stavba je postavaná na pozemku vo vlastníctve žiadateľa a mesto ju nevyužíva na plnenie svojich úloh

v cene: minimálne podľa znaleckého posudkuVo Vranove nad Topľou dňa 4.11.2019

Ing. Ján Ragan

primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou predať a prenajať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 e) a ods. 9 písm.c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 55/2019 časť A/7 zo dňa 30.10.2019

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou predať

majetok – pozemok časť parc.C-KN č. 3840/5, zastavaná plocha o výmere 300 m2, k.ú. Vranov nad Topľou, pre Jána Kalafu a manž. Veroniku, bytom Generála Svobodu 364/74, 093 01 Vranov nad Topľou, schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a odst. 8e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci a čl. 8 ods. 4 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: pozemok je v bezprostrednom susedstve s nehnuteľnosťou žiadateľov, budú ho využívať ako záhradku

v cene: 9,00 €/m2 v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013Vo Vranove nad Topľou dňa 4.11.2019

Ing. Ján Ragan

primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou predať a prenajať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 e) a ods. 9 písm.c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 55/2019 časť A/6 zo dňa 30.10.2019

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou predať

majetok – pozemok parc. C-KN č. 3840/651, zastavaná plocha, o výmere 229 m2, k.ú. Vranov nad Topľou, pre Ing. Vladimíra Čačka a manž. Mgr. Slávu, bytom Gen. Svobodu 358/86, 093 01 Vranov nad Topľou, ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a odst. 8e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci a čl. 8 ods. 4 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: pozemok sa nachádza za jeho záhradou a rodinným domom a nie je k nemu prístup po spevnenej komunikácii

v cene: 9,00 €/m2 v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013Vo Vranove nad Topľou dňa 4.11.2019

Ing. Ján Ragan

primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou prenajať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 55/2019 časť A/2 zo dňa 30.10.2019

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou prenajať

majetok – nebytové priestory o výmere 79,90 m2 v bytovom dome s.č. 62/29 na Sídlisku 1. mája vo Vranove nad Topľou pre pre občianske združenie Ľadoborci Slovensko, o sídlom Staničná 1325/28, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 50256939, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a odst. 9c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a čl. 9 ods. 4 písm j) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013, na účely klubovne a uskladnenia materiálu a oblečenia členov OZ s tým, že nebytové priestory si upravia na vlastné náklady

z dôvodu: že nájomcom je nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby, ktorá je dobrovoľným, športovým, záujmovým a ekonomicky samostatným občianskym združením, združujúcim jednotlivcov, ako sú deti, mládež a dospelí, zaoberajúcich sa zdravým životným štýlom, otužovaním, športovou činnosťou a činnosťami, ktoré sú spojené s organizovaním spoločenských, športových a kultúrnych podujatí

v cene: 1,00 €/ročne + službyVo Vranove nad Topľou dňa 4.11.2019

Ing. Ján Ragan

primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou predať a prenajať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 e) a ods. 9 písm.c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 49/2019 časť A/2b zo dňa 26.09.2019

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou

predať majetok – pozemky parc.C-KN č. 6/2, záhrada o výmere 30 m2, C-KN č. 6/3, zastavaná plocha o výmere 5 m2 a C-KN č. 6/4, záhrada o výmere 4 m2, k.ú Čemerné , pre Jána Kozlovského a manželku Máriu, bytom Cintorínska 332/5, 093 03 Vranov nad Topľou, schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a odst. 8e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci a čl. 8 ods. 4 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: jedná o susediace pozemky s nehnuteľnosťami žiadateľov, je na nich umiestnené oplotenie, ktoré upravili na vlastné náklady a udržiavali ich na účely záhrady

v cene: 6,00 €/m2 podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013Vo Vranove nad Topľou dňa 30.09.2019

Ing. Ján Ragan

primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou predať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 162/2017 časť A/2 zo dňa 29.11.2017

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou predať

majetok mesta – pozemok časť parc. C-KN č. 570, zastavaná plocha, o výmere 44 m2,pre Juraja Kľučára a manž., bytom Martina Benku 1724, 093 01 Vranov nad Topľou, ako prípad hodný osobitného zreteľa,v zmysle § 9a ods. 8e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 8 odst. 18e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: jedná o odpredaj pozemku, na ktorom je vybudovaný oporný múr a oplotenie k rodinnému domu s.č. 1724, postavenému na parc. C-KN č. 3666/23, ktorého vlastníkmi sú žiadatelia

v cene: minimálne 6,00 €/m2 podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou prenajať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 154/2017 časť A/3 zo dňa 28.09.2017

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou prenajať

majetok mesta – pozemok parcela C-KN č. 3708/40 o výmere 20000 m2, k.ú. Vranov nad Topľou pre ANGIE, s.r.o., Kalinčiakova 871/6, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 45871272, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a odst. 9c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a čl. 9 ods. 4 písm l) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: naplnenia účelu a indikátorov Priemyselného parku Vranov nad Topľou Ferovo, výstavba závodu na výrobu LTW batérií v zmysle jeho podnikateľského zámeru a zvýšenie zamestnanosti v meste a regióne vytvorením cca 250 nových pracovných miest

v cene: 0,15 €/m2/rok

za týchto podmienok:

  • doba nájmu – 11 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
  • predkupné právo – po uplynutí doby nájmu odkúpenie pozemkov vo vlastníctve mesta za 1,00 €/m2
  • uvedený charakter výroby bude zachovaný po celú dobu trvania právneho vzťahu založeného nájomnou zmluvou
  • investor zaháji výrobu najneskôr do 1 roka od kladného stanoviska EIA (vplyv závodu na životné prostredie), v opačnom prípade mesto môže odstúpiť od zmluvy

Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou prenajať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe uznesenia MsZ č. 31/2015 časť A/4 zo dňa 25.6.2015

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou prenajať

majetok mesta – nebytové priestory v podiele 1/2 v budove Bernolákova 92 vo Vranove nad Topľou od 1.10.2015 pre Cirkevná spojená škola, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou, IČO: 17151627, v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa

z dôvodu: opakovaný nájom s tým istým nájomcom a zachovania kontinuity výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov navštevujúcich túto školu, z ktorých veľkú časť tvoria deti z mesta Vranov nad Topľou

v cene: min. 10,00 €/m2/rok

« späť

aktualizácia: 06.11.2019 | počet zobrazení: 12454

Počet návštev od 21.02.2008: 3061751
Počet návštev dnes: 37
fb