« späť
Úradná tabuľa » Dražby, nájmy, verejné súťaže, predaj majetku mesta » Zoznam nehnuteľností odpredávaných alebo prenajímaných podľa osobitného zreteľa

Zoznam nehnuteľností odpredávaných alebo prenajímaných podľa osobitného zreteľa

Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou predať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 32/2019 časť A/18 zo dňa 30.5.2019

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou zameniť

majetok mesta – pozemky časti parc. C-KN č. 3055/1, 3055/20, 3055/44 a 3055/77, zastavaná plocha, v celkovej výmere 666 m2 vo vlastníctve UNIMONT-VMS, s.r.o, M. R. Štefánika 2630/14, IČO: 36478067, 093 01 Vranov nad Topľou, za pozemok časť parc. E-KN č. 1071/21, orná pôda, vo výmere 799 m2 vo vlastníctve mesta Vranov nad Topľou ako prípad hodný osobitného zreteľa,v zmysle § 9a odst. 8e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a čl. 8 ods. 18 d) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu:zámeny na účely verejného záujmu

v cene: bez finančného vyrovnania, na základe znaleckého posudku č. 19/2019 vypracovaného znalcom Ing. Jozefom Miklošom

Vo Vranove nad Topľou dňa 05.06.2019

Ing. Ján Ragan

primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou predať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 32/2019 časť A/12 zo dňa 30.5.2019

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou predať

majetok mesta – pozemok parc. C-KN č. 1754/1, k.ú. Čemerné, o výmere 54 m2, pre Annu Hricovú, bytom Záborského 722/18, 093 03 Vranov nad Topľou, ako prípad hodný osobitného zreteľa,v zmysle § 9a ods. 8e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 8 odst. 18e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: pozemok susedí s nehnuteľnosťou žiadateľky, ktorá sa o neho dlhodobo stará a udržiava ho a po odkúpení chce žiadateľka na pozemku zriadiť záhradku, v cene 6,00 €/m2 podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

v cene: 6,00 €/m2 podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

Vo Vranove nad Topľou dňa 05.06.2019

Ing. Ján Ragan

primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou predať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 32/2019 časť A/20 zo dňa 30.5.2019

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou predať

majetok mesta – pozemok parc. C-KN č. 1754/2, k.ú. Čemerné, o výmere 54 m2, pre Ľubomíra Tomka, bytom Palárikova 756/15, 093 03 Vranov nad Topľou, ako prípad hodný osobitného zreteľa,v zmysle § 9a ods. 8e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 8 odst. 18e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: pozemok susedí s nehnuteľnosťou žiadateľa, ktorý sa o neho dlhodobo stará a udržiava ho, po odkúpení chce žiadateľ na pozemku zriadiť záhradku

v cene: 6,00 €/m2 podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

Vo Vranove nad Topľou dňa 05.06.2019

Ing. Ján Ragan

primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou predať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 32/2019 časť A/14 zo dňa 30.5.2019

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou predať

majetok mesta – pozemky parc. C-KN č 3039/247 o výmer 279 m2, parc. C-KN č. 3039/248 o výmere 264 m2, parc. C-KN č. 3039/249 o výmere 55 m2, parc. C-KN č. 3039/231 o výmere 142 m2, parc. C-KN č. 3039/x o výmere 12 m2 a parc. C-KN č. 3039/y o výmere 16 m2, k.ú. Vranov nad Topľou, pre JAMIPA, s.r.o., M. R. Štefánika 2673/212A, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36491926, ako prípad hodný osobitného zreteľa,v zmysle § 9a ods. 8e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 8 odst. 18e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: pozemky susedia s nehnuteľnosťou žiadateľa, sú určené na výstavbu zdravotníckeho a sociálneho zariadenia, na príjazd zásobovacích vozidiel a sanitiek k špecializovanému zdravotníckemu zariadeniu a na účely zriadenia oddychovej zóny s tým, že mesto si uplatní zápis do KN, že nezastavaný pozemok bude verejne prístupný, neoplotený

v cene: podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013, a to: parc. C-KN č. 3039/x o výmere 12 m2 a parc. C-KN č. 3039/y o výmere 16 m2 – 37,00 €/m2 a parc. C-KN č 3039/247 o výmere 279 m2, parc. C-KN č. 3039/248 o výmere 264 m2, parc. C-KN č. 3039/249 o výmere 55 m2 a parc. C-KN č. 3039/231 o výmere 142 m2 – 12,00 €/m2

Vo Vranove nad Topľou dňa 05.06.2019

Ing. Ján Ragan

primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou prenajať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 32/2019 časť A/15 zo dňa 30.5.2019

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou prenajať

majetok mesta – pozemky parc. C-KN č. 248/4 o výmere 67 m2, parc. C-KN č. 244/2 o výmere 11 m2 a parc. C-KN č. 150/7 o výmere 68 m2, k. ú. Čemerné pre Milana Baža, Cintorínska 797/45, 093 03 Vranov nad Topľou, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a odst. 9c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a čl. 9 ods. 4 l) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: pozemky sa budú starať a pestovať na nich zeleninu pre vlastnú potrebu

na účely: zriadenia záhrady

v cene: 0,10 €/m2/rok podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

Vo Vranove nad Topľou dňa 05.06.2019

Ing. Ján Ragan

primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou prenajať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 32/2019 časť A/7 zo dňa 30.5.2019

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou prenajať

majetok mesta – pozemok časť parc. C-KN č. 80/1, k.ú. Čemerné, o výmere 18 m2 pre Alfonza Kaliaša, Cintorínska 853, 093 03 Vranov nad Topľou, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a odst. 9c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a čl. 9 ods. 4 písm a) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: jedná sa o nájom pozemku do výmery 20 m2

na účely: umiestnenia predajného stánku

v cene: 12,50 €/m2/rok podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

Vo Vranove nad Topľou dňa 05.06.2019

Ing. Ján Ragan

primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou predať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 32/2019 časť A/11 zo dňa 30.5.2019

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou predať

majetok mesta – pozemok časť parcely C-KN č. 1645/1, k. ú. Vranov nad Topľou, o výmere 10 m2, pre Ing. Antona Košičana a manž. Ivanu, bytom Sídlisko 1. mája s.č. 67/9, 093 01 Vranov nad Topľou, ako prípad hodný osobitného zreteľa,v zmysle § 9a odst. 8e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a čl. 8 ods. 18 písm e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: jedná sa o prevod pozemku priľahlého k nehnuteľnosti – garáži žiadateľov, na rozšírenie existujúcej garáže

v cene: 25,00 €/m2 podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

Vo Vranove nad Topľou dňa 05.06.2019

Ing. Ján Ragan

primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou predať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 32/2019 časť A/10 zo dňa 30.5.2019

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou predať

majetok mesta – pozemky diel 1 z parc. C-KN č. 502/42 o výmere 26 m2 a diel 2 z parc. C-KN č. 502/62 o výmere 61 m2, k. ú. Čemerné, pre Annu Baranovú – TEKOL, 094 02 Slovenská Kajňa 134, IČO: 34900101, ako prípad hodný osobitného zreteľa,v zmysle § 9a odst. 8e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a čl. 8 ods. 4 písm e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: predaja pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, pre účely plánovanej prevádzky „Dielňa pre montáž autosúčiastok“, okrem výmeny oleja a kvapalín, umývania áut, karosárskych a lakovníckych prác a autoservisu. Túto poznámku si mesto zapíše do KN, v prípade porušenia podmienok poskytovaných služieb, mesto bude požadovať vrátenie pozemku a zrušenie služieb

v cene: 37,00 €/m2 podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

Vo Vranove nad Topľou dňa 05.06.2019

Ing. Ján Ragan

primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou predať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 32/2019 časť A/9 zo dňa 30.5.2019

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou predať

majetok mesta – pozemok parc. C-KN č. 95/2, záhrada, k.ú. Vranov nad Topľou, o výmere 49 m2, pre Milana Macugu, bytom Okulka 10/7, 093 01 Vranov nad Topľou, ako prípad hodný osobitného zreteľa,v zmysle § 9a odst. 8e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a čl. 8 ods. 18 písm e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: jedná o prevod pozemku, ktorý susedí s pozemkami a rodinným domom žiadateľa, na pozemok má prístup iba žiadateľ, o tento pozemok sa dlhodobo stará a udržuje ho, využíva ho ako záhradu

v cene: 6,00 €/m2 podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

Vo Vranove nad Topľou dňa 05.06.2019

Ing. Ján Ragan

primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou predať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 32/2019 časť A/8 zo dňa 30.5.2019

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou predať

majetok mesta – pozemok časť parc. C-KN č. 502/3, o výmere 80 m2, k.ú. Čemerné, pre Pavla Kovaľa a manželku Máriu, bytom Opálová 916, 093 03 Vranov nad Topľou, ako prípad hodný osobitného zreteľa,v zmysle § 9a odst. 8e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a čl. 8 ods. 4 písm e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: zriadenia predzáhradky a zabezpečenia prístupu k rodinnému domu žiadateľov

v cene: 6,00 €/m2 podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

Vo Vranove nad Topľou dňa 05.06.2019

Ing. Ján Ragan

primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou prenajať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 32/2019 časť A/3 zo dňa 30.5.2019

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou prenajať

majetok mesta – nebytové priestory o výmere 30,3 m2 v budove s.č. 1480 na Mlynskej ulici vo Vranove nad Topľou (2 miestnosti na prízemí) pre Umelecký a športový klub UŠKO, Juh 1064/49, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 45784451, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a odst. 9c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a čl. 9 ods. 4 písm. l) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: nájomcom je nezisková organizácia, ktorej cieľom je vykonávanie umeleckých, kultúrnych a športových činností

na účely: klubovej činnosti s tým, že nebytové priestory upravia na vlastné náklady a mestu poskytnú vystúpenia hudobných skupín zdarma

v cene: 1,00 €/m2/rok + služby

Vo Vranove nad Topľou dňa 05.06.2019

Ing. Ján Ragan

primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou prenajať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 32/2019 časť A/2 zo dňa 30.5.2019

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou prenajať

majetok mesta – nebytové priestory v dome s.č. 530 na Dlhej ulici vo Vranove nad Topľou o výmere 28 m2 pre Slovenský skauting, 1. Oddiel Lipy Vranov, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 37792725, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a odst. 9c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a čl. 9 ods. 4 písm j) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: nájomcom je nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby, ktorá pôsobí najmä v oblasti výchovy, neformálneho vzdelávania detí a mládeže, vzdelávania dobrovoľných pracovníkov s mládežou, podpory dobrovoľníctva a voľnočasových aktivít mladých ľudí a bude sa celoročne bezplatne starať o údržbu dvora, ktorý je majetkom mesta

na účely: uskladnenia materiálneho zariadenia, ktoré je vlastníctvom oddielu Lipy Vranov

v cene: 1,00 €/ročne + služby

Vo Vranove nad Topľou dňa 05.06.2019

Ing. Ján Ragan

primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou predať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 162/2017 časť A/2 zo dňa 29.11.2017

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou predať

majetok mesta – pozemok časť parc. C-KN č. 570, zastavaná plocha, o výmere 44 m2,pre Juraja Kľučára a manž., bytom Martina Benku 1724, 093 01 Vranov nad Topľou, ako prípad hodný osobitného zreteľa,v zmysle § 9a ods. 8e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 8 odst. 18e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: jedná o odpredaj pozemku, na ktorom je vybudovaný oporný múr a oplotenie k rodinnému domu s.č. 1724, postavenému na parc. C-KN č. 3666/23, ktorého vlastníkmi sú žiadatelia

v cene: minimálne 6,00 €/m2 podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou prenajať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 154/2017 časť A/3 zo dňa 28.09.2017

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou prenajať

majetok mesta – pozemok parcela C-KN č. 3708/40 o výmere 20000 m2, k.ú. Vranov nad Topľou pre ANGIE, s.r.o., Kalinčiakova 871/6, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 45871272, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a odst. 9c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a čl. 9 ods. 4 písm l) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: naplnenia účelu a indikátorov Priemyselného parku Vranov nad Topľou Ferovo, výstavba závodu na výrobu LTW batérií v zmysle jeho podnikateľského zámeru a zvýšenie zamestnanosti v meste a regióne vytvorením cca 250 nových pracovných miest

v cene: 0,15 €/m2/rok

za týchto podmienok:

  • doba nájmu – 11 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
  • predkupné právo – po uplynutí doby nájmu odkúpenie pozemkov vo vlastníctve mesta za 1,00 €/m2
  • uvedený charakter výroby bude zachovaný po celú dobu trvania právneho vzťahu založeného nájomnou zmluvou
  • investor zaháji výrobu najneskôr do 1 roka od kladného stanoviska EIA (vplyv závodu na životné prostredie), v opačnom prípade mesto môže odstúpiť od zmluvy

Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou prenajať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe uznesenia MsZ č. 31/2015 časť A/4 zo dňa 25.6.2015

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou prenajať

majetok mesta – nebytové priestory v podiele 1/2 v budove Bernolákova 92 vo Vranove nad Topľou od 1.10.2015 pre Cirkevná spojená škola, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou, IČO: 17151627, v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa

z dôvodu: opakovaný nájom s tým istým nájomcom a zachovania kontinuity výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov navštevujúcich túto školu, z ktorých veľkú časť tvoria deti z mesta Vranov nad Topľou

v cene: min. 10,00 €/m2/rok

« späť

aktualizácia: 10.06.2019 | počet zobrazení: 11917

Počet návštev od 21.02.2008: 2929697
Počet návštev dnes: 111
fb