« späť
Úradná tabuľa » Dražby, nájmy, verejné súťaže, predaj majetku mesta » Zoznam nehnuteľností odpredávaných alebo prenajímaných podľa osobitného zreteľa

Zoznam nehnuteľností odpredávaných alebo prenajímaných podľa osobitného zreteľa

Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou predať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 67/2019 časť A/9 zo dňa 19.12.2019

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou prenajať

pozemky v Priemyselnom parku Ferovo, parc. C-KN č. 3710/5, časť parc. C-KN č. 3708/1, C-KN č. 3708/23, C-KN č. 3708/40, C-KN č. 3708/46 a C-KN č. 3708/21 o celkovej výmere cca 8 ha, pre pre Erneo s.r.o., 072 03 Rakovec nad Ondavou 7, okr. Michalovce, IČO: 46617523, ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a odst. 9c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a čl. 9 ods. 4 písm l) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013,

z dôvodu: naplnenia účelu a indikátorov Priemyselného parku Ferovo Vranov nad Topľou

na účely: výstavby výrobných hál, v zmysle jeho podnikateľského zámeru,

v cene: 0,15 €/m2/rok

za týchto podmienok:

 • doba nájmu – 10 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
 • predkupné právo – po uplynutí doby nájmu odkúpenie pozemkov vo vlastníctve mesta za

  1,00 €/m2, pokiaľ to nebude v rozpore s právnymi predpismi

 • investor postaví výrobné haly na vlastné náklady do konca roka 2022
 • charakter výroby pre nájomcov výrobných hál bude schválený mestom na základe kladných

  stanovisk dotknutých orgánov a organizácií štátnej správy pri posudzovaní vplyvu výroby na

  životné prostredie

 • nájomcovia výrobných hál budú plniť ostatné indikátory Priemyselného parku Ferovo – ročný

  obrat a zamestnanosť, úmerne k výmere prenajatých priestorov

 • súčasťou nájomnej zmluvy bude podnikateľský zámerVo Vranove nad Topľou dňa 20.12.2019

Ing. Ján Ragan

primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou predať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 67/2019 časť A/6 zo dňa 19.12.2019

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou schváliť

zmenu nájomcu nebytových priestorov o výmere 279,30 m2 v budove s. č. 2561 na Budovateľskej ulici vo Vranove nad Topľou , z terajšieho nájomcu Dúha života, n.o., Budovateľská 2561, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 45743258, na nového nájomcu Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím vo Vranove nad Topľou, Budovateľská 2561, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 31959270 ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a odst. 9c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a čl. 9 ods. 4 písm j) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: nájomcom je nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s tým, že ostatné podmienky nájomného vzťahu ostatnú nezmenenéVo Vranove nad Topľou dňa 20.12.2019

Ing. Ján Ragan

primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou predať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 67/2019 časť A/5 zo dňa 19.12.2019

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou prenajať

nebytové priestory na Námestí slobody s.č. 81 vo Vranove nad Topľou o výmere 41,60 m2, pre Nezisková organizácia JÓNA, Námestie slobody 2, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36167967 ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a odst. 9c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a čl. 9 ods. 4 písm j) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: opakovanej neúspešnej obchodnej verejnej súťaže, nebytový priestor je dlhodobo neobsadený a že nájomcom je nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby v oblasti neformálneho vzdelávania, poskytovania sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti, služieb na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti a tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt

na účely: kancelárie

v cene: vo výške 1,00 €/ročne + službyVo Vranove nad Topľou dňa 20.12.2019

Ing. Ján Ragan

primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou predať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 62/2019 časť A/7 zo dňa 28.11.2019

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou prenajať

plynovú VTL prípojku, regulačnú VTL stanicu plynu a distribučnú sieť STL v Priemyselnom parku Ferovo, pre SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO:35910739, schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a odst. 9c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a čl. 9 ods. 4 písm l) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: správy, údržby a distribúcie zemného plynu do odberných miest iba v priemyselnom par­ku

v cene: za nájomné 1,00 €/ročneVo Vranove nad Topľou dňa 2.12.2019

Ing. Ján Ragan

primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou predať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 62/2019 časť A/6 zo dňa 28.11.2019

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou schváliť

zmenu nájomcu nebytového priestoru na Námestí slobody s.č. 999 vo Vranove nad Topľou, o výmere 38 m2, z terajšieho nájomcu: Ján Dilik, Sídlisko I, s. č. 984, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO:10806300, na nového nájomcu: Peter Dilik, Jarková 580/47, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO: 40554732, od 1.1.2020, ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a odst. 9c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a čl. 9 ods. 4 písm l) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013, schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov

z dôvodu: zachovania kontinuity poskytovanej služby „Zlatníctvo-hodinárstvo“ novým nájomcom, čo je aj v záujme obyvateľov mesta a z dôvodu ukončenia podnikateľskej činnosti terajšieho nájomcu,s tým, že ostatné podmienky nájomného vzťahu ostatnú nezmenenéVo Vranove nad Topľou dňa 2.12.2019

Ing. Ján Ragan

primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou prenajať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 62/2019 časť A/5 zo dňa 28.11.2019

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou prenajať

majetok – nebytové priestory na Námestí slobody s.č. 81 vo Vranove nad Topľou o výmere 22,50 m2, pre Martina Demetra, Sídlisko II č. 1231/10, 093 01 Vranov nad Topľou, ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a odst. 9c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a čl. 9 ods. 4 písm l) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013, schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov

z dôvodu: opakovanej neúspešnej obchodnej verejnej súťaže a že nebytový priestor je dlhodobo neobsadený

na účely: zriadenia tetovacieho štúdia

v cene: za nájomné minimálne 64,00 €/m2/rok v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013Vo Vranove nad Topľou dňa 2.12.2019

Ing. Ján Ragan

primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou predať a prenajať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 e) a ods. 9 písm.c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 55/2019 časť A/9 zo dňa 30.10.2019

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou zameniť

majetok – pozemok" parc. C-KN č. 401/16, zastavaná plocha, o výmere 210 m2, k.ú. Vranov nad Topľou, vo vlastníctve DMJ MARKET PLUS s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 48005436, v cene 9,00 €/m2 podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013, za pozemok parc. C-KN č. 401/15, zastavaná plocha, o výmere 210 m2, k.ú. Vranov nad Topľou, vo vlastníctve mesta Vranov nad Topľou, v cene 9,00 €/m2 podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a odst. 8e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a čl. 8 ods. 18 d) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: zámeny na účely verejného záujmu, mesto získa pozemok na rozšírenie miestnej komunikácie a DMJ MARKET PLUS, s.r.o., získa pozemok na rozšírenie parkoviska

v cene: bez finančného vyrovnania z dôvodu rovnakého druhu pozemkuVo Vranove nad Topľou dňa 4.11.2019

Ing. Ján Ragan

primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou predať a prenajať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 e) a ods. 9 písm.c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 55/2019 časť A/8 zo dňa 30.10.2019

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou predať

majetok – stavbu „Vrátnica bez pozemku“ evidovanú na LV č. 4114, postavenú na pozemku parc. C-KN č. 1928/2, k.ú. Vranov nad Topľou, pre MUDr. Jána Šimka, bytom Puškinova 795/14, 093 03 Vranov nad Topľou, ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a odst. 8e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci a čl. 8 ods. 4 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: stavba je postavaná na pozemku vo vlastníctve žiadateľa a mesto ju nevyužíva na plnenie svojich úloh

v cene: minimálne podľa znaleckého posudkuVo Vranove nad Topľou dňa 4.11.2019

Ing. Ján Ragan

primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou predať a prenajať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 e) a ods. 9 písm.c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 55/2019 časť A/7 zo dňa 30.10.2019

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou predať

majetok – pozemok časť parc.C-KN č. 3840/5, zastavaná plocha o výmere 300 m2, k.ú. Vranov nad Topľou, pre Jána Kalafu a manž. Veroniku, bytom Generála Svobodu 364/74, 093 01 Vranov nad Topľou, schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a odst. 8e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci a čl. 8 ods. 4 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: pozemok je v bezprostrednom susedstve s nehnuteľnosťou žiadateľov, budú ho využívať ako záhradku

v cene: 9,00 €/m2 v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013Vo Vranove nad Topľou dňa 4.11.2019

Ing. Ján Ragan

primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou predať a prenajať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 e) a ods. 9 písm.c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 55/2019 časť A/6 zo dňa 30.10.2019

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou predať

majetok – pozemok parc. C-KN č. 3840/651, zastavaná plocha, o výmere 229 m2, k.ú. Vranov nad Topľou, pre Ing. Vladimíra Čačka a manž. Mgr. Slávu, bytom Gen. Svobodu 358/86, 093 01 Vranov nad Topľou, ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a odst. 8e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci a čl. 8 ods. 4 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: pozemok sa nachádza za jeho záhradou a rodinným domom a nie je k nemu prístup po spevnenej komunikácii

v cene: 9,00 €/m2 v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013Vo Vranove nad Topľou dňa 4.11.2019

Ing. Ján Ragan

primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou prenajať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 55/2019 časť A/2 zo dňa 30.10.2019

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou prenajať

majetok – nebytové priestory o výmere 79,90 m2 v bytovom dome s.č. 62/29 na Sídlisku 1. mája vo Vranove nad Topľou pre pre občianske združenie Ľadoborci Slovensko, o sídlom Staničná 1325/28, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 50256939, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a odst. 9c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a čl. 9 ods. 4 písm j) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013, na účely klubovne a uskladnenia materiálu a oblečenia členov OZ s tým, že nebytové priestory si upravia na vlastné náklady

z dôvodu: že nájomcom je nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby, ktorá je dobrovoľným, športovým, záujmovým a ekonomicky samostatným občianskym združením, združujúcim jednotlivcov, ako sú deti, mládež a dospelí, zaoberajúcich sa zdravým životným štýlom, otužovaním, športovou činnosťou a činnosťami, ktoré sú spojené s organizovaním spoločenských, športových a kultúrnych podujatí

v cene: 1,00 €/ročne + službyVo Vranove nad Topľou dňa 4.11.2019

Ing. Ján Ragan

primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou predať a prenajať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 e) a ods. 9 písm.c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 49/2019 časť A/2b zo dňa 26.09.2019

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou

predať majetok – pozemky parc.C-KN č. 6/2, záhrada o výmere 30 m2, C-KN č. 6/3, zastavaná plocha o výmere 5 m2 a C-KN č. 6/4, záhrada o výmere 4 m2, k.ú Čemerné , pre Jána Kozlovského a manželku Máriu, bytom Cintorínska 332/5, 093 03 Vranov nad Topľou, schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a odst. 8e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci a čl. 8 ods. 4 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: jedná o susediace pozemky s nehnuteľnosťami žiadateľov, je na nich umiestnené oplotenie, ktoré upravili na vlastné náklady a udržiavali ich na účely záhrady

v cene: 6,00 €/m2 podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013Vo Vranove nad Topľou dňa 30.09.2019

Ing. Ján Ragan

primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou predať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 162/2017 časť A/2 zo dňa 29.11.2017

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou predať

majetok mesta – pozemok časť parc. C-KN č. 570, zastavaná plocha, o výmere 44 m2,pre Juraja Kľučára a manž., bytom Martina Benku 1724, 093 01 Vranov nad Topľou, ako prípad hodný osobitného zreteľa,v zmysle § 9a ods. 8e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 8 odst. 18e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: jedná o odpredaj pozemku, na ktorom je vybudovaný oporný múr a oplotenie k rodinnému domu s.č. 1724, postavenému na parc. C-KN č. 3666/23, ktorého vlastníkmi sú žiadatelia

v cene: minimálne 6,00 €/m2 podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou prenajať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 154/2017 časť A/3 zo dňa 28.09.2017

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou prenajať

majetok mesta – pozemok parcela C-KN č. 3708/40 o výmere 20000 m2, k.ú. Vranov nad Topľou pre ANGIE, s.r.o., Kalinčiakova 871/6, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 45871272, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a odst. 9c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a čl. 9 ods. 4 písm l) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: naplnenia účelu a indikátorov Priemyselného parku Vranov nad Topľou Ferovo, výstavba závodu na výrobu LTW batérií v zmysle jeho podnikateľského zámeru a zvýšenie zamestnanosti v meste a regióne vytvorením cca 250 nových pracovných miest

v cene: 0,15 €/m2/rok

za týchto podmienok:

 • doba nájmu – 11 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
 • predkupné právo – po uplynutí doby nájmu odkúpenie pozemkov vo vlastníctve mesta za 1,00 €/m2
 • uvedený charakter výroby bude zachovaný po celú dobu trvania právneho vzťahu založeného nájomnou zmluvou
 • investor zaháji výrobu najneskôr do 1 roka od kladného stanoviska EIA (vplyv závodu na životné prostredie), v opačnom prípade mesto môže odstúpiť od zmluvy

Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou prenajať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe uznesenia MsZ č. 31/2015 časť A/4 zo dňa 25.6.2015

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou prenajať

majetok mesta – nebytové priestory v podiele 1/2 v budove Bernolákova 92 vo Vranove nad Topľou od 1.10.2015 pre Cirkevná spojená škola, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou, IČO: 17151627, v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa

z dôvodu: opakovaný nájom s tým istým nájomcom a zachovania kontinuity výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov navštevujúcich túto školu, z ktorých veľkú časť tvoria deti z mesta Vranov nad Topľou

v cene: min. 10,00 €/m2/rok

« späť

aktualizácia: 20.12.2019 | počet zobrazení: 12841

Počet návštev od 21.02.2008: 3139315
Počet návštev dnes: 70
fb