« späť
Úradná tabuľa » Dražby, nájmy, verejné súťaže, predaj majetku mesta » Zoznam nehnuteľností odpredávaných alebo prenajímaných podľa osobitného zreteľa

Zoznam nehnuteľností odpredávaných alebo prenajímaných podľa osobitného zreteľa

Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou prenajať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 102/2020 časť A/1 b. zo dňa 27.07.2020

týmto oznamuje zámer na nájom tepelného hospodárstva mesta Vranov nad Topľou pozostávajúci zo súboru nehnuteľných a hnuteľných vecí (príloha k materiálu)

pre CEMED, s. r. o. Sídlisko I. 1009 Vranov nad Topľou 093 01, IČO: 36 448 389, zastúpená konateľom Ing. Jozefom Mihalčinom, schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 9 ods. 4 písm. 1) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta č. 195/2013

z dôvodu: bezodkladného zabezpečenia dodávky tepla a teplej úžitkovej vody občanom mesta

v cene: nájomné vo výške 200 880 € ročne

účel nájmu: výroba, rozvod, distribúcia a dodávka tepla a teplej úžitkovej vody

na dobu: do 31.12.2021Vo Vranove nad Topľou dňa 28.7.2020

Ing. Ján Ragan

primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou predať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 93/2020 časť A/8 zo dňa 25.06.2020

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou predať

majetok mesta – pozemok parc. C-KN č. 502/202, záhrada o výmere 19 m2, k.ú. Čemerné, pre Jozefa Godu a manželku Evu, Veterná 987/16, 093 03 Vranov nad Topľou, ako prípad hodný osobitného zreteľa,v zmysle § 9a ods. 8e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 8 odst. 18e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: pozemok susedí s nehnuteľnosťou žiadateľov a po odkúpení ho plánujú využiť na rozšírenie záhrady

v cene: minimálne 6,00 €/m2 podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013Vo Vranove nad Topľou dňa 25.6.2020

Ing. Ján Ragan

primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou predať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 93/2020 časť A/6 zo dňa 25.06.2020

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou predať

majetok mesta – pozemok parc. C-KN č. 502/203, záhrada o výmere 37 m2, k.ú. Čemerné, pre Ing. Martina Hrica, Opálova 954/3, 093 03 Vranov nad Topľou, ako prípad hodný osobitného zreteľa,v zmysle § 9a ods. 8e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 8 odst. 18e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: pozemok susedí s pozemkom žiadateľa a po odkúpení ho plánuje využiť na rozšírenie záhrady

v cene: minimálne 6,00 €/m2 podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013Vo Vranove nad Topľou dňa 25.6.2020

Ing. Ján Ragan

primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou predať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 93/2020 časť A/5 zo dňa 25.06.2020

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou predať

majetok mesta – pozemok parc. C-KN č. 3840/692, zastavaná plocha o celkovej výmere 162 m2, k.ú. Vranov nad Topľou, pre Evu Mitaľovú, Dlhá 445/153, 093 01 Vranov nad Topľou, ako prípad hodný osobitného zreteľa,v zmysle § 9a ods. 8e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 8 odst. 18e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: pozemok sa nachádza v bezprostrednom susedstve s nehnuteľnosťou žiadateľky a bude ho využívať ako vstup k svojmu rodinnému domu a ako záhradku

v cene: minimálne 9,00 €/m2 podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013Vo Vranove nad Topľou dňa 25.6.2020

Ing. Ján Ragan

primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou prenajať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 86/2020 časť A/3 zo dňa 28.05.2020

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou prenajať

majetok mesta – pozemky parc. C-KN č. 438/11, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 180 m2 a parc. C-KN č. 438/17, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 85 m2, k. ú. Vranov nad Topľou, pre Gabrielu Kostovčíkovú, bytom Dubník 1523/20, 093 01 Vranov nad Topľou, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a odst. 9c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a čl. 9 ods. 4 písm l) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: pozemky susedia s rodinným domom žiadateľky, na účely zriadenia záhradky s tým, tieto pozemky nebudú ani v budúcnosti zastavané

v cene: za nájomné vo výške 0,10 €/m2/rok podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mestaVo Vranove nad Topľou dňa 1.6.2020

Ing. Ján Ragan

primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou predať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 86/2020 časť A/6 zo dňa 28.05.2020

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou predať

majetok mesta – pozemky časť parc. C-KN č. 1926/2 o výmere 387 m2 a časť parc. C-KN č. 1924/1 o výmere 433 m2, zastavaná plocha, k.ú. Vranov nad Topľou, pre PharmDr. Magdalénu Mitrikovú, Kalinčiakova 2612/7, 093 01 Vranov nad Topľou, ako prípad hodný osobitného zreteľa,v zmysle § 9a ods. 8e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 8 odst. 18e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: pozemky má v súčasnosti v nájme spoločnosť Terveys, s.r.o, Vranov nad Topľou, ktorej spoločníčkou a konateľkou je žiadateľka

v cene: minimálne 37,00 €/m2 podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013Vo Vranove nad Topľou dňa 1.6.2020

Ing. Ján Ragan

primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou prenajať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 86/2020 časť A/4 zo dňa 28.05.2020

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou prenajať

majetok mesta – pozemky parc. E-KN č. 1377 orná pôda o výmere 43907 m2, E-KN č. 1513 trvalý trávny porast o výmere 2755 m2, E-KN č. 2695/1 ostatná plocha o výmere 434 m2, E-KN č. 2695/2, ostatná plocha o výmere 637 m2, C-KN č. 3758 zastavaná plocha o výmere 1910 m2, C-KN č. 3840/5 zastavaná plocha o výmere 7780 m2, C-KN č.3840/656 zastavaná plocha o výmere 1081 m2, k.ú. Vranov nad Topľou, pre Poľnohospodárske družstvo Vranov – Hencovská,093 02 Hencovce, IČO: 00067644, IČO: 45871272, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a odst. 9c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a čl. 9 ods. 4 písm l) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: nájomca vykonáva na týchto pozemkoch poľnohospodársku činnosť a mesto tieto pozemky nevyužíva pre vlastnú potrebu

v cene: za nájomné vo výške 33,00 €/ha/rok podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013 s tým, že nájomca uhradí nájom od platnosti uzn. MsZ č. 112/2007Vo Vranove nad Topľou dňa 1.6.2020

Ing. Ján Ragan

primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou predať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 86/2020 časť A/5 zo dňa 28.05.2020

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou predať

majetok mesta – pozemok parc. C-KN č. 3840/683 zastavaná plocha o výmere 365 m2, k.ú. Vranov nad Topľou, pre Františka Gešpera a manž. Vieru, bytom Generála Svobodu 363, 093 01 Vranov nad Topľou, ako prípad hodný osobitného zreteľa,v zmysle § 9a ods. 8e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 8 odst. 18e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: pozemok sa nachádza v bezprostrednom susedstve s nehnuteľnosťou žiadateľov a budú ho využívať ako záhradku

v cene: 9,00 €/m2 podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013Vo Vranove nad Topľou dňa 1.6.2020

Ing. Ján Ragan

primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou predať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 67/2019 časť A/6 zo dňa 19.12.2019

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou schváliť

zmenu nájomcu nebytových priestorov o výmere 279,30 m2 v budove s. č. 2561 na Budovateľskej ulici vo Vranove nad Topľou , z terajšieho nájomcu Dúha života, n.o., Budovateľská 2561, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 45743258, na nového nájomcu Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím vo Vranove nad Topľou, Budovateľská 2561, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 31959270 ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a odst. 9c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a čl. 9 ods. 4 písm j) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: nájomcom je nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s tým, že ostatné podmienky nájomného vzťahu ostatnú nezmenenéVo Vranove nad Topľou dňa 20.12.2019

Ing. Ján Ragan

primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou predať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 162/2017 časť A/2 zo dňa 29.11.2017

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou predať

majetok mesta – pozemok časť parc. C-KN č. 570, zastavaná plocha, o výmere 44 m2,pre Juraja Kľučára a manž., bytom Martina Benku 1724, 093 01 Vranov nad Topľou, ako prípad hodný osobitného zreteľa,v zmysle § 9a ods. 8e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 8 odst. 18e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: jedná o odpredaj pozemku, na ktorom je vybudovaný oporný múr a oplotenie k rodinnému domu s.č. 1724, postavenému na parc. C-KN č. 3666/23, ktorého vlastníkmi sú žiadatelia

v cene: minimálne 6,00 €/m2 podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou prenajať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 154/2017 časť A/3 zo dňa 28.09.2017

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou prenajať

majetok mesta – pozemok parcela C-KN č. 3708/40 o výmere 20000 m2, k.ú. Vranov nad Topľou pre ANGIE, s.r.o., Kalinčiakova 871/6, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 45871272, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a odst. 9c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a čl. 9 ods. 4 písm l) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: naplnenia účelu a indikátorov Priemyselného parku Vranov nad Topľou Ferovo, výstavba závodu na výrobu LTW batérií v zmysle jeho podnikateľského zámeru a zvýšenie zamestnanosti v meste a regióne vytvorením cca 250 nových pracovných miest

v cene: 0,15 €/m2/rok

za týchto podmienok:

  • doba nájmu – 11 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
  • predkupné právo – po uplynutí doby nájmu odkúpenie pozemkov vo vlastníctve mesta za 1,00 €/m2
  • uvedený charakter výroby bude zachovaný po celú dobu trvania právneho vzťahu založeného nájomnou zmluvou
  • investor zaháji výrobu najneskôr do 1 roka od kladného stanoviska EIA (vplyv závodu na životné prostredie), v opačnom prípade mesto môže odstúpiť od zmluvy

Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou prenajať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe uznesenia MsZ č. 31/2015 časť A/4 zo dňa 25.6.2015

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou prenajať

majetok mesta – nebytové priestory v podiele 1/2 v budove Bernolákova 92 vo Vranove nad Topľou od 1.10.2015 pre Cirkevná spojená škola, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou, IČO: 17151627, v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa

z dôvodu: opakovaný nájom s tým istým nájomcom a zachovania kontinuity výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov navštevujúcich túto školu, z ktorých veľkú časť tvoria deti z mesta Vranov nad Topľou

v cene: min. 10,00 €/m2/rok

« späť

aktualizácia: 21.09.2020 | počet zobrazení: 13982

Počet návštev od 21.02.2008: 3331437
Počet návštev dnes: 446
fb