« späť
Úradná tabuľa » Dražby, nájmy, verejné súťaže, predaj majetku mesta » Zoznam nehnuteľností odpredávaných alebo prenajímaných podľa osobitného zreteľa

Zoznam nehnuteľností odpredávaných alebo prenajímaných podľa osobitného zreteľa

Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou predať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 196/2018 časť A/16 zo dňa 28.6.2018

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou prenajať

nebytový priestor výmere 48,50 m2 v bytovom dome s.č. 994 na Sídlisku I, o výmere 48,50 m2 vo Vranove nad Topľou, pre pre Vranovské vydry, Dubník 1516, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 42383021, ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 9c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 9 odst. 4 písm. f) a j) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: že nájomcom bude nezisková organizácia a prenajatý nebytový priestor zhodnotí rekonštrukciou na vlastné náklady, čo je výhodné aj pre mesto ako prenajímateľa, na účely zriadenia klubovne,

v cene: 1,00 €/rok

Vo Vranove nad Topľou dňa 9.7.2018

Ing. Ján Ragan primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou predať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 196/2018 časť A/15 zo dňa 28.6.2018

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou zmeniť nájomcu

nebytového priestoru v budove s.č. 86 na Ulici Dr. C. Daxnera vo Vranove nad Topľou o výmere 35,06 m2, z: Accountancy & Consulting s.r.o, Mlynská 1488/107, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 50341600, na: CUM MANDATO EIUS, Mlynská 1488/107, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 50751182, ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 9c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 9 odst. 4 písm. l) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: že novým nájomcom bude nezisková organizácia – občianske združenie, ktoré nie je zárobkovo činné,

za účelom: zriadenia a prevádzkovania kresťanského rádia, ktoré nebude zastrešované žiadnou cirkvou – bude pre všetkých kresťanov bez rozdielu vyznania a zároveň z dôvodu propagácie mesta

na dobu: určitú 1 rok

v cene: 1,00 €/rok

Vo Vranove nad Topľou dňa 9.7.2018

Ing. Ján Ragan primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou predať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 196/2018 časť A/13 zo dňa 28.6.2018

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou predať

pozemok parc. C-KN č. 502/187 zastavaná plocha, o výmere 82 m2, k.ú. Čemerné, pre Júliusa Súčika a manželku Valériu, bytom Opálova 915/4, 093 03 Vranov nad Topľou, ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 8 odst. 4 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: majetkoprávneho vysporiadania pozemku, ktorý susedí s nehnuteľnosťou žiadateľov,

v cene: minimálne 6,00 €/m2

Vo Vranove nad Topľou dňa 9.7.2018

Ing. Ján Ragan primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou predať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 196/2018 časť A/12 zo dňa 28.6.2018

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou prenajať

časť pozemku parc. C-KN 502/3 o výmere 80 m2, k.ú. Čemerné, pre Ing. Stanislava Ondejka, bytom Opálová 1096, 093 03 Vranov nad Topľou, ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 9c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 9 odst. 4 písm. l) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: nájmu pozemku priľahlého k nehnuteľnosti žiadateľa na účely zriadenia záhradky,

v cene: minimálne 0,10 €/m2/rok

Vo Vranove nad Topľou dňa 9.7.2018

Ing. Ján Ragan primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou predať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 196//2018 časť A/11 zo dňa 28.6.2018

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou prenajať

časť pozemku parc. C-KN 502/3 o výmere 120 m2, k.ú. Čemerné, pre Andreja Hudáka, bytom Herlianska 825, 093 03 Vranov nad Topľou, ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 9c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 9 odst. 4 písm. l) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: nájmu pozemku priľahlého k nehnuteľnosti žiadateľa na účely zriadenia záhradky,

v cene: minimálne 0,10 €/m2/rok

Vo Vranove nad Topľou dňa 9.7.2018

Ing. Ján Ragan primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou predať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 196/2018 časť A/9 zo dňa 28.6.2018

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou prenajať

časť pozemku parc. C-KN 502/3 o výmere 50 m2, k.ú. Čemerné, pre Pavla Kovaľa a manželku Máriu, bytom Opálová 916, 093 03 Vranov nad Topľou, ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 9c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 9 odst. 4 písm. l) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: nájmu pozemku priľahlého k nehnuteľnosti žiadateľa na účely zriadenia záhradky,

v cene: minimálne 0,10 €/m2/rok

Vo Vranove nad Topľou dňa 9.7.2018

Ing. Ján Ragan primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou predať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 196/2018 časť A/8 zo dňa 28.6.2018

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou predať

pozemok z parcely C-KN č. 150/1 diel 2 o výmere 47 m2 a diel 3 o výmere 29 m2, pre Slavomíra Dávida a manž. Eriku, bytom Cintorínska 853, 093 03 Vranov nad Topľou, ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 8 odst. 18e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: majetkoprávneho vysporiadania pozemku, na ktorom majú postavený rodinný dom a umiestnenú plynovú prípojku k rodinnému domu,

v cene: minimálne 15,00 €/m2

Vo Vranove nad Topľou dňa 9.7.2018

Ing. Ján Ragan primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou predať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 196/2018 časť A/7 zo dňa 28.6.2018

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou zameniť

pozemok parc. C-KN č. 1647/159, zastavaná plocha, o výmere 32 m2, k.ú. Vranov nad Topľou, ktorý je vo vlastníctve Svetozára Kočiščáka a manž. Márie, Sídlisko Okulka 12/13, 093 01 Vranov nad Topľou v 1/2, za pozemok parc. C-KN č. 3801/66, zastavaná plocha, o výmere 18 m2, k.ú. Vranov nad Topľou, ktorý je vo vlastníctve mesta Vranov nad Topľou, **ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 8 odst. 18e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: že žiadatelia majú pozemok parc. C-KN 3801/66 v nájme od mesta na účely umiestnenia prenosnej garáže a pozemok parc. C-KN č. 1647/159 v 1/2 zamenia s mestom, ako pôvodným vlastníkom, od ktorého ho odkúpili,

v cene: žiadatelia uhradia mestu rozdiel vo výmere zamieňaných pozemkov, t.j. za 2 m2 po 25,00 €/m2

Vo Vranove nad Topľou dňa 9.7.2018

Ing. Ján Ragan primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou predať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 187/2018 časť A/8 zo dňa 26.4.2018

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou predať

pozemok časť parc. C-KN č. 542/3 o výmere 54 m2, k.ú. Čemerné, pre Mária Kočišová, bytom Kpt. Nálepku 23, 093 03 Vranov nad Topľou, ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 8 odst. 18e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: pozemok susedí s pozemkom žiadateľky, ktorá ho esteticky upraví a táto plocha bude prístupná verejnosti,

v cene: minimálne 12,00 €/m2

Vo Vranove nad Topľou dňa 2.5.2018

Ing. Ján Ragan primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou predať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 187/2018 časť A/7 zo dňa 26.4.2018

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou predať

pozemok C-KN č. 1848/7, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 17 m2, pre Jana Baškovská, Lúčna 2606/26C, 093 01 Vranov nad Topľou, ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 8 odst. 18e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: predaja pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou,

v cene: minimálne 37,00 €/m2 podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

Vo Vranove nad Topľou dňa 2.5.2018

Ing. Ján Ragan primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou zameniť svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 175/2018 časť A/4 zo dňa 22.2.2018

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou predať

majetok – pozemok parc. C-KN č. 502/4 o výmere 743 m2, k.ú. Čemerné, v zmysle LV č. 2347, pre Ing. Olachová Dagmar, v podiele 10895/91948, Loja Vojtech a manž. Anna v podiele 12154/91948, Ihnatišin Peter a manž. Monika v podiele 12092/91948, Broz Milan a manž. Elena v podiele 12154/91948 a Stavebné bytové družstvo Vranov nad Topľou v podiele 44653/91948, ako prípad hodný osobitného zreteľa, podľa § 9a) odst. 8e) zákona č. 131/1991 Zb o majetku obcí a čl. 8 odst. 18e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: že mesto tento pozemok nevyužíva, žiadatelia pozemok zhodnotia, budú ho udržiavať, vytvoria tam oddychovú zónu,

v cene: minimálne 9,00 €/m2

Vo Vranove nad Topľou dňa 26.02.2018

Ing. Ján Ragan primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou predať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 162/2017 časť A/2 zo dňa 29.11.2017

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou predať

majetok mesta – pozemok časť parc. C-KN č. 570, zastavaná plocha, o výmere 44 m2,pre Juraja Kľučára a manž., bytom Martina Benku 1724, 093 01 Vranov nad Topľou, ako prípad hodný osobitného zreteľa,v zmysle § 9a ods. 8e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 8 odst. 18e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: jedná o odpredaj pozemku, na ktorom je vybudovaný oporný múr a oplotenie k rodinnému domu s.č. 1724, postavenému na parc. C-KN č. 3666/23, ktorého vlastníkmi sú žiadatelia

v cene: minimálne 6,00 €/m2 podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou prenajať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 154/2017 časť A/3 zo dňa 28.09.2017

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou prenajať

majetok mesta – pozemok parcela C-KN č. 3708/40 o výmere 20000 m2, k.ú. Vranov nad Topľou pre ANGIE, s.r.o., Kalinčiakova 871/6, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 45871272, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a odst. 9c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a čl. 9 ods. 4 písm l) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: naplnenia účelu a indikátorov Priemyselného parku Vranov nad Topľou Ferovo, výstavba závodu na výrobu LTW batérií v zmysle jeho podnikateľského zámeru a zvýšenie zamestnanosti v meste a regióne vytvorením cca 250 nových pracovných miest

v cene: 0,15 €/m2/rok

za týchto podmienok:

  • doba nájmu – 11 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
  • predkupné právo – po uplynutí doby nájmu odkúpenie pozemkov vo vlastníctve mesta za 1,00 €/m2
  • uvedený charakter výroby bude zachovaný po celú dobu trvania právneho vzťahu založeného nájomnou zmluvou
  • investor zaháji výrobu najneskôr do 1 roka od kladného stanoviska EIA (vplyv závodu na životné prostredie), v opačnom prípade mesto môže odstúpiť od zmluvy

Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou predať svoj majetok a kúpiť nehnuteľnosť z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 68/2016 časť A/7 zo dňa 28.4.2016

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou

  1. predať majetok – pozemky parc.C-KN č. 3805/42 zastavané plochy o výmere 175 m2 a parc. C-KN č. 3805/7, ostatné plochy o výmere 102 m2, k.ú. Vranov nad Topľou, ktoré sú vo vlastníctve mesta Vranov nad Topľou, v celkovej hodnote 11 065 € pre ASCARI plus s.r.o., Sídlisko 1.mája 65/11, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36679712 podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013
  2. kúpiť budovu s.č. 58, výmenníkovú stanicu, postavenú na parcele C-KN č. 3805/8, od ASCARI plus s.r.o., Sídlisko 1.mája 65/11, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36679712, v cene 73 900 € podľa znaleckého posudku

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 9 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013 ako prípad hodný osobitného zreteľa,

z dôvodu: majetkoprávneho vysporiadania pozemkov a budovy, ktoré bude výhodné pre obidvoch vlastníkov s tým, že mesto Vranov nad Topľou uhradí spoločnosti ASCARI plus s.r.o., sumu vo výške rozdielu medzi hodnotou pozemkov a hodnotou budovy, t.j. 62 835,00 €


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou prenajať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe uznesenia MsZ č. 31/2015 časť A/4 zo dňa 25.6.2015

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou prenajať

majetok mesta – nebytové priestory v podiele 1/2 v budove Bernolákova 92 vo Vranove nad Topľou od 1.10.2015 pre Cirkevná spojená škola, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou, IČO: 17151627, v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa

z dôvodu: opakovaný nájom s tým istým nájomcom a zachovania kontinuity výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov navštevujúcich túto školu, z ktorých veľkú časť tvoria deti z mesta Vranov nad Topľou

v cene: min. 10,00 €/m2/rok

« späť

aktualizácia: 24.07.2018 | počet zobrazení: 11357

Počet návštev od 21.02.2008: 2793026
Počet návštev dnes: 244
fb