Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta


Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Obchodná verejná súťaž - prenájom priemyselnej budovy v priemyselnom parku Ferovo

« späť
Úradná tabuľa » Dražby, nájmy, verejné súťaže, predaj majetku mesta » Ukončené súťaže » Obchodná verejná súťaž - prenájom priemyselnej budovy v priemyselnom parku Ferovo

Mesto Vranov nad Topľou podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž:


na prenájom priemyselnej budovy v priemyselnom parku Ferovo s. č. 2772/39 na parc. č. 3708/49 vo výmere 1230 m2 a pozemok parc. č. 3708/48 vo výmere 3124 m2

s týmito podmienkami

 1. Predmetom návrhu zmluvy bude:
  1. nájom priemyselnej budovy s. č. 2772/39 na parc. č. 3708/49 vo výmere 1230 m2, prípadne aj časť priemyselnej budovy minimálne 1/3 z celkovej plochy a parc. č. 3708/48 vo výmere 3124 m2, zapísané na LV 5295.
  2. nájom pozemku parc. č. 3708/48 vo výmere 3124 m2,zapísané na LV 5295.
 2. Prenajímateľom uvedenej priemyselnej haly bude Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou, IČO: 332 933.
 3. Účel nájmu: realizácia podnikateľských zámerov v odvetví ľahkého priemyslu.
 4. Výška nájomného: za trhových podmienok a trhové ceny podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou v cene:
  1. Priemyselná budova: minimálne 35,00 €/m2/rok, a zamestná nepriamo podporených 30 pracovných miest na celkovú výmeru priemyselnej budovy.
  2. Pozemok: minimálne 0,15 €/m2/rok.
 5. Za podmienok, ktoré stanovil Úrad podpredsedu vlády slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.
 6. Uvedená minimálna cena za nájom priemyselnej budovy je bez služieb. Služby spojené s užívaním nebytového priestoru (energie, voda a pod.) sú účtované osobitne podľa spotreby, hradí ich nájomca.
 7. Záujemca nemá žiadne záväzky voči prenajímateľovi.
 8. Zmluva bude uzavretá na dobu neurčitú. V prípade uzavretia zmluvy na dobu určitú si mesto vyhradzuje schválenie osobitných podmienok.
 9. K návrhu zmluvy je potrebné predložiť Podnikateľský zámer k využitiu priemyselnej budovy a pozemku.

Ostatné súťažné podmienky:

 1. Návrh na uzavretie zmluvy je potrebné zaslať písomne na adresu: Mestský úrad, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou, alebo doručiť osobne do Kancelárie prvého kontaktu Mestského úradu vo Vranove nad Topľou, v termíne do 4.1.2022 (utorok) do 11,00 h v zalepenej obálke s výrazným označením „OVS – priemyselná budova v parku Ferovo – neotvárať“.
 2. Akceptovaný môže byť len navrhovateľom podpísaný návrh zmluvy doručený v dvoch vyhotoveniach. V návrhu zmluvy musí byť uvedené: meno/názov a adresa uchádzača, identifikačné údaje (IČO alebo rodné číslo), nebytový priestor (uviesť o aký nebytový priestor má uchádzač záujem), účel nájmu, ponúknutá cena, návrh zmluvy musí byť uchádzačom podpísaný. Návrh zmluvy musí byť v súlade s platnou právnou úpravou.
 3. Prílohou návrhu zmluvy bude čestné vyhlásenie záujemcu, že nemá žiadne záväzky voči mestu Vranov nad Topľou, ani právnickým osobám zriadeným mestom – dane, poplatky, nájomné a pod. (príloha č. 1) .
 4. Prílohou súťažného návrhu bude, v prípade fyzickej osoby, súhlas so spracovaním osobných údajov (príloha č.2).
 5. Kritériom pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu je výška nájomného. Pri rovnosti ponúknutej ceny je rozhodujúci dátum a hodina doručenia ponuky.
 6. Vyhodnotenie súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.
 7. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo podmienky súťaže meniť, súťaž predĺžiť, súťaž zrušiť alebo odmietnuť všetky predložené návrhy.
 8. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
 9. Prijatie najvýhodnejšieho návrhu podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom vo Vranove n.T.
 10. V prípade záujmu o obhliadku priemyselnej budovy je potrebné si túto dohodnúť na oddelení mestského majetku Mestského úradu vo Vranove nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87, II.posch., č. dv. 2,3, resp. telefonicky na tel.č.: 0905 981 357, 0903 641 237 alebo e-mailom: marian.onderko@vranov.sk

Vo Vranove nad Topľou dňa 20.12.2021

Kontaktná osoba:

Ing. Marián Onderko, vedúci odd. mestského majetku
tel.: 057/4422551–3, 0905 981 357
e-mail: marian.onderko@vranov.sk

Ing. Ján Ragan

primátor mesta


Zápisnica z VOS (PDF; 100,2 kB)

« späť

aktualizácia: 10.01.2022 | počet zobrazení: 266
Počet návštev od 21.02.2008: 4150125
Počet návštev dnes: 961

Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie