Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta


Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Obchodná verejná súťaž - prenájom areálu mestského kúpaliska

« späť
Úradná tabuľa » Dražby, nájmy, verejné súťaže, predaj majetku mesta » Ukončené súťaže » Obchodná verejná súťaž - prenájom areálu mestského kúpaliska

Mesto Vranov nad Topľou podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž:


na nájom areálu mestského kúpaliska, t. j. pozemkov časť parc. C-KN č. 3194/1 ostatné plochy o výmere 12770 m2, parc. C-KN č. 3194/6 zastavané plochy o výmere 2540 m2, parc. C-KN č. 3194/7 zastavané plochy o výmere 120 m2, parc.C-KN č. 3194/8 zastavané plochy o výmere 315 m2, zapísaných na LV č. 4114, katastrálne územie Vranov nad Topľou a stavieb na nich postavených – areál kúpaliska na Ul. B. Nemcovej s.č. 2682, Vranov nad Topľou a technologického zariadenia

s týmito podmienkami:

Obsah návrhu zmluvy, na ktorom vyhlasovateľ trvá:

 1. Predmetom návrhu zmluvy bude nájom areálu mestského kúpaliska, pozemkov časť parc. C-KN č. 3194/1 ostatné plochy o výmere 12770 m2, parc. C-KN č. 3194/6 zastavané plochy o výmere 2540 m2, parc. C-KN č. 3194/7 zastavané plochy o výmere 120 m2, parc.C-KN č. 3194/8 zastavané plochy o výmere 315 m2, zapísaných na LV č. 4114, katastrálne územie Vranov nad Topľou a stavieb na nich postavených – areál kúpaliska na Ul. B. Nemcovej s.č. 2682, Vranov nad Topľou a technologického zariadenia
 2. Prenajímateľom uvedeného priestoru bude Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou, IČO: 332 933
 3. Účel nájmu: rekreačné a zábavné účely, t.j. prevádzkovať areál kúpaliska ako zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu a ďalších služieb rýchleho občerstvenia s tým spojených
 4. Výška nájomného: minimálne 1,00 € ročne
 5. Nájom na dobu určitú 5 rokov
 6. Nájomca sa zaväzuje platiť náklady za energie (voda, plyn, elektrická energia) priamo jednotlivým dodávateľom, s ktorými uzavrie samostatné zmluvy
 7. Nájomca sa zaväzuje na vlastné náklady poistiť predmet zmluvy
 8. Nájomca sa zaväzuje areál kúpaliska prevádzkovať minimálne v mesiacoch júl a august, okrem povinného uzatvorenia na základe rozhodnutia hlavného hygienika alebo iných orgánov štátnej správy
 9. Nájomca po ukončení letnej sezóny, najneskôr do 31.10. v príslušnom roku zabezpečí zazimovanie areálu
 10. Nájomca sa zaväzuje v nebytovom priestore zabezpečiť plnenie úloh požiarnej ochrany, počínať si pri užívaní nebytového priestoru v súlade s bezpečnostnými a protipožiarnymi predpismi
 11. Nájomca je povinný bezplatne a prednostne poskytnúť areál kúpaliska na uskutočnenie akcií, usporiadateľom ktorých je prenajímateľ
 12. Nájomca je povinný areál kúpaliska udržiavať v stave spôsobilom na riadne užívanie. Náklady spojené s obvyklým udržiavaním a náklady na drobné opravy znáša nájomca. Akékoľvek úpravy, podstatné opravy a investovanie do technológie kúpaliska je nájomca oprávnený vykonávať len po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa, v rozsahu a za podmienok uvedených prenajímateľom v písomnom súhlase
 13. Záujemca nemá žiadne záväzky voči prenajímateľovi

Ostatné súťažné podmienky:

 1. Návrh na uzavretie zmluvy je potrebné zaslať písomne na adresu: Mestský úrad, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou, alebo doručiť osobne do Kancelárie prvého kontaktu Mestského úradu vo Vranove nad Topľou, v termíne do 27.8.2020 (štvrtok) do 11,00 h v zalepenej obálke s výrazným označením „OVS – nájom areálu mestského kúpaliska – neotvárať“.
 2. Akceptovaný môže byť len navrhovateľom podpísaný návrh zmluvy doručený v dvoch vyhotoveniach. V návrhu zmluvy musí byť uvedené: meno/názov a adresa uchádzača, identifikačné údaje (IČO alebo rodné číslo), nebytový priestor (uviesť o aký nebytový priestor má uchádzač záujem), účel nájmu, ponúknutá cena, návrh zmluvy musí byť uchádzačom podpísaný. Návrh zmluvy musí byť v súlade s platnou právnou úpravou.
 3. Prílohou návrhu zmluvy bude čestné vyhlásenie záujemcu, že nemá žiadne záväzky voči mestu Vranov nad Topľou, ani právnickým osobám zriadeným mestom – dane, poplatky, nájomné a pod. (príloha č. 1) .
 4. Prílohou súťažného návrhu bude, v prípade fyzickej osoby, súhlas so spracovaním osobných údajov (príloha č.2).
 5. Kritériom pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu je výška nájomného. Pri rovnosti ponúknutej ceny je rozhodujúci dátum a hodina doručenia ponuky.
 6. Vyhodnotenie súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.
 7. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo podmienky súťaže meniť, súťaž predĺžiť, súťaž zrušiť alebo odmietnuť všetky predložené návrhy.
 8. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
 9. Prijatie najvýhodnejšieho návrhu podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom vo Vranove n.T.
 10. V prípade záujmu o obhliadku areálu mestského kúpaliska je potrebné si túto dohodnúť na oddelení mestského majetku Mestského úradu vo Vranove nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87, II.posch., resp.telefonicky na tel.č.: 0905 981 357, 0903 641 237 alebo e-mailom: marian.onderko@vranov.sk

Vo Vranove nad Topľou dňa 13.08.2020

Ing. Ján Ragan
primátor mesta

Dokumenty:

« späť

aktualizácia: 28.09.2020 | počet zobrazení: 649
Počet návštev od 21.02.2008: 4150159
Počet návštev dnes: 995

Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie