Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta


Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Obchodná verejná súťaž - prenájom NP v budove s.č. 999 (bývalá predajňa RYBA)

« späť
Úradná tabuľa » Dražby, nájmy, verejné súťaže, predaj majetku mesta » Ukončené súťaže » Obchodná verejná súťaž - prenájom NP v budove s.č. 999 (bývalá predajňa RYBA)

Mesto Vranov nad Topľou podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž:


na nájom nebytového priestoru o výmere 98,78 m2 v bytovom dome s.č. 999 na Námestí slobody vo Vranove nad Topľou (bývalá predajňa RYBA), postavenom na parc. C-KN č. 1074, k.ú. Vranov nad Topľou

s týmito podmienkami:

Obsah návrhu zmluvy, na ktorom vyhlasovateľ trvá:

 1. Predmetom návrhu zmluvy bude nájom nebytového priestoru o výmere 98,78 m2 v bytovom dome s.č.999 na Námestí slobody vo Vranove nad Topľou (bývalá predajňa RYBA), s uvedeným účelom využitia týchto nebytových priestorov.
 2. Účel nájmu – obchodné priestory, priestory prevádzkovania služieb, reštauračné a pohostinské priestory, kancelárske priestory, priestory bánk, poisťovníctva, finančné služby, zdravotnícke zariadenia, reštauračné a pohostinské priestory, okrem priestorov herní, stávkových kancelárií a erotických služieb.
 3. Súťažiaci predloží návrh nájomného v eurách, podľa charakteru požadovanej prevádzky v zmysle Zásad nakladania s majetkom mesta č. 195/2013 :
 • minimálne 80,00 €/m2/rok (minimálne 7 902,40 € ročne) na obchodné priestory, priestory prevádzkovania služieb, výrobné a skladovacie priestory,
 • minimálne 65,00 €/m2/rok (minimálne 6 420,70 € ročne) na reštauračné a pohostinské priestory,
 • minimálne 75,00 €/m2/rok (minimálne 7 408,50 € ročne) na kancelárske priestory,
 • minimálne 120,00 €/m2/rok (minimálne 11 853,60 € ročne) na priestory bánk, poisťovníctva, finančné služby,
 • minimálne 40,00 €/m2/rok (3 951,20 € ročne) na zdravotnícke zariadenia – ambulancie

Uvedené minimálne ceny za nájom nebytových priestorov sú bez služieb. Služby spojené s užívaním (energie, voda a pod.) podľa spotreby sú účtované osobitne, hradí ich nájomca.

4. Zmluva bude uzavretá na dobu neurčitú. V prípade uzavretia zmluvy na dobu určitú si mesto vyhradzuje schválenie osobitných podmienok.

Ostatné súťažné podmienky:

 1. Návrh na uzavretie zmluvy je potrebné zaslať písomne na adresu: Mestský úrad, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou, alebo doručiť osobne do Kancelárie prvého kontaktu Mestského úradu vo Vranove nad Topľou, v termíne do 19.03.2015 (štvrtok) do 11,00 h v zalepenej obálke s výrazným označením „OVS – nájom NP 999 – neotvárať“
 2. Akceptovaný môže byť len navrhovateľom podpísaný návrh zmluvy doručený v šiestich vyhotoveniach. V návrhu zmluvy musí byť uvedené: meno/názov a adresa uchádzača, identifikačné údaje (IČO alebo rodné číslo), nebytový priestor (uviesť o aký nebytový priestor má uchádzač záujem), účel nájmu, ponúknutá cena, návrh zmluvy musí byť uchádzačom podpísaný. Návrh zmluvy musí byť v súlade s platnou právnou úpravou.
 3. Prílohou návrhu zmluvy u právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov bude výpis z obchodného, resp. živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace; u ostatných SZČO – oprávnenie na vykonávanie činnosti v zmysle platných právnych predpisov; neziskové združenie – stanovy a registrácia.
 4. Prílohou návrhu zmluvy bude čestné vyhlásenie záujemcu, že nemá žiadne záväzky voči mestu Vranov nad Topľou, ani právnickým osobám zriadeným mestom (dane, poplatky, nájomné a pod.)
 5. Kritériom pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu je výška nájomného. Pri rovnosti ponúknutej ceny je rozhodujúci dátum a hodina doručenia ponuky.
 6. Vyhodnotenie súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.
 7. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo podmienky súťaže meniť, súťaž predĺžiť, súťaž zrušiť alebo odmietnuť všetky predložené návrhy.
 8. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
 9. Prijatie najvýhodnejšieho návrhu zmluvy podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom vo Vranove nad Topľou.
 10. V prípade záujmu o obhliadku nebytového priestoru je potrebné si túto dohodnúť na oddelení mestského majetku MsÚ, II.posch. č. dv.3, resp. telefonicky na tel.č.: 0903 641 237, alebo e-mailom: marian.onderko@vranov.sk

Kontaktná osoba:

Ing. Marán Onderko
tel.: 057/44225 51–3, 0918 665635
e-mail: marian.onderko@vranov.sk


Zápisnica z VOS (PDF; 41,4 kB)

« späť

aktualizácia: 24.04.2015 | počet zobrazení: 2 649
Počet návštev od 21.02.2008: 4150143
Počet návštev dnes: 979

Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie