Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta


Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Obchodná verejná súťaž - prenájom NP v budove s.č. 969 (67,00m2)

« späť
Úradná tabuľa » Dražby, nájmy, verejné súťaže, predaj majetku mesta » Ukončené súťaže » Obchodná verejná súťaž - prenájom NP v budove s.č. 969 (67,00m2)

Mesto Vranov nad Topľou podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž:


na nájom nebytového priestoru o výmere 67,00 m2 v bytovom dome s.č. 969 na Námestí slobody vo Vranove nad Topľou

s týmito podmienkami:

Obsah návrhu zmluvy, na ktorom vyhlasovateľ trvá:

 1. Predmetom návrhu zmluvy bude nájom nebytového priestoru o výmere 67,00 m2 v bytovom dome s.č. 969 na Námestí slobody vo Vranove nad Topľou s uvedeným účelom využitia týchto nebytových priestorov.
 2. Prenajímateľom uvedeného priestoru bude Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1 093 16 Vranov nad Topľou, IČO: 332 933.
 3. Účel nájmu a výška nájomného
  • na obchodné priestory, priestory prevádzkovania služieb, výrobné a skladovacie priestory – minimálne 80,00 €/m2/rok (minimálne 5360,00 € ročne),
  • na stávkové kancelárie – minimálne 90,00 €/m2/rok (minimálne 6030,00 € ročne),
  • na kancelárske priestory – minimálne 75,00 € /m2/rok (minimálne 5025,00 € ročne),
  • na priestory bánk, poisťovníctva, finančné služby – minimálne 120,00 €/m2/rok na (minimálne 8040,00 € ročne),

   Tieto nebytové priestory nie je možné prenajať na účely zriadenia herní, poskytovania erotických služieb, na účely pohostinských a reštauračných služieb.

   Uvedené minimálne ceny za nájom nebytových priestorov sú bez služieb. Služby spojené s užívaním nebytového priestoru (energie, voda a pod.) podľa spotreby sú účtované osobitne, hradí ich nájomca.

 4. Záujemca nemá žiadne záväzky voči prenajímateľovi
 5. Zmluva bude uzavretá na dobu neurčitú. V prípade uzavretia zmluvy na dobu určitú si mesto vyhradzuje schválenie osobitných podmienok.

Ostatné súťažné podmienky:

 1. Návrh na uzavretie zmluvy je potrebné zaslať písomne na adresu: Mestský úrad, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou, alebo doručiť osobne do Kancelárie prvého kontaktu Mestského úradu vo Vranove nad Topľou, v termíne do 16.10.2019 (streda) do 11,00 h v zalepenej obálke s výrazným označením „OVS – nájom NS 969 – 67,00 m2 – neotvárať“.
 2. Akceptovaný môže byť len navrhovateľom podpísaný návrh zmluvy doručený v dvoch vyhotoveniach. V návrhu zmluvy musí byť uvedené: meno/názov a adresa uchádzača, identifikačné údaje (IČO alebo rodné číslo), nebytový priestor (uviesť o aký nebytový priestor má uchádzač záujem), účel nájmu, ponúknutá cena, návrh zmluvy musí byť uchádzačom podpísaný. Návrh zmluvy musí byť v súlade s platnou právnou úpravou.
 3. Prílohou návrhu zmluvy bude čestné vyhlásenie záujemcu, že nemá žiadne záväzky voči mestu Vranov nad Topľou, ani právnickým osobám zriadeným mestom -dane, poplatky, nájomné a pod. (príloha č. 1).
 4. Prílohou súťažného návrhu bude, v prípade fyzickej osoby, súhlas so spracovaním osobných údajov (príloha č.2).
 5. Kritériom pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu je výška nájomného. Pri rovnosti ponúknutej ceny je rozhodujúci dátum a hodina doručenia ponuky.
 6. Vyhodnotenie súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.
 7. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo podmienky súťaže meniť, súťaž predĺžiť, súťaž zrušiť alebo odmietnuť všetky predložené návrhy.
 8. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
 9. Prijatie najvýhodnejšieho návrhu podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom vo Vranove n.T.
 10. V prípade záujmu o obhliadku nebytového priestoru je potrebné si túto dohodnúť na oddelení mestského majetku Mestského úradu vo Vranove nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87, II.posch., resp.telefonicky na tel.č.: 0905 981 357, 0903 641 237 alebo e-mailom: marian.onderko@vranov.sk

Kontaktná osoba: Ing. Marián Onderko, vedúci oddelenia mestského majetku MsÚ Vranov n.T.


Zápisnica z VOS (PDF; 114,2 kB)

« späť

aktualizácia: 05.11.2019 | počet zobrazení: 800
Počet návštev od 21.02.2008: 4150260
Počet návštev dnes: 1096

Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie