« späť
Úradná tabuľa » Dražby, nájmy, verejné súťaže, predaj majetku mesta » Ukončené súťaže » Obchodná verejná súťaž - prenájom NP (51,17 m2) v bytovom dome s.č. 652

Obchodná verejná súťaž - prenájom NP (51,17 m2) v bytovom dome s.č. 652

Mesto Vranov nad Topľou podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž:


na nájom nebytového priestoru v bytovom dome s.č. 652 na Školskej ulici vo Vranove n.T. (Rodinná oblasť), o výmere 51,17 m2

s týmito podmienkami:

Obsah návrhu zmluvy, na ktorom vyhlasovateľ trvá:

 1. Predmetom návrhu zmluvy bude nájom nebytového priestoru v bytovom dome s.č. 652 na Školskej ulici vo Vranove nad Topľou (Rodinná oblasť), o výmere 51,17 m2 s uvedeným účelom využitia týchto nebytových priestorov, mimo hlučných prevádzok (reštaurácie, bary, zariadenia s hudobnou produkciou a pod.).
 2. Prenajímateľom uvedeného priestoru bude Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1 093 16 Vranov nad Topľou, IČO: 332 933.
 3. Súťažiaci predloží návrh nájomného v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta č. 195/2013
  • minimálne 35,00 €/m2/rok (minimálne 1790,95 € ročne) na obchodné priestory, priestory prevádzkovania služieb, výrobné a skladovacie priestory
  • minimálne 46,00 € /m2/rok (minimálne 2 353,82 € ročne) na kancelárske priestory
  • minimálne 60,00 €/m2/rok na (minimálne 3 070,20 € ročne) na priestory bánk, poisťovníctva, finančné služby.

Uvedené minimálne ceny za nájom nebytových priestorov sú bez služieb. Služby spojené s užívaním (energie, voda a pod.) podľa spotreby sú účtované osobitne, hradí ich nájomca.

4. Zmluva bude uzavretá na dobu neurčitú. V prípade uzavretia zmluvy na dobu určitú si mesto vyhradzuje schválenie osobitných podmienok.

Ostatné súťažné podmienky:

 1. Návrh na uzavretie zmluvy je potrebné doručiť písomne na adresu Mestského úradu vo Vranove nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou, v termíne do 29.11.2013 (piatok) do 13.00 h v zalepenej obálke s výrazným označením Obchodná verejná súťaž – Školská 652 – neotvárať
 2. Akceptovaný môže byť len navrhovateľom podpísaný návrh zmluvy doručený v šiestich vyhotoveniach. V návrhu zmluvy musí byť uvedené: meno/názov a adresa uchádzača, identifikačné údaje (IČO alebo rodné číslo), nebytový priestor (uviesť o aký nebytový priestor má uchádzač záujem), účel nájmu, ponúknutá cena, návrh zmluvy musí byť uchádzačom podpísaný.
 3. Návrh zmluvy musí byť v súlade s platnou právnou úpravou.
 4. Prílohou návrhu zmluvy u právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov bude výpis z obchodného, resp. živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace; u ostatných SZČO – oprávnenie na vykonávanie činnosti v zmysle platných právnych predpisov; neziskové združenie – stanovy a registrácia.
 5. Prílohou návrhu zmluvy bude čestné vyhlásenie záujemcu, že nemá žiadne záväzky voči mestu Vranov nad Topľou, ani právnickým osobám zriadeným mestom (dane, poplatky, nájomné a pod.)
 6. Vyhodnotenie súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.
 7. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uverejnené podmienky súťaže meniť, súťaž zrušiť alebo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk.
 8. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
 9. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.
 10. Kritériom pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy je výška nájomného. Pri rovnosti ponúknutej ceny je rozhodujúci dátum a hodina doručenia ponuky.
 11. Prijatie najvýhodnejšieho návrhu zmluvy podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom vo Vranove nad Topľou.
 12. V prípade záujmu o obhliadku nebytového priestoru je potrebné si túto dohodnúť s kontaktnou osobou

Kontaktná osoba:

Ing. Marán Onderko
tel.: 057/44225 51–3, 0918 665635
e-mail: marian.onderko@vranov.sk


Protokol z VOS (PDF; 46,7 kB)

« späť

aktualizácia: 04.12.2013 | počet zobrazení: 1958

Počet návštev od 21.02.2008: 3142693
Počet návštev dnes: 124
fb