« späť
Úradná tabuľa » Dražby, nájmy, verejné súťaže, predaj majetku mesta » Ukončené súťaže » Obchodná verejná súťaž - predaj pozemkov v Čemernom

Obchodná verejná súťaž - predaj pozemkov v Čemernom

Mesto Vranov nad Topľou v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, v súlade so zákonom 138/1991 Zb o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v náväznosti na Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013:


vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj pozemkov

A) Predávajúci (vyhlasovateľ)

Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou, zastúpené Ing. Jánom Raganom, primátorom mesta, IČO: 332933, číslo účtu: IBAN: SK25020000000­00023129632

B) Predmet obchodnej verejnej súťaže:

predaj pozemkov na výstavbu rodinných domov na Cintorínskej ulici vo Vranove nad Topľou, k.ú. Čemerné
pozemok parc. C-KN č. 150/9 o výmere 131 m2
pozemok parc. C-KN č. 150/8 o výmere 164 m2
pozemok parc. C-KN č. 150/3 o výmere 186 m2
pozemok parc. C-KN č. 150/2 o výmere 184 m2

C) Súťažné podmienky, na ktorých vyhlasovateľ trvá:

 1. Účel využitia pozemkov – výstavba rodinných domov
 2. Požadovaná kúpna cena: minimálne 15 €/m2 podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013.
 3. Výška finančnej zábezpeky je v zmysle čl. 8 ods 10 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta č. 95/2013 minimálne 10 % z ceny uvedenej v návrhu súťažných podmienok, ktorú súťažiaci zloží na účet vyhlasovateľa – číslo účtu vo formáte IBAN: SK25020000000­00023129632 (VS: rodné číslo príp. IČO) alebo v hotovosti do pokladnice mestského úradu, inak návrh nebude do súťaže zahrnutý. O tomto prevode predloží spolu so súťažným návrhom odpis prevodného príkazu alebo potvrdenie o zaplatení zálohy do pokladne.

  Za deň platby sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet vyhlasovateľa, v prípade zaplatenia do pokladnice je to deň zaplatenia do pokladnice.

  V prípade zmarenia súťaže uchádzačom, zložená finančná zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže.

 4. Jedna fyzická osoba, resp. rodina (manželský pár) môže odkúpiť l pozemok.
 5. Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podá mesto po zaplatení celej kúpnej ceny. Ak do 30 dní od písomného vyzvania kupujúceho nedôjde k podpisu zmluvy a vyplateniu celej kúpnej ceny, uznesenie mestského zastupiteľstva o prevode majetku bude zrušené.

D) Ostatné súťažné podmienky:

 1. Návrh na uzavretie zmluvy je potrebné zaslať písomne na adresu: Mestský úrad, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou, alebo doručiť osobne do Kancelárie prvého kontaktu Mestského úradu vo Vranove nad Topľou, v termíne 3.9.2018 (pondelok) do 11,00 h v zalepenej obálke s výrazným označením „OVS – predaj pozemku parc. C-KN č. ...... – neotvárať“. Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke podateľne Mestského úradu vo Vranove nad Topľou.
 2. Návrh musí obsahovať:
  • návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme v 2 vyhotoveniach (návrh zmluvy je uvedený v prílohe)
  • presnú identifikáciu záujemcu: meno a priezvisko, titul, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu,
  • doklad záujemcu o zložení finančnej zábezpeky
  • čestné vyhlásenie záujemcu, že nemá žiadne záväzky voči mestu Vranov nad Topľou, ani právnickým osobám zriadeným mestom (dane, poplatky, nájomné a pod.)
 3. Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude ponúkaná kúpna cena. Pri rovnosti ponúknutej ceny je rozhodujúci dátum a hodina doručenia ponuky.
 4. Vyhodnotenie súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže. Víťaz obchodnej verejnej súťaže bude bude vyzvaný, aby v určenom termíne podpísal kúpnu zmluvu.
 5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo podmienky súťaže meniť, súťaž predĺžiť, súťaž zrušiť alebo odmietnuť všetky predložené návrhy.
 6. Vyhlasovateľ je povinný účastníkovi, ktorý bol v obchodnej verejnej súťaži neúspešný, vrátiť ním poskytnutú finančnú zábezpeku bezodkladne, najneskôr do uplynutia lehoty určenej na oznámenie vybraného návrhu. Účastníkovi, ktorý bol v obchodnej verejnej súťaži úspešný, sa zaplatená finančná zábezpeka započítava do kúpnej ceny dohodnutej v platne uzavretej kúpnej zmluve.
 7. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
 8. Prijatie najvýhodnejšieho návrhu zmluvy podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom vo Vranove nad Topľou.

E) Obhliadka majetku:

V prípade záujmu o obhliadku nebytového priestoru je potrebné si túto dohodnúť na oddelení mestského majetku Mestského úradu vo Vranove nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87, II.posch., resp.telefonicky na tel.č.: 0905 981 357, 0903 641 237 alebo e-mailom: marian.onderko@vranov.sk

Kontaktná osoba: Ing. Marián Onderko, vedúci oddelenia mestského majetku MsÚ Vranov n.T.

Vo Vranove nad Topľou dňa 16.8.2018

Ing. Ján Ragan

primátor mesta


« späť

aktualizácia: 12.09.2018 | počet zobrazení: 482

Počet návštev od 21.02.2008: 3142700
Počet návštev dnes: 131
fb