Upútavky
Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Katalóg investičných ponúk

Interaktívna mapa Vranova n.T.

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Počasie
Utorok 26.03.2019
aktuálne o 17:01
Preva?ne poloobla?no
teplota 5°C
predpoveď na zajtra
Mal? obla?nos?
cez deň 10°C / v noci 1°C

Obchodná verejná súťaž - predaj garáži

Mesto Vranov nad Topľou podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž:


na predaj nebytového priestoru na predaj nebytových priestorov – garáží pod bytovými domami, podielu na spoločných zariadeniach domu a podielu na pozemku v zmysle Zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb, §9a, os.1, písm a)

a to:

 1. garáž v dome s.č. 975, p.č. 1 o výmere 25 m2, podiel na pozemku p.č.. 1472 z výmery 387 m2 – 2500/83109, t.j. 11,64 m2
 2. garáž v dome s.č. 975, p.č. 2 o výmere 22 m2, podiel na pozemku p.č.. 1472 z výmery 387 m2 – 2100/83109, t.j. 9,78 m2
 3. garáž v dome s.č. 1508 o výmere 14,40 m2, podiel na pozemku p.č.. 404 z výmery 197 m2 – 1440/49130, t.j. 5,77 m2
 4. garáž v dome s.č. 995 o výmere 24,63 m2, podiel na pozemku p.č. 1090 z výmery 306 m2 – 2463/60524, t.j. 12,45 m2
 5. garáž v dome s.č. 970 o výmere 19 m2, podiel na pozemku p.č.. 1493 z výmery 385 m2 – 1900/100746, t.j. 7,26 m2

Podmienky:

 1. cena minimálne:
  1. 6389,68 €
  2. 5617,36 €
  3. 3669,24 €
  4. 6306,90 €
  5. 4837,12 €
 2. Výška finančnej zábezpeky predstavuje 10% z ceny uvedenej v návrhu súťažných podmienok, v prípade ním zmarenia súťaže, zložená finančná zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže.
 3. Pri zhode cien sa uprednostní záujemca, ktorý vlastní byt v príslušnom bytovom dome, prípadne preukaz ZŤP.

Ostatné súťažné podmienky:

 1. Návrh na uzavretie zmluvy je potrebné doručiť písomne na adresu Mestského úradu vo Vranove nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou, v termíne do 11.06.2012 do 14.00 hod. v zalepenej obálke s výrazným označením „OVS – garáž – súťaž – neotvárať“
 2. Akceptovaný môže byť len navrhovateľom podpísaný návrh zmluvy doručený v šiestich vyhotoveniach.
 3. Návrh zmluvy musí byť v súlade s platnou právnou úpravou.
 4. Vyhodnotenie súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.
 5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uverejnené podmienky súťaže meniť alebo súťaž zrušiť.
 6. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
 7. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.
 8. Kúpno-predajná zmluva zo strany predávajúceho bude podpísaná najskôr k dátumu 1.7.2012

Kontaktná osoba:

Ing. Marián Onderko, vedúci odd. mestského majetku
tel.: 057/4422551–3
e-mail: marian.onderko@vranov.sk


« späť

aktualizácia: 13.06.2012 | počet zobrazení: 2681

Počet návštev od 21.02.2008: 2864577
Počet návštev dnes: 767
fb