Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta


Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Obchodná verejná súťaž - predaj garáži v s.č. 975,1508 a 995

« späť
Úradná tabuľa » Dražby, nájmy, verejné súťaže, predaj majetku mesta » Ukončené súťaže » Obchodná verejná súťaž - predaj garáži v s.č. 975,1508 a 995

Mesto Vranov nad Topľou podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž:


na predaj nebytového priestoru na predaj nebytových priestorov – garáží pod bytovými domami, podielu na spoločných zariadeniach domu a podielu na pozemku v zmysle Zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb, §9a, os.1, písm a)

a to:

 1. garáž v dome s.č. 975, p.č. 2 o výmere 22 m2, podiel na pozemku p.č.. 1472 z výmery 387 m2 – 2100/83109, t.j. 9,78 m2 s cenou minimálne 5617,36 €
 2. garáž v dome s.č. 1508 o výmere 14,40 m2, podiel na pozemku p.č. 404 z výmerey 197 m2 –

  1440/49, t.hj. 5,77 m2, s minimálnou cenou: 3 669,24 €

 3. garáž v dome s.č. 995 o výmere 24,63 m2, podiel na pozemku p.č. 1090 z výmery 306 m2 – 2463/60524,

  t.j. 12,45 m2, s minimálnou cenou 6 306,90 €

Podmienky:

 1. Výška finančnej zábezpeky predstavuje 10% z ceny uvedenej v návrhu súťažných podmienok, v prípade ním zmarenia súťaže, zložená finančná zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže.
 2. Pri zhode cien sa uprednostní záujemca, ktorý vlastní byt v príslušnom bytovom dome, prípadne preukaz ZŤP.

Ostatné súťažné podmienky:

 1. Návrh na uzavretie zmluvy je potrebné doručiť písomne na adresu Mestského úradu vo Vranove nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou, v termíne do 31.07.2012 do 14.00 hod. v zalepenej obálke s výrazným označením „OVS – garáž – súťaž – neotvárať“
 2. Akceptovaný môže byť len navrhovateľom podpísaný návrh zmluvy doručený v šiestich vyhotoveniach.
 3. Návrh zmluvy musí byť v súlade s platnou právnou úpravou.
 4. Vyhodnotenie súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.
 5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uverejnené podmienky súťaže meniť alebo súťaž zrušiť.
 6. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
 7. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.
 8. Kúpno-predajná zmluva zo strany predávajúceho bude podpísaná najskôr k dátumu 1.7.2012

Kontaktná osoba:

Ing. Marián Onderko, vedúci odd. mestského majetku
tel.: 057/4422551–3
e-mail: marian.onderko@vranov.sk


« späť

aktualizácia: 31.08.2012 | počet zobrazení: 2 644
Počet návštev od 21.02.2008: 4150303
Počet návštev dnes: 1139

Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie