Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta


Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Obchodná verejná súťaž - predaj Škoda Superb 1.8 T a Škoda Fabia Combi 1.4 Ambiente

« späť
Úradná tabuľa » Dražby, nájmy, verejné súťaže, predaj majetku mesta » Ukončené súťaže » Obchodná verejná súťaž - predaj Škoda Superb 1.8 T a Škoda Fabia Combi 1.4 Ambiente

Mesto Vranov nad Topľou podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž


1) Osobného motorového vozidla Škoda Superb 1.8 T

 • Kategória vozidla: M1
 • Počet najazdených km: 385963
 • Dátum 1.evid./rok výroby 1.7.2003
 • Zdvihový objem valcov: 1781 cm3
 • Max.výkon motora/otáčky: 110 kW
 • Predpísané palivo: benzín automobilový BA 95 bezolovnatý
 • Držiteľ: Mesto Vranov nad Topľou, IČO: 00332933, Dr. C. Daxnera 87/1, 09316 Vranov n.T.
 • Počet držiteľov vozidla: 1
 • Farba vozidla: sivá
 • Osvedčenie OEV č.: SF846820
 • Platnosť TK: 12.1.2018
 • Platnosť emisnej kontroly: 12.1.2018
 • Minimálna cena: 421,00 € (podľa znaleckého posudku)

2) Osobného motorového vozidla Škoda Fabia Combi 1.4 Ambiente

 • Kategória vozidla: M1
 • Počet najazdených km: 241819
 • Dátum 1.evid./rok výroby 16.3.2006
 • Zdvihový objem valcov: 1397 cm3
 • Max.výkon motora/otáčky: 74 kW
 • Predpísané palivo: benzín automobilový BA 95 bezolovnatý
 • Držiteľ: Mesto Vranov nad Topľou, IČO: 00332933, Dr. C. Daxnera 87/1, 09316 Vranov n.T.
 • Počet držiteľov vozidla: 1
 • Farba vozidla: biela uni
 • Osvedčenie OEV č.: SF826885
 • Platnosť TK: 27.1.2019
 • Platnosť emisnej kontroly: 27.1.2019
 • Minimálna cena: 1101,00 € (podľa znaleckého posudku)

Podmienky obchodnej verejnej súťaže:

 1. Podmienkou zaradenia súťažného návrhu do vyhodnotenia je predloženie návrhu na odkúpenie motorového vozidla a súhlas s úhradou nákladov spojených s prevodom vozidla. Súťažný návrh musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku. Musí obsahovať označenie vozidla, o ktoré má záujemca záujem a záväzné číselné vyjadrenie navrhovanej kúpnej ceny majetku v hodnote €. Súťažný návrh je možné meniť, dopĺňať alebo odvolať iba do termínu ukončenia predkladania návrhov. Predkladateľ je viazaný svojím návrhom až do výberu najvhodnejšieho návrhu.
 2. Požadovaná minimálna ponúknutá cena je cena stanovená znaleckým posudkom.
 3. Výška finančnej zábezpeky je v zmysle čl. 8 ods 10 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta č. 195/2013 minimálne 10 % z ceny uvedenej v návrhu súťažných podmienok, ktorú súťažiaci zloží na účet vyhlasovateľa č. ú. SK25020000000­00023129632 (VS: rodné číslo príp. IČO), resp.do pokladnice mesta. Kópia dokladu o zaplatení bude súčasťou súťažného návrhu. V prípade zmarenia súťaže uchádzačom, zložená finančná zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže.
 4. Návrh na odkúpenie majetku je potrebné doručiť písomne na adresu Mestského úradu vo Vranove nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou, v termíne do 31.07.2017 (pondelok) do 11.00 h v zalepenej obálke s výrazným označením „OVS – osobné motorové vozidlo – neotvárať“.
 5. Akceptovaný môže byť len navrhovateľom podpísaný súťažný návrh doručený v dvoch vyhotoveniach.
 6. Vyhodnotenie súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.
 7. Navrhovateľ má možnosť zúčastniť sa obhliadky motorového vozidla a nahliadnuť do znaleckého posudku do termínu uzávierky súťaže po predchádzajúcom odsúhlasení termínu so zamestnancami MsÚ na č. tel.: 0905981357 alebo 0903641237.
 8. Kritériom pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy je najvyššia kúpna cena. Pri rovnosti ponúknutej kúpnej ceny je rozhodujúci dátum a hodina doručenia ponuky.
 9. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž bez výberu návrhu, súťaž zrušiť, predĺžiť lehotu na výber najvhodnejšieho návrhu a odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak vybraný navrhovateľ nezaplatí kúpnu cenu v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy a uzatvoriť kúpnu zmluvu v poradí s ďalším navrhovateľom.

Kontaktná osoba: Ing. Marián Onderko, vedúci odd. mestského majetku, tel.: 0905981357, 0903641237

Vo Vranove nad Topľou dňa 13.07.2017

Ing. Ján Ragan, primátor mesta


« späť

aktualizácia: 14.09.2017 | počet zobrazení: 1 539
Počet návštev od 21.02.2008: 4150301
Počet návštev dnes: 1137

Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie