Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta


Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Obchodná verejná súťaž - predaj NP v dome s.č. 95 na Pribinovej ulici

« späť
Úradná tabuľa » Dražby, nájmy, verejné súťaže, predaj majetku mesta » Ukončené súťaže » Obchodná verejná súťaž - predaj NP v dome s.č. 95 na Pribinovej ulici

Mesto Vranov nad Topľou podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž:


na prevod vlastníctva – nebytového priestoru v podiele 5885/69311 v dome s.č. 95 na Pribinovej ulici vo Vranove nad Topľou

postavenom na parcele C-KN č. 1846/3, 1846/5, k.ú. Vranov nad Topľou, zapísanom na LV č. 6240, časť B, z časti priestoru 9–5, vchod 0, 2 poschodie,

a

spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu s. č. 95 na Pribinovej ulici vo Vranove nad Topľou

postavenom na parcele C-KN č. 1846/3, 1846/5, k.ú. Vranov nad Topľou, vo veľkosti 5885/69311 z celku, vyplývajúceho z pomeru podlahovej plochy nebytového priestoru, t.j. 58,85 m2 k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov a nebytových priestorov v dome, t.j. 693,11 m2

s týmito podmienkami:

Obsah návrhu zmluvy, na ktorom vyhlasovateľ trvá:

 1. Požadovaná kúpna cena: minimálne 19570 €
 2. Výška finančnej zábezpeky je v zmysle čl. 8 ods 10 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta č.195/2013 minimálne 10 % z ceny uvedenej v návrhu súťažných podmienok, ktorú súťažiaci zloží na účet vyhlasovateľa č. ú. 23129 632/0200 (VS: rodné číslo príp. IČO) alebo do pokladnice mesta, inak návrh nebude do súťaže zahrnutý. V prípade zmarenia súťaže uchádzačom, zložená finančná zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže.
 3. Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podá mesto po zaplatení celej kúpnej ceny. Ak do 30 dní od písomného vyzvania kupujúceho nedôjde k podpisu zmluvy a vyplateniu celej kúpnej ceny, uznesenie mestského zastupiteľstva o prevode majetku bude zrušené.

Ostatné súťažné podmienky:

 1. Návrh na uzavretie zmluvy je potrebné zaslať písomne na adresu: Mestský úrad, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou, alebo doručiť osobne do Kancelárie prvého kontaktu Mestského úradu vo Vranove nad Topľou, v termíne do 21.5.2015 (štvrtok) do 11,00 h v zalepenej obálke s výrazným označením „OVS – predaj NP Pribinova 95 – neotvárať“
 2. Akceptovaný môže byť len navrhovateľom podpísaný návrh zmluvy doručený v šiestich vyhotoveniach.
 3. Návrh zmluvy musí byť v súlade s platnou právnou úpravou.
 4. Prílohou návrhu zmluvy u právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov bude výpis z obchodného, resp. živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace; u ostatných SZČO – oprávnenie na vykonávanie činnosti v zmysle platných právnych predpisov; neziskové združenie – stanovy a registrácia.
 5. Prílohou návrhu zmluvy bude čestné vyhlásenie záujemcu, že nemá žiadne záväzky voči mestu Vranov nad Topľou, ani právnickým osobám zriadeným mestom (dane, poplatky, nájomné a pod.).
 6. Vyhodnotenie súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.
 7. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo podmienky súťaže meniť, súťaž predĺžiť, súťaž zrušiť alebo odmietnuť všetky predložené návrhy.
 8. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
 9. Prijatie najvýhodnejšieho návrhu podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom vo Vranove n.T.
 10. V prípade záujmu o obhliadku nebytového priestoru je potrebné si túto dohodnúť na oddelení mestského majetku Mestského úradu vo Vranove nad Topľou

Kontaktná osoba:

Ing. Marán Onderko
tel.: 057/44225 51–3, 0918 665635
e-mail: marian.onderko@vranov.sk

Vo Vranove nad Topľou dňa 27.4.2015

Ing. Ján Ragan, primátor mesta


« späť

aktualizácia: 07.07.2015 | počet zobrazení: 2 501
Počet návštev od 21.02.2008: 4150304
Počet návštev dnes: 1140

Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie