Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta


Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Obchodná verejná súťaž - na správu cintorínov a domov smútku na území mesta Vranov nad Topľou

« späť
Úradná tabuľa » Dražby, nájmy, verejné súťaže, predaj majetku mesta » Ukončené súťaže » Obchodná verejná súťaž - na správu cintorínov a domov smútku na území mesta Vranov nad Topľou
Mesto Vranov nad Topľou podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž:

na správu cintorínov a domov smútku na území mesta Vranov nad Topľou

t.j.

 • Dom smútku a cintorín na Mlynskej ulici,
 • Dom smútku a cintorín Vranov Dlhá,
 • Dom smútku, cintorín, starý cintorín, vojenský cintorín Čemerné
 • Dom smútku a cintorín Lomnica,
Podmienky
 1. predloženie živnostenského oprávnenia na prevádzkovanie pohrebiska v súlade so zákonom č. 131/2010 Z.z a neskorších predpisov o pohrebníctve,
 2. doba nájmu 5 rokov
 3. nájom domov smútku za sumu minimálne 1 € mesačne,
 4. výber poplatkov a ich odvod mestu v zmysle prílohy č.1 VZN 96/2008, body a-p)
 5. predloženie zámeru prevádzkovania cintorínov vrátane prevádzkového re­žimu
  • elektronická evidencia hrobových miest
  • situačný plán pohrebiska
 6. úhrada režijných nákladov a prevádzky nájomcom s predložením návrhu finančnej spoluúčasti mesta počas doby nájmu
 7. nájomca nesmie dať predmet nájmu do podnájmu
Ostatné súťažné podmienky:
 1. Návrh na uzavretie zmluvy je potrebné doručiť písomne na adresu Mestského úradu vo Vranove nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou, alebo doručiť osobne do Kancelárie prvého kontaktu Mestského úradu vo Vranove nad Topľou, v termíne do 28.02.2013 do 14.00 h v zalepenej obálke s výrazným označením OVS – cintoríny a domy smútku – súťaž – neotvárať
 2. Akceptovaný môže byť len navrhovateľom podpísaný návrh zmluvy doručený v šiestich vyhotoveniach.
 3. Návrh zmluvy musí byť v súlade s platnou právnou úpravou.
 4. Vyhodnotenie súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.
 5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uverejnené podmienky súťaže meniť, súťaž zrušiť alebo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk.
 6. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
 7. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.
 8. Prijatie najvýhodnejšieho návrhu zmluvy podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom vo Vranove nad Topľou.

Kontaktná osoba:
Ing. Marián Onderko, vedúci odd. mestského majetku
tel.: 057/4422551–3
e-mail: marian.onderko@vranov.sk


Zápisnica z VOS (PDF; 48,9 kB)

« späť

aktualizácia: 05.03.2013 | počet zobrazení: 3 126
Počet návštev od 21.02.2008: 4150177
Počet návštev dnes: 1013

Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie