Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta


Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Obchodná verejná súťaž - na prevádzkovanie a správu pohrebísk (cintorínov a domov smútku ) v meste Vranov n. T.

« späť
Úradná tabuľa » Dražby, nájmy, verejné súťaže, predaj majetku mesta » Ukončené súťaže » Obchodná verejná súťaž - na prevádzkovanie a správu pohrebísk (cintorínov a domov smútku ) v meste Vranov n. T.

Mesto Vranov nad Topľou podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž:


na prevádzkovanie a správu pohrebísk (cintorínov a domov smútku ) v meste Vranov nad Topľou

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je prevádzkovanie a správa pohrebísk (cintorínov a domov smútku ):

 • Mestský cintorín a Dom smútku na ulici Mlynskej
 • Mestský cintorín a Dom smútku na ulici Na vŕšku
 • Cintoríny v mestskej časti Čemerné ul. Cintorínska – Grécko-katolícka cirkev, Tehelná (vojenský cintorín) a Dom smútku na ul. Cintorínskej
 • Cintorín a Dom smútku v mestskej časti Lomnica ul. Lomnická a starý cintorín

Obsah návrhu zmluvy, na ktorom vyhlasovateľ trvá:

1. Pod pojmom prevádzkovanie a správa pohrebísk a podľa § 17 zák. č. 131/2010 o pohrebníctve v znení neskorších predpisov a platného Všeobecne záväzného nariadenia – Prevádzkový poriadok pre pohrebiská ( ďalej len VZN ) sa na účely tejto obchodnej verejnej súťaže rozumie najmä:

 • starať sa o celkový estetický vzhľad cintorína, vykonávať údržbu komunikácií – chodníkov, ciest, schodíšť ( okrem zimnej údržby mechanizmami ) a údržbu zelene ( kosenie, hrabanie, očistenie pomníkov po kosení ) na pohrebisku
 • zabezpečovať poriadok a čistotu na cintoríne, zabezpečovať výmenu vriec v stojanoch na odpadky, plné vrecia vynášať do kontajnerov, oznamovať spoločnosti zabezpečujúcej zber TKO na území mesta Vranov nad Topľou potrebu vývozu plných kontajnerov
 • čistenie a údržba kolumbária
 • vykopanie hrobu, zasypanie hrobu, exhumácia
 • starať sa o funkčnosť inžinierskych sietí na cintoríne (hlavne zazimovanie sietí)
 • spravovať a udržiavať objekty nachádzajúce sa na cintoríne, ako sú domy smútku a iné objekty tvoriace vybavenosť cintorínov
 • v čase obradov a podľa ďalších potrieb, resp. požiadaviek pozostalých a platného VZN sprístupňovať domy smútku
 • prevádzkovanie zariadenia a ostatných hnuteľných vecí domov smútku ktoré svojou povahou slúžia k prevádzkovaniu a správe domov smútku a cintorínov
 • viesť a aktualizovať evidenciu všetkých existujúcich hrobov na cintorínoch a mať situačný plán cintorína a virtuálnu mapu cintorína s vyznačením hrobových miest podľa sektorov a hrobov a túto predkladať mestu k 31.1. nasle­dujúceho kalendárneho roka
 • viesť a aktualizovať elektronickú aj papierovú formu (kniha) evidencie novopostavených hrobov na všetkých cintorínoch a predkladať ho mestu vždy na jeho požiadanie
 • viesť a aktualizovať evidenciu pohrebiska v súlade so Zákonom č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve § 17 bod 4
 • zabezpečiť pohrebné auto k prevozu zomrelých podľa potreby
 • uzatvárať v mene mesta zmluvy o nájme hrobového mesta medzi mestom a nájomcom hrobového miesta, viesť evidenciu platieb nájomného za hrobové miesto a náhrad za služby spojené s nájmom. Vybrané poplatky vedené vo VZN – Prevádzkový poriadok pre pohrebiská v pôsobnosti mesta Vranov nad Topľou v prílohe č. 1, body 1(a-i) a 2(c,e) odvádzať mestu
 • vykonávať ďalšie činnosti správcu pohrebiska špecifikované v platnom VZN

2. Doba trvania zmluvy: od 01.07.2022 na dobu 5 rokov, t. j do 30.06.2027

3. Odplata za správu a prevádzkovanie pohrebísk predstavuje sumu maximálne 1 200,– € mesačne

Ostatné súťažné podmienky:

 1. Návrh na uzavretie zmluvy je potrebné zaslať písomne na adresu: Mestský úrad, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou, alebo doručiť osobne do Kancelárie prvého kontaktu Mestského úradu vo Vranove nad Topľou, v termíne 15.3.2022 do 14,00 h v zalepenej obálke s výrazným označením „OVS – prevádzkovanie a správa pohrebísk (cintorínov a domov smútku ) – neotvárať“.
 2. Akceptovaný môže byť len navrhovateľom podpísaný návrh zmluvy doručený v štyroch vyhotoveniach (vzor návrhu zmluvy tvorí prílohu). Návrh zmluvy musí byť v súlade s platnou právnou úpravou. Kritériom vyhodnotenia súťaže je navrhnutá suma odplaty za prevádzkovanie a správu pohrebísk.

Prílohou návrhu zmluvy bude:

 • u právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov bude výpis z obchodného, resp. živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace; u ostatných SZČO – oprávnenie na vykonávanie činnosti v zmysle platných právnych predpisov.
 • živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie pohrebiska v súlade s § 17 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve
 • doklad o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie pohrebiska
 • čestné vyhlásenie záujemcu, že nemá žiadne záväzky voči mestu Vranov nad Topľou, ani právnickým osobám zriadeným mestom (dane, poplatky, nájomné a pod.)

3. Vyhodnotenie súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.

4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo podmienky súťaže meniť, súťaž predĺžiť, súťaž zrušiť alebo odmietnuť všetky predložené návrhy.

5. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.

6. Prijatie najvýhodnejšieho návrhu podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom vo Vranove n.T.

7. V prípade záujmu o obhliadku priestorov je potrebné si túto dohodnúť na oddelení mestského majetku Mestského úradu vo Vranove nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87, II.posch., resp.telefonicky na tel.č.: 0905 981 357, 0903 641 237 alebo e-mailom: marian.onderko@vranov.sk

Kontaktná osoba:

Ing. Marán Onderko
vedúci oddelenia mestského majetku
Dr.C.Daxnera 87
Mestský úrad Vranov nad Topľou
tel.: 0905 981 357 

Vo Vranove nad Topľou dňa 25.2.2022

Ing. Ján Ragan, primátor mesta


« späť

aktualizácia: 22.04.2022 | počet zobrazení: 239
Počet návštev od 21.02.2008: 4150129
Počet návštev dnes: 965

Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie