Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta


Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Obchodná verejná súťaž - na predaj pozemku pri Kauflande o výmere 2094 m2

« späť
Úradná tabuľa » Dražby, nájmy, verejné súťaže, predaj majetku mesta » Ukončené súťaže » Obchodná verejná súťaž - na predaj pozemku pri Kauflande o výmere 2094 m2

Mesto Vranov nad Topľou, zastúpené Ing. Jánom Raganom, primátorom mesta v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, v súlade so zákonom 138/1991 Zb o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v náväznosti na Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013 vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž:


na predaj pozemku parc. C-KN č. 2088/25 o výmere 2 094 m2

A) Predávajúci (vyhlasovateľ)

Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou, zastúpené Ing. Jánom Raganom, primátorom mesta, IČO: 332933

B) Predmet obchodnej verejnej súťaže:

predaj pozemku na výstavbu rodinného domu na Dlhej ulici vo Vranove nad Topľou (pri Kauflande), parc. C-KN č. 2088/25 o výmere 2094 m2, k.ú. Vranov nad Topľou:

C) Súťažné podmienky, na ktorých vyhlasovateľ trvá:

 1. Účel využitia pozemku – výstavba rodinného domu a v súlade s územným plánom mesta – zmiešané územie s prevahou plôch bývania, (rodinných domov a občianskej vybavenosti (kód 302)
 2. Požadovaná kúpna cena: minimálne 40 000 € za pozemok
 3. Výška finančnej zábezpeky je v zmysle čl. 8 ods 10 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta č. 95/2013 minimálne 10 % z ceny uvedenej v návrhu súťažných podmienok, ktorú súťažiaci zloží na účet vyhlasovateľa – číslo účtu vo formáte IBAN: SK25020000000­00023129632 (VS: rodné číslo príp. IČO) alebo v hotovosti do pokladnice mestského úradu, inak návrh nebude do súťaže zahrnutý. O tomto prevode predloží spolu so súťažným návrhom odpis prevodného príkazu alebo potvrdenie o zaplatení zálohy do pokladne.

Za deň platby sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet vyhlasovateľa, v prípade zaplatenia do pokladnice je to deň zaplatenia do pokladnice.

V prípade zmarenia súťaže uchádzačom, zložená finančná zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže.

4. Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podá mesto po zaplatení celej kúpnej ceny. Ak do 30 dní od písomného vyzvania kupujúceho nedôjde k podpisu zmluvy a vyplateniu celej kúpnej ceny, uznesenie mestského zastupiteľstva o prevode majetku bude zrušené.

D) Ostatné súťažné podmienky:

 1. Návrh na uzavretie zmluvy je potrebné zaslať písomne na adresu: Mestský úrad, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou, alebo doručiť osobne do Kancelárie prvého kontaktu Mestského úradu vo Vranove nad Topľou, v termíne do 27.8.2020 (štvrtok) do 11,00 h v zalepenej obálke s výrazným označením „OVS – predaj pozemku 2088/25 – neotvárať“. Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke podateľne Mestského úradu vo Vranove nad Topľou.
 2. Návrh musí obsahovať:
  • návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme v 2 vyhotoveniach (návrh zmluvy je uvedený v prílohe)
  • presnú identifikáciu záujemcu: meno a priezvisko, titul, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu,
  • doklad záujemcu o zložení finančnej zábezpeky
  • čestné vyhlásenie záujemcu, že nemá žiadne záväzky voči mestu Vranov nad Topľou, ani právnickým osobám zriadeným mestom (dane, poplatky, nájomné a pod.)
 3. Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude ponúkaná kúpna cena. Pri rovnosti ponúknutej ceny je rozhodujúci dátum a hodina doručenia ponuky.
 4. Vyhodnotenie súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže. Víťaz obchodnej verejnej súťaže bude bude vyzvaný, aby v určenom termíne podpísal kúpnu zmluvu.
 5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo podmienky súťaže meniť, súťaž predĺžiť, súťaž zrušiť alebo odmietnuť všetky predložené návrhy.
 6. Vyhlasovateľ je povinný účastníkovi, ktorý bol v obchodnej verejnej súťaži neúspešný, vrátiť ním poskytnutú finančnú zábezpeku bezodkladne, najneskôr do uplynutia lehoty určenej na oznámenie vybraného návrhu. Účastníkovi, ktorý bol v obchodnej verejnej súťaži úspešný, sa zaplatená finančná zábezpeka započítava do kúpnej ceny dohodnutej v platne uzavretej kúpnej zmluve.
 7. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
 8. Prijatie najvýhodnejšieho návrhu zmluvy podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom vo Vranove nad Topľou.

E) Obhliadka majetku:

V prípade záujmu o obhliadku pozemku je potrebné si dohodnúť na oddelení mestského majetku Mestského úradu vo Vranove nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87, II.posch., resp. telefonicky na tel.č.: 0905 981 357, 0903 641 237 alebo e-mailom: marian.onderko@vranov.sk Kontaktná osoba: Ing. Marián Onderko, vedúci oddelenia mestského majetku MsÚ Vranov n.T.

Vo Vranove nad Topľou dňa 13.08.2020

Ing. Ján Ragan

primátor mesta

Dokumenty:

« späť

aktualizácia: 28.09.2020 | počet zobrazení: 818
Počet návštev od 21.02.2008: 4150133
Počet návštev dnes: 969

Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie