Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta


Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Obchodná verejná súťaž - hnuteľný majetok (motorové vozidlá) 2018

« späť
Úradná tabuľa » Dražby, nájmy, verejné súťaže, predaj majetku mesta » Ukončené súťaže » Obchodná verejná súťaž - hnuteľný majetok (motorové vozidlá) 2018

Mesto Vranov nad Topľou podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj hnuteľného majetku


1) Osobné motorové vozidlo Škoda Fabia Combi 1.4 Comfort 5dv kombi E.Č. VT640AX

 • Kategória vozidla: M1
 • Počet najazdených km: 241819
 • Dátum 1.evidencie: 16.3.2006
 • Zdvihový objem valcov: 1397 cm3
 • Max.výkon motora/otáčky: 74 kW
 • Predpísané palivo: benzín automobilový BA 95 bezolovnatý
 • Držiteľ: Mesto Vranov nad Topľou, IČO: 00332933, Dr. C. Daxnera 87/1, 09316 Vranov n.T.
 • Počet držiteľov vozidla: 1
 • Farba vozidla: biela uni
 • Osvedčenie OEV č.: SF826885
 • Platnosť TK: 27.1.2019
 • Platnosť emisnej kontroly: 27.1.2019
 • Minimálna cena: 363,00 € (podľa znaleckého posudku)

2) Osobné motorové vozidlo Renault Kangoo 1.4 AUTHENTIQUE 4dv kombi E.Č. VT303AD

 • Kategória vozidla: M
 • Počet najazdených km: nezistený
 • Počet zohľadnených km: 350000
 • Dátum 1.evidencie: 1.4.1998
 • Zdvihový objem valcov: 1390 cm3
 • Max.výkon motora/otáčky: 55 kW
 • Držiteľ: Mesto Vranov nad Topľou, IČO: 00332933, Dr. C. Daxnera 87/1, 09316 Vranov n.T.
 • Počet držiteľov vozidla: 1
 • Farba vozidla: žltá uni
 • Technický preukaz č.: PD078007
 • Platnosť TK: neplatná
 • Platnosť emisnej kontroly: neplatná
 • Minimálna cena: 77,00 € (podľa znaleckého posudku)

Vozidlo je dočasne odhlásené z evidencie dopravného inšpektorátu.


3) Osobné motorové vozidlo Škoda Felicia Pick Up 1.3 Lxi 2dv pickup E.Č. VT096AK

 • Kategória vozidla: M
 • Počet najazdených km: 181703
 • Dátum 1.evidencie: 8.7.1997
 • Zdvihový objem valcov: 1289 cm3
 • Max.výkon motora/otáčky: 50 kW
 • Držiteľ: Mesto Vranov nad Topľou, IČO: 00332933, Dr. C. Daxnera 87/1, 09316 Vranov n.T.
 • Počet držiteľov vozidla: 1
 • Farba vozidla: biela
 • Osvedčenie OEV č.: SE772161
 • Platnosť TK: neplatná
 • Platnosť emisnej kontroly: neplatná
 • Minimálna cena: 71,00 € (podľa znaleckého posudku)

Podmienky obchodnej verejnej súťaže:

 1. Podmienkou zaradenia súťažného návrhu do vyhodnotenia je predloženie návrhu na odkúpenie motorového vozidla a súhlas s úhradou nákladov spojených s prevodom vozidla. Súťažný návrh musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku. Musí obsahovať označenie vozidla, o ktoré má záujemca záujem a záväzné číselné vyjadrenie navrhovanej kúpnej ceny majetku v hodnote €.
 2. Prílohou súťažného návrhu bude čestné vyhlásenie záujemcu, (príloha č.1), že nemá žiadne záväzky voči mestu Vranov nad Topľou, ani právnickým osobám zriadeným mestom (dane, poplatky, nájomné a pod.) a v prípade, fyzickej osoby aj súhlas so spracovaním osobných údajov (príloha č.2).
 3. Požadovaná minimálna ponúknutá cena je cena stanovená znaleckým posudkom.
 4. Výška finančnej zábezpeky je v zmysle čl. 8 ods 10 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta č. 195/2013 minimálne 10 % z ceny uvedenej v návrhu súťažných podmienok, ktorú súťažiaci zloží na účet vyhlasovateľa č. ú. SK25020000000­00023129632 (VS: rodné číslo príp. IČO), resp. do pokladnice mesta. Kópia dokladu o zaplatení bude súčasťou súťažného návrhu. V prípade zmarenia súťaže uchádzačom, zložená finančná zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže.
 5. Návrh na odkúpenie majetku je potrebné doručiť písomne na adresu Mestského úradu vo Vranove nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou, v termíne do 8.6.2018 (piatok) do 11.00 h v zalepenej obálke s výrazným označením „OVS – hnuteľný majetok – neotvárať“.
 6. Akceptovaný môže byť len navrhovateľom podpísaný súťažný návrh doručený v dvoch vyhotoveniach.
 7. Vyhodnotenie súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.
 8. Navrhovateľ má možnosť zúčastniť sa obhliadky majetku a nahliadnuť do znaleckého posudku do termínu uzávierky súťaže po predchádzajúcom odsúhlasení termínu so zamestnancami MsÚ na č. tel.: 0905981357 alebo 0903641237.
 9. Kritériom pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy je najvyššia kúpna cena. Pri rovnosti ponúknutej kúpnej ceny je rozhodujúci dátum a hodina doručenia ponuky.
 10. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž bez výberu návrhu, súťaž zrušiť, predĺžiť lehotu na výber najvhodnejšieho návrhu a odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak vybraný navrhovateľ nezaplatí kúpnu cenu v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy a uzatvoriť kúpnu zmluvu v poradí s ďalším navrhovateľom.

Kontaktná osoba: Ing. Marián Onderko, vedúci oddelenia mestského majetku MsÚ Vranov n.T., tel.: tel.: 0905981357, 0903641237

Vo Vranove nad Topľou dňa 18.5.2018

Ing. Ján Ragan

primátor mesta


« späť

aktualizácia: 12.07.2018 | počet zobrazení: 1 490
Počet návštev od 21.02.2008: 4150152
Počet návštev dnes: 988

Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie