Upútavky
Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Katalóg investičných ponúk

Interaktívna mapa Vranova n.T.

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Počasie
Piatok 15.02.2019
aktuálne o 20:01
Preva?ne poloobla?no
teplota 4°C
predpoveď na zajtra
Preva?ne poloobla?no
cez deň 8°C / v noci -1°C

« späť
Úradná tabuľa » Dražby, nájmy, verejné súťaže, predaj majetku mesta » Ukončené súťaže » Obchodná verejná súťaž - hnuteľný majetok (motorové vozidlá) 2018

Obchodná verejná súťaž - hnuteľný majetok (motorové vozidlá) 2018

Mesto Vranov nad Topľou podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj hnuteľného majetku


1) Osobné motorové vozidlo Škoda Fabia Combi 1.4 Comfort 5dv kombi E.Č. VT640AX

 • Kategória vozidla: M1
 • Počet najazdených km: 241819
 • Dátum 1.evidencie: 16.3.2006
 • Zdvihový objem valcov: 1397 cm3
 • Max.výkon motora/otáčky: 74 kW
 • Predpísané palivo: benzín automobilový BA 95 bezolovnatý
 • Držiteľ: Mesto Vranov nad Topľou, IČO: 00332933, Dr. C. Daxnera 87/1, 09316 Vranov n.T.
 • Počet držiteľov vozidla: 1
 • Farba vozidla: biela uni
 • Osvedčenie OEV č.: SF826885
 • Platnosť TK: 27.1.2019
 • Platnosť emisnej kontroly: 27.1.2019
 • Minimálna cena: 363,00 € (podľa znaleckého posudku)

2) Osobné motorové vozidlo Renault Kangoo 1.4 AUTHENTIQUE 4dv kombi E.Č. VT303AD

 • Kategória vozidla: M
 • Počet najazdených km: nezistený
 • Počet zohľadnených km: 350000
 • Dátum 1.evidencie: 1.4.1998
 • Zdvihový objem valcov: 1390 cm3
 • Max.výkon motora/otáčky: 55 kW
 • Držiteľ: Mesto Vranov nad Topľou, IČO: 00332933, Dr. C. Daxnera 87/1, 09316 Vranov n.T.
 • Počet držiteľov vozidla: 1
 • Farba vozidla: žltá uni
 • Technický preukaz č.: PD078007
 • Platnosť TK: neplatná
 • Platnosť emisnej kontroly: neplatná
 • Minimálna cena: 77,00 € (podľa znaleckého posudku)

Vozidlo je dočasne odhlásené z evidencie dopravného inšpektorátu.


3) Osobné motorové vozidlo Škoda Felicia Pick Up 1.3 Lxi 2dv pickup E.Č. VT096AK

 • Kategória vozidla: M
 • Počet najazdených km: 181703
 • Dátum 1.evidencie: 8.7.1997
 • Zdvihový objem valcov: 1289 cm3
 • Max.výkon motora/otáčky: 50 kW
 • Držiteľ: Mesto Vranov nad Topľou, IČO: 00332933, Dr. C. Daxnera 87/1, 09316 Vranov n.T.
 • Počet držiteľov vozidla: 1
 • Farba vozidla: biela
 • Osvedčenie OEV č.: SE772161
 • Platnosť TK: neplatná
 • Platnosť emisnej kontroly: neplatná
 • Minimálna cena: 71,00 € (podľa znaleckého posudku)

Podmienky obchodnej verejnej súťaže:

 1. Podmienkou zaradenia súťažného návrhu do vyhodnotenia je predloženie návrhu na odkúpenie motorového vozidla a súhlas s úhradou nákladov spojených s prevodom vozidla. Súťažný návrh musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku. Musí obsahovať označenie vozidla, o ktoré má záujemca záujem a záväzné číselné vyjadrenie navrhovanej kúpnej ceny majetku v hodnote €.
 2. Prílohou súťažného návrhu bude čestné vyhlásenie záujemcu, (príloha č.1), že nemá žiadne záväzky voči mestu Vranov nad Topľou, ani právnickým osobám zriadeným mestom (dane, poplatky, nájomné a pod.) a v prípade, fyzickej osoby aj súhlas so spracovaním osobných údajov (príloha č.2).
 3. Požadovaná minimálna ponúknutá cena je cena stanovená znaleckým posudkom.
 4. Výška finančnej zábezpeky je v zmysle čl. 8 ods 10 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta č. 195/2013 minimálne 10 % z ceny uvedenej v návrhu súťažných podmienok, ktorú súťažiaci zloží na účet vyhlasovateľa č. ú. SK25020000000­00023129632 (VS: rodné číslo príp. IČO), resp. do pokladnice mesta. Kópia dokladu o zaplatení bude súčasťou súťažného návrhu. V prípade zmarenia súťaže uchádzačom, zložená finančná zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže.
 5. Návrh na odkúpenie majetku je potrebné doručiť písomne na adresu Mestského úradu vo Vranove nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou, v termíne do 8.6.2018 (piatok) do 11.00 h v zalepenej obálke s výrazným označením „OVS – hnuteľný majetok – neotvárať“.
 6. Akceptovaný môže byť len navrhovateľom podpísaný súťažný návrh doručený v dvoch vyhotoveniach.
 7. Vyhodnotenie súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.
 8. Navrhovateľ má možnosť zúčastniť sa obhliadky majetku a nahliadnuť do znaleckého posudku do termínu uzávierky súťaže po predchádzajúcom odsúhlasení termínu so zamestnancami MsÚ na č. tel.: 0905981357 alebo 0903641237.
 9. Kritériom pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy je najvyššia kúpna cena. Pri rovnosti ponúknutej kúpnej ceny je rozhodujúci dátum a hodina doručenia ponuky.
 10. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž bez výberu návrhu, súťaž zrušiť, predĺžiť lehotu na výber najvhodnejšieho návrhu a odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak vybraný navrhovateľ nezaplatí kúpnu cenu v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy a uzatvoriť kúpnu zmluvu v poradí s ďalším navrhovateľom.

Kontaktná osoba: Ing. Marián Onderko, vedúci oddelenia mestského majetku MsÚ Vranov n.T., tel.: tel.: 0905981357, 0903641237

Vo Vranove nad Topľou dňa 18.5.2018

Ing. Ján Ragan

primátor mesta


« späť

aktualizácia: 12.07.2018 | počet zobrazení: 343

Počet návštev od 21.02.2008: 2835867
Počet návštev dnes: 654
fb