Upútavky
Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Katalóg investičných ponúk

Interaktívna mapa Vranova n.T.

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Počasie
Piatok 24.05.2019
aktuálne o 11:01
Preva?ne zamra?en?, ob?asn? d???
teplota 19°C
predpoveď na zajtra
Preva?ne poloobla?no
cez deň 20°C / v noci 10°C

« späť
Úradná tabuľa » Dražby, nájmy, verejné súťaže, predaj majetku mesta » Ukončené súťaže » Obchodná verejná súťaž - Predaj 2-izbového bytu

Obchodná verejná súťaž - Predaj 2-izbového bytu

Mesto Vranov nad Topľou podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž:

– 2-izbového bytu číslo 2, na 4. poschodí, o celkovej podlahovej ploche 58,79 m2, nachádzajúceho sa v dome súpisné číslo 1223 na Sídlisku II vo Vranove nad Topľou

postavenom na parcele C-KN č. 1012, k.ú. Vranov nad Topľou, zastavaná plocha o výmere 499 m2 zapísaný na liste vlastníctva č. 4974,spoluvlas­tníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súp. č. 1223 na Sídlisku II vo Vranove nad Topľou, postaveného na parcele C-KN č. 1012, vo veľkosti 5879/182642 z celku, vyplývajúceho z pomeru podlahovej plochy bytu, t.j. 58,79 m2 k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov v dome, t.j. 1826,42 m2,

Podmienky
 1. Požadovaná kúpna cena: minimálne 22520€
 2. Výška finančnej zábezpeky je v zmysle čl. 8 ods 10 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta č. 195/2013 minimálne 10 % z ceny uvedenej v návrhu súťažných podmienok, ktorú súťažiaci zloží na účet vyhlasovateľa č. ú. 23129 632/0200, inak návrh nebude do súťaže zahrnutý. V prípade zmarenia súťaže uchádzačom, zložená finančná zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže.

Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podá mesto po zaplatení celej kúpnej ceny. Ak do 30 dní od písomného vyzvania kupujúceho nedôjde k podpisu zmluvy a vyplateniu celej kúpnej ceny, uznesenie mestského zastupiteľstva o prevode majetku bude zrušené.

Ostatné súťažné podmienky:
 1. Návrh na uzavretie zmluvy je potrebné doručiť písomne na adresu Mestského úradu vo Vranove nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou, v termíne do 11.02.2014(utorok) do 14.00 h v zalepenej obálke s výrazným označením OVS – byt č. 2, Sídlisko II 1223 – súťaž – neotvárať.
 2. Akceptovaný môže byť len navrhovateľom podpísaný návrh zmluvy doručený v šiestich vyhotoveniach.
 3. Návrh zmluvy musí byť v súlade s platnou právnou úpravou..=
 4. Prílohou návrhu zmluvy bude čestné vyhlásenie záujemcu, že nemá žiadne záväzky voči mestu Vranov nad Topľou, ani právnickým osobám zriadeným mestom (dane, poplatky, nájomné a pod.).
 5. Prílohou návrhu zmluvy bude čestné vyhlásenie účastníka súťaže, že pri podpise kúpno-predajnej zmluvy uhradí správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
 6. Vyhodnotenie súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.
 7. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uverejnené podmienky súťaže meniť, súťaž predĺžiť alebo súťaž zrušiť.
 8. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
 9. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.
 10. Prijatie najvýhodnejšieho návrhu zmluvy podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom vo Vranove nad Topľou.
 11. V prípade záujmu o obhliadku majetku je potrebné si túto dohodnúť s kontaktnou osobou.

Kontaktná osoba:
Ing. Marián Onderko, vedúci odd. mestského majetku
tel.: 057/4422551–3
e-mail: marian.onderko@vranov.sk


Zápisnica z VOS (PDF; 55,0 kB)

« späť

aktualizácia: 19.02.2014 | počet zobrazení: 3002

Počet návštev od 21.02.2008: 2911798
Počet návštev dnes: 485
fb