Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta


Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Obchodná verejná súťaž - Predaj 2-izbového bytu

« späť
Úradná tabuľa » Dražby, nájmy, verejné súťaže, predaj majetku mesta » Ukončené súťaže » Obchodná verejná súťaž - Predaj 2-izbového bytu
Mesto Vranov nad Topľou podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž:

– 2-izbového bytu číslo 2, na 4. poschodí, o celkovej podlahovej ploche 58,79 m2, nachádzajúceho sa v dome súpisné číslo 1223 na Sídlisku II vo Vranove nad Topľou

postavenom na parcele C-KN č. 1012, k.ú. Vranov nad Topľou, zastavaná plocha o výmere 499 m2 zapísaný na liste vlastníctva č. 4974,spoluvlas­tníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súp. č. 1223 na Sídlisku II vo Vranove nad Topľou, postaveného na parcele C-KN č. 1012, vo veľkosti 5879/182642 z celku, vyplývajúceho z pomeru podlahovej plochy bytu, t.j. 58,79 m2 k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov v dome, t.j. 1826,42 m2,

Podmienky
 1. Požadovaná kúpna cena: minimálne 22520€
 2. Výška finančnej zábezpeky je v zmysle čl. 8 ods 10 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta č. 195/2013 minimálne 10 % z ceny uvedenej v návrhu súťažných podmienok, ktorú súťažiaci zloží na účet vyhlasovateľa č. ú. 23129 632/0200, inak návrh nebude do súťaže zahrnutý. V prípade zmarenia súťaže uchádzačom, zložená finančná zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže.

Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podá mesto po zaplatení celej kúpnej ceny. Ak do 30 dní od písomného vyzvania kupujúceho nedôjde k podpisu zmluvy a vyplateniu celej kúpnej ceny, uznesenie mestského zastupiteľstva o prevode majetku bude zrušené.

Ostatné súťažné podmienky:
 1. Návrh na uzavretie zmluvy je potrebné doručiť písomne na adresu Mestského úradu vo Vranove nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou, v termíne do 11.02.2014(utorok) do 14.00 h v zalepenej obálke s výrazným označením OVS – byt č. 2, Sídlisko II 1223 – súťaž – neotvárať.
 2. Akceptovaný môže byť len navrhovateľom podpísaný návrh zmluvy doručený v šiestich vyhotoveniach.
 3. Návrh zmluvy musí byť v súlade s platnou právnou úpravou..=
 4. Prílohou návrhu zmluvy bude čestné vyhlásenie záujemcu, že nemá žiadne záväzky voči mestu Vranov nad Topľou, ani právnickým osobám zriadeným mestom (dane, poplatky, nájomné a pod.).
 5. Prílohou návrhu zmluvy bude čestné vyhlásenie účastníka súťaže, že pri podpise kúpno-predajnej zmluvy uhradí správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
 6. Vyhodnotenie súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.
 7. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uverejnené podmienky súťaže meniť, súťaž predĺžiť alebo súťaž zrušiť.
 8. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
 9. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.
 10. Prijatie najvýhodnejšieho návrhu zmluvy podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom vo Vranove nad Topľou.
 11. V prípade záujmu o obhliadku majetku je potrebné si túto dohodnúť s kontaktnou osobou.

Kontaktná osoba:
Ing. Marián Onderko, vedúci odd. mestského majetku
tel.: 057/4422551–3
e-mail: marian.onderko@vranov.sk


Zápisnica z VOS (PDF; 55,0 kB)

« späť

aktualizácia: 19.02.2014 | počet zobrazení: 4 161
Počet návštev od 21.02.2008: 4150200
Počet návštev dnes: 1036

Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie