Upútavky
Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Katalóg investičných ponúk

Interaktívna mapa Vranova n.T.

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Počasie
Piatok 24.05.2019
aktuálne o 11:01
Preva?ne zamra?en?, ob?asn? d???
teplota 19°C
predpoveď na zajtra
Preva?ne poloobla?no
cez deň 20°C / v noci 10°C

« späť
Úradná tabuľa » Dražby, nájmy, verejné súťaže, predaj majetku mesta » Ukončené súťaže » Obchodná verejná súťaž - Predaj 1-izbového bytu v b.d. 1211

Obchodná verejná súťaž - Predaj 1-izbového bytu v b.d. 1211

Mesto Vranov nad Topľou podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž:

1-izbového bytu číslo 41, na 3. poschodí, nachádzajúceho sa v dome súpisné číslo 1211 na Ulici Duklianskych hrdinov vo Vranove nad Topľou

postavenom na parcele C-KN č. 949, k.ú. Vranov nad Topľou, zastavaná plocha o výmere 533 m2 zapísaný na liste vlastníctva č. 6070, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súp. č. 1211 na Ulici Duklianskych hrdinov, Vranov nad Topľou, postaveného na parcele C-KN č. 949, vo veľkosti 3384/255236 z celku, vyplývajúceho z pomeru podlahovej plochy bytu, t.j. 33,84 m2 k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov a nebytových priestorov v dome, t.j. 2552,36 m2, spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku parcela C-KN č. 949 o výmere 533 m2, k.ú. Vranov nad Topľou, vo veľkosti 3384/255236 z celku, vyplývajúceho z pomeru podlahovej plochy bytu k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov a nebytových priestorov v dome

Podmienky
 1. Požadovaná kúpna cena: minimálne 15873 €
 2. Výška finančnej zábezpeky je v zmysle čl. 8 ods 10 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta č. 184/2011 minimálne 10 % z ceny uvedenej v návrhu súťažných podmienok, ktorú súťažiaci zloží na účet vyhlasovateľa č. ú. 23129 632/0200 (VS: rodné číslo príp. IČO) alebo do pokladnice mesta, inak návrh nebude do súťaže zahrnutý. V prípade zmarenia súťaže uchádzačom, zložená finančná zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže.
Ostatné súťažné podmienky:
 1. Návrh na uzavretie zmluvy je potrebné doručiť písomne na adresu Mestského úradu vo Vranove nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou, alebo doručiť osobne do Kancelárie prvého kontaktu Mestského úradu vo Vranove nad Topľou, v termíne do 17.06.2013 do 14.00 h v zalepenej obálke s výrazným označením OVS – byt č. 41, Duklianskych hrdinov 1211 – súťaž – neotvárať.
 2. Prílohou návrhu zmluvy bude čestné vyhlásenie záujemcu, že nemá žiadne záväzky voči mestu Vranov nad Topľou, ani právnickým osobám zriadeným mestom (dane, poplatky, nájomné a pod.)
 3. Akceptovaný môže byť len navrhovateľom podpísaný návrh zmluvy doručený v šiestich vyhotoveniach.
 4. Návrh zmluvy musí byť v súlade s platnou právnou úpravou.
 5. Vyhodnotenie súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.
 6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uverejnené podmienky súťaže meniť, súťaž predĺžiť alebo súťaž zrušiť.
 7. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
 8. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.
 9. Prijatie najvýhodnejšieho návrhu zmluvy podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom vo Vranove nad Topľou.
 10. V prípade záujmu o obhliadku majetku je potrebné si túto dohodnúť s kontaktnou osobou.

Kontaktná osoba:
Ing. Marián Onderko, vedúci odd. mestského majetku
tel.: 057/4422551–3
e-mail: marian.onderko@vranov.sk


Zápisnica z VOS (PDF; 53,2 kB)

« späť

aktualizácia: 19.06.2013 | počet zobrazení: 3435

Počet návštev od 21.02.2008: 2911796
Počet návštev dnes: 483
fb