Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta


Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Obchodná verejná súťaž - Predaj 1-izbového bytu v b.d. 1211

« späť
Úradná tabuľa » Dražby, nájmy, verejné súťaže, predaj majetku mesta » Ukončené súťaže » Obchodná verejná súťaž - Predaj 1-izbového bytu v b.d. 1211
Mesto Vranov nad Topľou podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž:

1-izbového bytu číslo 41, na 3. poschodí, nachádzajúceho sa v dome súpisné číslo 1211 na Ulici Duklianskych hrdinov vo Vranove nad Topľou

postavenom na parcele C-KN č. 949, k.ú. Vranov nad Topľou, zastavaná plocha o výmere 533 m2 zapísaný na liste vlastníctva č. 6070, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súp. č. 1211 na Ulici Duklianskych hrdinov, Vranov nad Topľou, postaveného na parcele C-KN č. 949, vo veľkosti 3384/255236 z celku, vyplývajúceho z pomeru podlahovej plochy bytu, t.j. 33,84 m2 k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov a nebytových priestorov v dome, t.j. 2552,36 m2, spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku parcela C-KN č. 949 o výmere 533 m2, k.ú. Vranov nad Topľou, vo veľkosti 3384/255236 z celku, vyplývajúceho z pomeru podlahovej plochy bytu k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov a nebytových priestorov v dome

Podmienky
 1. Požadovaná kúpna cena: minimálne 15873 €
 2. Výška finančnej zábezpeky je v zmysle čl. 8 ods 10 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta č. 184/2011 minimálne 10 % z ceny uvedenej v návrhu súťažných podmienok, ktorú súťažiaci zloží na účet vyhlasovateľa č. ú. 23129 632/0200 (VS: rodné číslo príp. IČO) alebo do pokladnice mesta, inak návrh nebude do súťaže zahrnutý. V prípade zmarenia súťaže uchádzačom, zložená finančná zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže.
Ostatné súťažné podmienky:
 1. Návrh na uzavretie zmluvy je potrebné doručiť písomne na adresu Mestského úradu vo Vranove nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou, alebo doručiť osobne do Kancelárie prvého kontaktu Mestského úradu vo Vranove nad Topľou, v termíne do 17.06.2013 do 14.00 h v zalepenej obálke s výrazným označením OVS – byt č. 41, Duklianskych hrdinov 1211 – súťaž – neotvárať.
 2. Prílohou návrhu zmluvy bude čestné vyhlásenie záujemcu, že nemá žiadne záväzky voči mestu Vranov nad Topľou, ani právnickým osobám zriadeným mestom (dane, poplatky, nájomné a pod.)
 3. Akceptovaný môže byť len navrhovateľom podpísaný návrh zmluvy doručený v šiestich vyhotoveniach.
 4. Návrh zmluvy musí byť v súlade s platnou právnou úpravou.
 5. Vyhodnotenie súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.
 6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uverejnené podmienky súťaže meniť, súťaž predĺžiť alebo súťaž zrušiť.
 7. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
 8. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.
 9. Prijatie najvýhodnejšieho návrhu zmluvy podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom vo Vranove nad Topľou.
 10. V prípade záujmu o obhliadku majetku je potrebné si túto dohodnúť s kontaktnou osobou.

Kontaktná osoba:
Ing. Marián Onderko, vedúci odd. mestského majetku
tel.: 057/4422551–3
e-mail: marian.onderko@vranov.sk


Zápisnica z VOS (PDF; 53,2 kB)

« späť

aktualizácia: 19.06.2013 | počet zobrazení: 4 453
Počet návštev od 21.02.2008: 4150150
Počet návštev dnes: 986

Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie