Upútavky
Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Katalóg investičných ponúk

Interaktívna mapa Vranova n.T.

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Počasie
Piatok 18.01.2019
aktuálne o 20:01
Preva?ne obla?no
teplota -1°C
predpoveď na zajtra
Preva?ne poloobla?no
cez deň 1°C / v noci -7°C

« späť
Úradná tabuľa » Dražby, nájmy, verejné súťaže, predaj majetku mesta » Ukončené súťaže » Obchodná verejná súťaž - Na vybudovanie, správu, údržbu a modernizáciu integrovaného informačného systému mesta Vranov nad Topľou

Obchodná verejná súťaž - Na vybudovanie, správu, údržbu a modernizáciu integrovaného informačného systému mesta Vranov nad Topľou

Mesto Vranov nad Topľou, v zastúpení primátorom Ing. Jánom Raganom, vyhlasuje v súlade s ustanovením §§ 281 až 288 zákona číslo 513/1991 Zb. v platnom znení a § 9a zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž


na vybudovanie, správu, údržbu a modernizáciu integrovaného informačného systému mesta Vranov nad Topľou na nehnuteľnostiach vo vlastníctve mesta, smerujúcu k uzavretiu zmluvy o úprave vzájomných vzťahov medzi mestom Vranov nad Topľou a víťazom OVS, ako aj prenechanie majetku mesta na umiestňovanie informačných, reklamných a propagačných zariadení po dobu 10 rokov,

s týmito podmienkami:

1. Predmetom vyhlasovanej OVS je najmä :

 1. Správa, údržba a modernizácia už existujúceho uličného mestského informačného systému (ďalej len „MIS“), ktorý pozostáva z tabuľkového uličného informačného systému pre peších a pre motoristov a jeho integrácia do novobudovaného integrovaného informačného systému (ďalej len „IIS“) mesta.
 2. Správa, údržba a modernizácia úradných tabulí mesta je jeho území, najmä úradnej tabule umiestnenej pred budovou mestského úradu a ich integrácia do novobudovaného IIS mesta.
 3. Návrh a realizácia systému uličných informácií, najmä hovoriacich máp s multijazyčným vybavením (AJ,SJ, Poľština podľa dohody) a s vyznačením významných objektov kultúrneho, historického, spoločenského a iného zreteľa hodného významu so systémom OR kódov a vytvorením prístupu na vzdialený obsah informácií (internet) pomocou smartfónov.
 4. Návrh označenia významných objektov na území mesta systémom QR kódov a vytvorenia obsahu na vzdialenom prístupe k informáciám (texty, fotografie, videá, ap.).
 5. Vytvorenie mobilnej aplikácie mesta a vyriešenie jej využívania pomocou dnes dostupnej techniky (smartfóny, internet) a príslušný software, pričom systém bude využívať dnes dominantné operačné systémy, t.j. iOS, android, Windows phone.
 6. Návrh a technické riešenie zriadenia WI FI zóny v meste.
 7. Návrh vnútorného informačného systému mestského úradu systémom Tri Line.
 8. Vytvorenie software umožňujúceho plnenie webstránky mesta, facebooku mesta a mobilnej aplikácie mesta z jedného zdroja.
 9. Správa, údržba a modernizácia existujúcej web stránky mesta.
 10. Správa priestoru pre umiestňovanie zariadení podľa § 71 ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení (stavebný zákon).
 11. Inštalovanie a spoločné využívanie veľkoplošnej obrazovky najneskôr do 6 mesiacov od podpisu zmluvy.

2. Doba trvania zmluvy: doba určitá, a to 10 rokov počnúc dňom účinnosti zmluvy.

3. Nájomné: minimálne vo výške 30 % z nájmov fakturovaných za zariadenia poskytovateľa umiestnené na nehnuteľnostiach mesta, minimálne však vo výške 7 tis. € ročne.

4. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať a uchádzač musí spĺňať a rešpektovať tieto podmienky :

 • sprievodný list s uvedením zoznamu príloh, potvrdený štatutárnym orgánom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra. Sprievodný list k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, k menu, priezvisku a funkcii štatutárneho zástupcu musí byť pripojený jeho podpis (nemusí byť overený). Ďalej musí obsahovať meno kontaktnej osoby a adresu pre prípadnú komunikáciu.
 • súťažný návrh vrátane ceny a obchodných podmienok,
 • návrh príslušnej zmluvy podľa §-u 261 ods. 2 a násl. a zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení,
 • originál alebo overenú kópiu výpisu z obchodného registra, resp. doklad o oprávnení na vykonávanie živnostenskej činnosti podľa predmetu obstarávania, nie starší ako 3 mesiace, z ktorého musí byť zrejmé, že uchádzač ako subjekt práva má v predmete podnikania (činnosti) aj oprávnenie (výrobu, prenájom, predaj) na predmet OVS (informačné systémy) a to najmenej 2 roky. Vítané je, ak uchádzač má na prvky existujúceho informačného systému, prípadne iných komponentov certifikát, nie je však podmienkou. Na prácu v inej spoločnosti so zameraním na informačné systémy alebo v inej právnej forme, napríklad prechod z fyzickej osoby na právnickú, z právnickej na fyzickú alebo z právnickej na právnickú bez právnej kontinuity, ktorá by sa mala započítať do tejto doby, sa neprihliada.
 • zoznam klientov, ktorým uchádzač poskytuje služby s vyznačením dĺžky spolupráce u každého klienta, vítané sú aj zahraničné skúsenosti (referencie),
 • prehľad dodaných informačných systémov komunálnej sfére Slovenska v posledných piatich rokoch,

  uchádzač musí mať vlastné technologické zázemie (ľudí, stroje, dopravné prostriedky, know how), ktoré poskytuje záruky, že dokáže zabezpečiť v potrebnej kvalite predmet OVS,

 • originál, resp. overenú kópiu vyjadrenia príslušného súdu, že sa proti uchádzačovi nevedie konkurzné alebo vyrovnávacie, resp. exekučné konanie, nie staršie ako 3 mesiace,
 • originál, prípadne overenú kópiu vyjadrenia príslušného súdu, že uchádzač nie je v likvidácii, nie staršie ako 3 mesiace,
 • originál, prípadne overenú kópiu vyhlásenia uchádzača, príp. potvrdenie daňového úradu, že uchádzač nemá daňové nedoplatky, nie staršiu ako 3 mesiace,
 • originál, prípadne overenú kópiu potvrdenia zdravotných poisťovní (VŠZP, Dôvera, Union), že uchádzač nemá voči nim podĺžnosti, nie staršiu ako 3 mesiace,
 • originál, prípadne overenú kópiu potvrdenia sociálnej poisťovne, že uchádzač nemá nedoplatky poistného na sociálne poistenie, nie staršiu ako 3 mesiace,
 • uchádzač musí predložiť aj návrh príslušnej zmluvy na predmet OVS,
 • objednávateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho zmluvného partnera,
 • objednávateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť,
 • uchádzač môže niektoré časti súťažného návrhu označiť za dôverné a prenajímateľ bude toto rešpektovať, uchádzač, ktorý nesplní niektoré z požadovaných kritérií uvedených vyššie, bude zo súťaže vyradený a na jeho návrh sa nebude prihliadať,
 • náklady na účasť v súťaži znášajú uchádzači sami.

Obsah súťažného návrhu

1. Predmetom súťaže je vybudovanie integrovaného informačného systému (IIS) mesta Vranov nad Topľou, jeho správa a modernizácia a prenechanie majetku mesta na umiestňovanie informačných, reklamných a propagačných zariadení v rozsahu špecifikovanom v príslušnej zmluve a jeho 10 ročné prevádzkovanie.

2. Špecifikácia informačných prostriedkov a finančného nájmu bude zohľadňovať potreby mesta a bude uvedená v zmluve a v projekte IIS.

3. Návrh príslušnej zmluvy.

4. Referencie uchádzača.

Kritéria hodnotenia ponúk :

 • cena v € za nájom za rok 50 %
 • rozsah a kvalita ponúkaných služieb ako alternatívne plnenie 30%
 • schopnosť personálne a technicky zabezpečiť MIS 10 %
 • referencie uchádzača 10 %

Miesto, adresa a forma podania ponuky :

Ponuku spracovanú v slovenskom jazyku doručiť v uzatvorenom obale s výrazným označením “Obchodná verejná súťaž – Vranov nad Topľou – Integrovaný informačný systém – NEOTVÁRAŤ” na adresu : Mesto Vranov nad Topľou, Mestský úrad, Dr.C.Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou, v termíne do: 15.05.2014 do 14,00 h

Miesto a termín otvárania súťažných návrhov : Návrhy sa otvárajú na Mestskom úrade vo Vranove nad Topľou. Návrhy vyhodnotí odborná komisia.

Ďalšie podmienky :

 • víťazný uchádzač je povinný v lehote do 30 dní odo dňa oznámenia o vyhodnotení súťažných návrhov podpísať príslušnú zmluvu,
 • ak víťazný uchádzač v stanovenej lehote zmluvu nepodpíše bez udania dôvodu, objednávateľ môže osloviť uchádzača, ktorý sa vo vyhodnotení umiestnil na druhom mieste,
 • objednávateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadny súťažný návrh.

Zodpovedná osoba objednávateľa, určená na styk s uchádzačmi :
Ing. Marián Onderko, vedúci oddelenia mestského majetku,
Mestský úrad , Dr.C.Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou,
e-mail: marian.onderko@vranov.sk
mobil: 0905 981 357


Zápisnica z VOS (PDF; 58,5 kB)

« späť

aktualizácia: 04.11.2014 | počet zobrazení: 2975

Počet návštev od 21.02.2008: 2817001
Počet návštev dnes: 138
fb