Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta


Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Obchodná verejná súťaž - prenájom NP v budove s.č. 819

Mesto Vranov nad Topľou podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž:


na nájom nebytového priestoru v budove s.č. 819 na Sídlisku lúčna vo Vranov nad Topľou, postavenej na parc. C-KN č. 3006/3, k.ú. Vranov nad Topľou, o výmere 41,70 m2

s týmito podmienkami:

Obsah návrhu zmluvy, na ktorom vyhlasovateľ trvá:

 1. Predmetom návrhu zmluvy bude nájom nebytového priestoru v budove s.č. 819 na Sídlisku lúčna vo Vranove nad Topľou o výmere 41,70 m2 s uvedeným účelom využitia týchto nebytových priestorov.
 2. Prenajímateľom uvedeného priestoru bude Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1 093 16 Vranov nad Topľou, IČO: 332 933.
 3. Súťažiaci predloží návrh nájomného v eurách, podľa charakteru požadovanej prevádzky v zmysle Zásad nakladania s majetkom mesta č. 195/2013 :
 1. výška nájomného podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013
  • minimálne 35,00 €/m2/rok (minimálne 1 459,50 € ročne) na obchodné priestory, priestory prevádzkovania služieb, výrobné a skladovacie priestory,
  • minimálne 35,00 €/m2/rok (minimálne 1 459,50 € ročne) na reštauračné a pohostinské priestory,
  • minimálne 50,00 € /m2/rok (minimálne 2 085,00 € ročne) na priestory herní, stávkových kancelárií,
  • minimálne 46,00 € /m2/rok (minimálne 1 918,20 € ročne) na kancelárske priestory,
  • minimálne 60,00 €/m2/rok na (minimálne 2 502,00 € ročne) na priestory bánk, poisťovníctva,fi­nančné služby,
 2. záujemca nemá žiadne záväzky voči prenajímateľovi

Uvedené minimálne ceny za nájom nebytových priestorov sú bez služieb. Služby spojené s užívaním (energie, voda a pod.) podľa spotreby sú účtované osobitne, hradí ich nájomca.

4. Zmluva bude uzavretá na dobu neurčitú. V prípade uzavretia zmluvy na dobu určitú si mesto vyhradzuje schválenie osobitných podmienok.

Ostatné súťažné podmienky:

 1. Návrh na uzavretie zmluvy je potrebné doručiť písomne na adresu Mestského úradu vo Vranove nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou, v termíne do 9.4.2013 do 13.00 h v zalepenej obálke s výrazným označením „Obchodná verejná súťaž -Lúčna 819, 41,70 m2 – neotvárať“
 2. Akceptovaný môže byť len navrhovateľom podpísaný návrh zmluvy doručený v šiestich vyhotoveniach. V návrhu zmluvy musí byť uvedené: meno/názov a adresa uchádzača, identifikačné údaje (IČO alebo rodné číslo), nebytový priestor (uviesť o aký nebytový priestor má uchádzač záujem), účel nájmu, ponúknutá cena, návrh zmluvy musí byť uchádzačom podpísaný.
 3. Návrh zmluvy musí byť v súlade s platnou právnou úpravou.
 4. Prílohou návrhu zmluvy u právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov bude výpis z obchodného, resp. živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace; u ostatných SZČO – oprávnenie na vykonávanie činnosti v zmysle platných právnych predpisov; neziskové združenie – stanovy a registrácia.
 5. Prílohou návrhu zmluvy bude čestné vyhlásenie záujemcu, že nemá žiadne záväzky voči mestu Vranov nad Topľou, ani právnickým osobám zriadeným mestom (dane, poplatky, nájomné a pod.)
 6. Vyhodnotenie súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.
 7. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uverejnené podmienky súťaže meniť, súťaž zrušiť alebo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk.
 8. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
 9. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.
 10. Kritériom pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy je výška nájomného. Pri rovnosti ponúknutej ceny je rozhodujúci dátum a hodina doručenia ponuky.
 11. Prijatie najvýhodnejšieho návrhu zmluvy podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom vo Vranove nad Topľou.
 12. V prípade záujmu o obhliadku nebytového priestoru je potrebné si túto dohodnúť s kontaktnou osobou

Dokumenty:

Kontaktná osoba:

Ing. Marán Onderko
tel.: 057/44225 51–3, 0918 665635
e-mail: marian.onderko@vranov.sk

« späť

aktualizácia: 11.04.2014 | počet zobrazení: 2 983
Počet návštev od 21.02.2008: 3874213
Počet návštev dnes: 592