« späť
Úradná tabuľa » Dražby, nájmy, verejné súťaže, predaj majetku mesta » Aktuálne (neukončené) verejné obchodné súťaže » Obchodná verejná súťaž - prenájom NP o výmere 323,89 m2 v budove MsDK (bývalá reštaurácia Junior)

Obchodná verejná súťaž - prenájom NP o výmere 323,89 m2 v budove MsDK (bývalá reštaurácia Junior)

Mesto Vranov nad Topľou podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž:


na nájom nebytového priestoru o výmere 323,89 m2 na Ulici M. R. Štefánika 875/200 vo Vranove nad Topľou (budova MsDK, bývalá reštaurácia Junior)

s týmito podmienkami:

Obsah návrhu zmluvy, na ktorom vyhlasovateľ trvá:

 1. Predmetom návrhu zmluvy bude nájom nebytového priestoru o výmere 323,89 m2 na Ulici M. R. Štefánika 875/200 vo Vranove nad Topľou (budova MsDK, bývalá reštaurácia Junior).
 2. Prenajímateľom uvedeného priestoru bude Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou, IČO: 332 933, v zastúpení: Mestský dom kultúry, príspevková organizácia, M. R. Štefánika 875/200, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 35519088
 3. Účel nájmu: na reštauračné a pohostinské priestory (tento nebytový priestor nie je možné prenajať na iný, ako uvedený účel)
 4. Výška nájomného: minimálne 65,00 €/m2/rok (minimálne 21 052,85 €/rok). Uvedená minimálna cena za nájom nebytového priestoru je bez služieb. Služby spojené s užívaním nebytového priestoru (energie, voda a pod.) sú účtované osobitne podľa spotreby, hradí ich nájomca.
 5. Záujemca nemá žiadne záväzky voči prenajímateľovi.
 6. Zmluva bude uzavretá na dobu neurčitú. V prípade uzavretia zmluvy na dobu určitú si mesto vyhradzuje schválenie osobitných podmienok.

Ostatné súťažné podmienky:

 1. Návrh na uzavretie zmluvy je potrebné zaslať písomne na adresu: Mestský úrad, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou, alebo doručiť osobne do Kancelárie prvého kontaktu Mestského úradu vo Vranove nad Topľou, v termíne do 17.7.2020 (piatok) do 11,00 h v zalepenej obálke s výrazným označením „OVS – nájom MsDK reštaurácia – neotvárať“.
 2. Akceptovaný môže byť len navrhovateľom podpísaný návrh zmluvy doručený v dvoch vyhotoveniach. V návrhu zmluvy musí byť uvedené: meno/názov a adresa uchádzača, identifikačné údaje (IČO alebo rodné číslo), nebytový priestor (uviesť o aký nebytový priestor má uchádzač záujem), účel nájmu, ponúknutá cena, návrh zmluvy musí byť uchádzačom podpísaný. Návrh zmluvy musí byť v súlade s platnou právnou úpravou.
 3. Prílohou návrhu zmluvy bude čestné vyhlásenie záujemcu, že nemá žiadne záväzky voči mestu Vranov nad Topľou, ani právnickým osobám zriadeným mestom – dane, poplatky, nájomné a pod. (príloha č. 1) .
 4. Prílohou súťažného návrhu bude, v prípade fyzickej osoby, súhlas so spracovaním osobných údajov (príloha č.2).
 5. Kritériom pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu je výška nájomného. Pri rovnosti ponúknutej ceny je rozhodujúci dátum a hodina doručenia ponuky.
 6. Vyhodnotenie súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.
 7. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo podmienky súťaže meniť, súťaž predĺžiť, súťaž zrušiť alebo odmietnuť všetky predložené návrhy.
 8. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
 9. Prijatie najvýhodnejšieho návrhu podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom vo Vranove n.T.
 10. V prípade záujmu o obhliadku nebytového priestoru je potrebné si túto dohodnúť s riaditeľom Mestského domu kultúry telefonicky na č. tel: 0905855075, resp. e-mailom: riaditel@kulturavranov.sk

Kontaktná osoba: Kontaktná osoba: Ing. Alfonz Kobielsky, riaditeľ Mestského domu kultúry, tel.č. 0905855075, 057/4881510, 057/4463950

Vo Vranove nad Topľou dňa 23.06.2020

Ing. Ján Ragan
primátor mesta

Dokumenty:

« späť

aktualizácia: 25.06.2020 | počet zobrazení: 74

Počet návštev od 21.02.2008: 3296153
Počet návštev dnes: 190
fb