« späť
Úradná tabuľa » Dražby, nájmy, verejné súťaže, predaj majetku mesta » Aktuálne (neukončené) verejné obchodné súťaže » Obchodná verejná súťaž - predaj nebytových priestorov - garáží

Obchodná verejná súťaž - predaj nebytových priestorov - garáží

Mesto Vranov nad Topľou podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž:


na predaj nebytového priestoru – garáže v bytovom dome s.č. 995 o výmere 24,63 m2, podiel na pozemku p.č. 1090 z výmery 306 m2 – 2463/60524, t.j. 12,45 m2

Podmienky:

 1. Požadovaná kúpna cena: minimálne 6306,90 €
 2. Výška finančnej zábezpeky predstavuje 10% z ceny uvedenej v návrhu súťažných podmienok, zloženej v prospech účtu 23129632/0200, VS: rodné číslo prip. IČO, ktoré je potrebné uviesť aj vo svojom návrhu. V prípade ním zmarenia súťaže, zložená finančná zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže.
 3. Pri zhode cien sa uprednostní záujemca, ktorý vlastní byt v príslušnom bytovom dome, prípadne preukaz ZŤP.

Ostatné súťažné podmienky:

 1. Návrh na uzavretie zmluvy je potrebné doručiť písomne na adresu Mestského úradu vo Vranove nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou, v termíne do 30.12.2013 do 11.00 hod. v zalepenej obálke s výrazným označením „Obchodná verejná súťaž – garáž 995 – neotvárať“
 2. Prílohou návrhu zmluvy bude čestné vyhlásenie záujemcu, že nemá žiadne záväzky voči mestu Vranov nad Topľou, ani právnickým osobám zriadeným mestom (dane, poplatky, nájomné a pod.)
 3. Akceptovaný môže byť len navrhovateľom podpísaný návrh zmluvy doručený v šiestich vyhotoveniach.
 4. Návrh zmluvy musí byť v súlade s platnou právnou úpravou.
 5. Prílohou návrhu zmluvy u právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov bude výpis z obchodného, resp. živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace; u ostatných SZČO – oprávnenie na vykonávanie činnosti v zmysle platných právnych predpisov; neziskové združenie – stanovy a registrácia.
 6. Vyhodnotenie súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.
 7. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uverejnené podmienky súťaže meniť, súťaž predĺžiť alebo súťaž zrušiť.
 8. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
 9. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.
 10. Prijatie najvýhodnejšieho návrhu zmluvy podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom vo Vranove nad Topľou.
 11. V prípade záujmu o obhliadku majetku je potrebné si túto dohodnúť s kontaktnou osobou.

Dokumenty:

Kontaktná osoba:

Ing. Marián Onderko, vedúci odd. mestského majetku
tel.: 057/4422551–3
e-mail: marian.onderko@vranov.sk

« späť

Garáž - s.č.995 Garáž - s.č.995
aktualizácia: 11.12.2013 | počet zobrazení: 3897

Počet návštev od 21.02.2008: 3289700
Počet návštev dnes: 872
fb