Upútavky
Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Katalóg investičných ponúk

Interaktívna mapa Vranova n.T.

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Počasie
Streda 20.02.2019
aktuálne o 11:01
Preva?ne poloobla?no
teplota 8°C
predpoveď na zajtra
Preva?ne poloobla?no
cez deň 8°C / v noci 0°C

Obchodná verejná súťaž - predaj budovy s.č. 819/7

Mesto Vranov nad Topľou podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž:

– na predaj budovy s.č. 819/7, Sídlisko lúčna, Vranov nad Topľou postavenej na pozemku parc. C-KN č. 3006/91, zastavené plochy a nádvoria, katastrálne územie Vranov nad Topľou (bývalé priestory Mestského bytového podniku, a.s.)
Podmienky
 1. Požadovaná kúpna cena: minimálne podľa znaleckého posudku – 219 000.- €
 2. Výška finančnej zábezpeky je v zmysle čl. 8 ods 10 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta č. 195/2013 minimálne 10 % z ceny uvedenej v návrhu súťažných podmienok, ktorú súťažiaci zloží na účet vyhlasovateľa č. ú. 23129 632/0200, inak návrh nebude do súťaže zahrnutý. V prípade zmarenia súťaže uchádzačom, zložená finančná zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže.
Ostatné súťažné podmienky:
 1. Návrh na uzavretie zmluvy je potrebné doručiť písomne na adresu Mestského úradu vo Vranove nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou, v termíne do 30.12.2013 do 11.00 h v zalepenej obálke s výrazným označením Obchodná verejná súťaž – Lúčna 819 – neotvárať.
 2. Uvedenú budovu je možné využívať ako nebytové priestory a po rekonštrukcii aj na bytové účely.
 3. Prílohou návrhu zmluvy bude čestné vyhlásenie záujemcu, že nemá žiadne záväzky voči mestu Vranov n.T., ani právnickým osobám zriadeným mestom (dane, poplatky, nájomné a pod.).=
 4. Akceptovaný môže byť len navrhovateľom podpísaný návrh zmluvy doručený v šiestich vyhotoveniach.
 5. Návrh zmluvy musí byť v súlade s platnou právnou úpravou.
 6. Prílohou návrhu zmluvy u právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov bude výpis z obchodného, resp. živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace; u ostatných SZČO – oprávnenie na vykonávanie činnosti v zmysle platných právnych predpisov; neziskové združenie – stanovy a registrácia.
 7. Vyhodnotenie súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.
 8. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uverejnené podmienky súťaže meniť, súťaž predĺžiť alebo súťaž zrušiť.
 9. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
 10. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.
 11. Prijatie najvýhodnejšieho návrhu zmluvy podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom vo Vranove nad Topľou.
 12. V prípade záujmu o obhliadku majetku je potrebné si túto dohodnúť s kontaktnou osobou.
Dokumenty:

Kontaktná osoba:
Ing. Marián Onderko, vedúci odd. mestského majetku
tel.: 057/4422551–3
e-mail: marian.onderko@vranov.sk

« späť

aktualizácia: 11.12.2013 | počet zobrazení: 3974

Počet návštev od 21.02.2008: 2839162
Počet návštev dnes: 431
fb