Úradná tabuľa

« späť
Úradná tabuľa

Súvisiace články:
Články 1 - 10 / 13

Vyhlášky

aktualizácia: 01.12.2021 | počet zobrazení: 151 909

Dražby, nájmy, verejné súťaže, predaj majetku mesta

Dražby majetku mesta, ponukové konania na prenájom, odpredaj alebo správu majetku mesta…

aktualizácia: 11.02.2013 | počet zobrazení: 221 868

VZN - všeobecne záväzné nariadenia

Platné všeobecne záväzné nariadenia mesta Vranov nad Topľou

aktualizácia: 07.09.2021 | počet zobrazení: 36 117

Verejné obstarávanie (profil verejného obstarávateľa)

Informácie o verejnom obstarávaní…

aktualizácia: 02.09.2013 | počet zobrazení: 28 112

Návrhy VZN a dokumentov na uplatnenie pripomienok

Občania môžu uplatniť pripomienky k všeobecne záväzným nariadeniam ešte pred ich prerokovaním a schválením v mestskom zastupiteľstve. K návrhu nariadenia môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

aktualizácia: 01.12.2021 | počet zobrazení: 66 354

Predpisy

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých mesto koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k mestu…

aktualizácia: 22.10.2012 | počet zobrazení: 28 657

Informácie podľa zákona

Informácie, ktoré podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je mesto povinné zverejniť na mieste umožňujúcom verejný prístup…

aktualizácia: 11.02.2008 | počet zobrazení: 71 322

Cenníky služieb a sadzobníky poplatkov

Sadzobník správnych poplatkov, ktoré mesto vyberá za správne úkony, cenníky za služby, sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií a iné…

aktualizácia: 18.12.2020 | počet zobrazení: 68 171

Voľby a referendá

Informácie o konaní volieb, referend a ich príprave, výsledky…

aktualizácia: 30.09.2013 | počet zobrazení: 70 354

Výberové konania

Výberové konania a zápisnice z ukončených výberových konaní na voľné pracovné pozície v inštitúciách, organizáciách, v školských zariadeniach Mesta Vranov nad Topľou

aktualizácia: 05.10.2011 | počet zobrazení: 129 622

Články 1 - 10 / 13

Počet návštev od 21.02.2008: 3869447
Počet návštev dnes: 1188