PRO FAMILIA - Humenné

I. Informácie o organizácii

Pro Familia je nezávislá, nezisková organizácia, ktorá vznikla 12. mája 1993 ako nadácia a 8. júla 1997 bola Ministerstvom vnútra SR preregistrovaná na občianske združenie.

Pro Familia získala v roku 2000 povolenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na vykonávanie sociálnej prevencie a poskytovanie sociálneho poradenstva, od roku 2001 je registrovaná ako neštátny subjekt poskytujúci sociálne služby pre obete domáceho násilia a v roku 2006 získala akreditáciu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 11 a na vykonávanie opatrení v zariadení krízovom stredisku podľa § 62 zákona č. 305/2005 Z. z.

II. Cieľové skupiny a zameranie činnosti

Cieľové skupiny:

Plnoleté fyzické osoby a deti ohrozené správaním člena rodiny (týrané ženy a ich deti):

 • ženy obete domáceho násilia a ich:
 • maloleté deti – obete domáceho násilia
 • dospelé deti do 25 rokov veku – obete domáceho násilia
 • príbuzní obetí domáceho násilia

Formy vykonávania opatrení:

Opatrenia sú vykonávané:

 • individuálne: jednotlivec – obeť domáceho násilia (žena, dieťa, mladý dospelý)
 • skupinovo: skupina obetí domáceho násilia (ženy, deti, mladí dospelí)
 • rodinne: rodina s prítomnosťou násilia (členovia rodín, ktorí sú obeťami násilia: ženy

a ich maloleté resp. dospelé deti), maximálne 6 osôb súčasne

Formy kontaktu:

 • osobný
 • telefonický (SOS – telefonická linka)
 • e-mailový
 • písomný

a ich kombinácia.

Opatrenia sú vykonávané v prostredí:

 • zariadenie
 • Detské krízové centrum a Krízové centrum pre ženy a deti pobytové (pre 26 občanov)
 • Krízové centrum pre ženy a deti ambulantné (pre 30 občanov)
 • sociálne služby sú poskytované:
 • v zariadení – Útulok (pre 4 občanov)

Čas vykonávania opatrení:

 • v zariadení pobytovom: nepretržite, 24 hodín, denne
 • v zariadení ambulantnom: denne od 08,00 do 18,00 hod.
 • SOS – telefonická linka: denne od 08,00 do 18,00 hod, pohotovosť do 21,00 hod. a víkendy

Vykonávané metódy, techniky a postupy:

 • záchyt v prvej línii, krízová prvá pomoc
 • krízové poradenstvo a pomoc v akútnej kríze
 • sociálna práca
 • odborná diagnostika – psychologická a sociálna
 • pomoc na zvládnutie pretrvávajúcej krízy
 • základné a špeciálne sociálne poradenstvo
 • psychoterapia
 • psychologická starostlivosť
 • komplexná špecializovaná pomoc – psychologická a sociálna
 • právna pomoc
 • pomoc pri zvládaní pretrvávajúcej sociálnej núdze
 • sprevádzanie
 • preprava
 • pomoc pri získaní zamestnania a bývania.
III. Kontakt (pre všetky druhy služieb):

« späť

aktualizácia: 12.11.2008 | počet zobrazení: 33388

Počet návštev od 21.02.2008: 2485078
Počet návštev dnes: 15
fb