Drobný stavebný odpad

Drobné stavebné odpady sú odpady do 1 m3 odpadu za rok z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou – nepodnikateľom, na vykonanie ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie a postačuje ohlásenie stavebnému úradu, alebo pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu.

Stavebný odpad je:

  1. beón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika
  2. zmesy alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek a dlaždíc
  3. výkopová zemina a kamenivo
  4. izolačné a stavebné materiály aj na báze sadry

Sú to najmä staré okná, bytové jadrá, staré zriaďovacie predmety (vane, umývadlá, toalety…) z rekonštrukcie bytu alebo domu do 1t odpadu na občana za rok.

Do stavebného odpadu nepatria materiály obsahujúce azbest alebo iné nebezpečné látky (eternitová strešná krytina, azbestové rúry atď.).

Poznámky

  1. Ak občan mesta vyprodukuje väčší objem odpadov z výstavby, prestavby alebo inej nepodnikateľskej činnosti než je 1 m3 za rok, bude s ním dohodnutá osobitná cena za poskytnuté služby v oblasti zneškodnenia stavebných odpadov so spoločnosťou, ktorá zabezpečuje uvedené služby pre Mesto Vranov nad Topľou.
  2. Pri vzniku a likvidácii nebezpečných odpadov zo stavebnej činnosti je občan povinný túto skutočnosť bezodkladne hlásiť na Odbore výstavby a životného prostredia vo Vranove nad Topľou (Mestský úrad, Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov n.T.), kde mu bude zabezpečené zneškodnenie nebezpečného odpadu v súlade s legislatívou v odpadovom hospodárstve.

Kontajner na drobný stavebný odpad je potrebné si objednať po zaplatení poplatku 2–3 dni pred začatím prác na tel. čísle 057/44 63 363 alebo 0902 947 884 u p. Klapáka. Poplatok vyrubuje Oddelenie daní a poplatkov mestského úradu.

« späť

aktualizácia: 02.01.2009 | počet zobrazení: 36234

Počet návštev od 21.02.2008: 3143807
Počet návštev dnes: 526
fb