Drobný stavebný odpad

Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Drobné stavebné odpady sú najmä úlomky betónu, zvyšky tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky, vrátane keramických zriaďovacích predmetov (umývadlá, toalety), zvyšky zeminy a kameniva, stavebné materiály obsahujúce škvaru, pórobetón a pod..

Do drobného stavebného odpadu nepatria materiály obsahujúce azbest alebo iné nebezpečné látky (eternitová strešná krytina, azbestové rúry atď.).

Poznámky

  1. Drobný stavebný odpad odovzdáva jeho pôvodca na zbernom dvore na Toplianskej ulici v čase otváracích hodín.
  2. Za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín, ktorý bol odovzdaný fyzickou osobou na zbernom dvore je určený miestny poplatok podľa osobitného predpisu1), ktorý je splatný mestu podľa skutočnej hmotnosti, čo sa preukazuje vážnym lístkom z certifikovaného meradla na zbernom dvore.
  3. Fyzická osoba, ktorá odovzdá drobný stavebný odpad do zberného dvora na území mesta zaplatí poplatok v hotovosti v zmysle platného VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady priamo na zbernom dvore. Poplatok podľa platného VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je vo výške 0,05 €/ kg.

« späť

aktualizácia: 18.05.2020 | počet zobrazení: 36 986
Počet návštev od 21.02.2008: 3565016
Počet návštev dnes: 971