Pravidlá pre prijímanie detí do materských škôl

« späť
Školy, vzdelávanie, mládež » Materské školy » Pravidlá pre prijímanie detí do materských škôl

Legislatívne vymedzenie prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ:

 • § 59 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • § 3 vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole
 • § 7 a ods.5 zákona č. 325/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení
 • § 5 ods. 14 písm. a) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • § 3 vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenie pre deti a mládež
 • VZN mesta Vranov n.T č. VZN č. 174/2020 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach (PDF; 123,6 kB)

Pri prijímaní detí do materskej školy sa musí dodržiavať zásada:

 • rovnakého zaobchádzania
 • zákazu akýchkoľvek foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie (§ 3 písm. c) a d) zákona č. 245/2008 Z.z.)

Prijímanie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

 • spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,
 • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,
 • dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,
 • dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami Zákon č. 245/2008 Z. z. aj vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. umožňuje, ale neukladá ako povinnosť. Riaditeľ materskej školy vždy pred svojim rozhodnutím o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami musí zvážiť, či:
  • na prijatie takéhoto dieťaťa má, alebo nemá vytvorené vhodné podmienky (personálne, priestorové, materiálne atď.),
  • bude schopný po prijatí takéhoto dieťaťa tieto podmienky dodatočne vytvoriť.

Prednostné prijímanie dieťaťa predprimárne vzdelávanie:

 • ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
 • odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
 • dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

Výnimočné prijímanie dieťaťa – do materskej školy možno prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky (predovšetkým kapacitné podmienky)

Podmienky prijímania

Počet detí, ktoré môžu byť do materskej školy prijaté, závisí od kapacitných možností konkrétnej materskej školy.

Riaditeľ školy po dohode so zriaďovateľom určí miesto a termín podávania žiadostí zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy.

Pri prijímaní detí musí riaditeľ materskej školy dodržiavať ustanovenie § 28 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. vo vzťahu k najvyšším počtom detí v triede.

V prvom rade riaditeľ akceptuje podmienky prijímania detí stanovené zákonom č. 245/2008 Z. z.; môžeme ich nazvať aj „zákonné podmienky“.

Okrem týchto, zákonom stanovených podmienok, riaditeľ určuje v súlade s §3 ods.2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. ostatné podmienky prijímania detí – robí tak po ich prerokovaní v pedagogickej rade školy.

 • riaditeľ školy po dohode so zriaďovateľom určí miesto a termín podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do materskej školy a zároveň zverejní aj podmienky prijímania.
 • žiadosti je však možné podávať aj mimo schváleného termínu a to: od 30. apríla do 31. mája
 • dieťa do materskej školy sa prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu
 • spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladá aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.
 • žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ si rodič môže stiahnuť aj na web-sídle školy ( tlačivo môžete obdržať aj pri zápise v materskej škole)

Rozhodnutia:

 • rozhodnutia o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do MŠ vydáva riaditeľ školy najneskôr do konca júna
 • kompetenciu rozhodovať o prijímaní do materskej školy majú riaditelia materských škôl ustanovenú v § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z.z.

Špecifické kritériá na prijímanie detí jednotlivých materských škôl:

(viď jednotlivé súvisiace články)

« späť

aktualizácia: 04.05.2020 | počet zobrazení: 9 821

Súvisiace články:
Články 1 - 8 / 8

MŠ Ulica 1. mája 1227

aktualizácia: 01.04.2018 | počet zobrazení: 1 289

MŠ Kukučínova ulica 103

aktualizácia: 01.04.2018 | počet zobrazení: 1 165

MŠ Okulka 21

aktualizácia: 01.04.2018 | počet zobrazení: 2 310

MŠ Sídlisko 1. máj 68

aktualizácia: 01.04.2018 | počet zobrazení: 1 583

MŠ Dlhá ulica 559

aktualizácia: 01.04.2018 | počet zobrazení: 2 385

MŠ Domašska ulica 604

aktualizácia: 01.04.2018 | počet zobrazení: 1 536

MŠ Vajanského ulica 641

aktualizácia: 01.04.2018 | počet zobrazení: 1 355

MŠ Juh 1051

aktualizácia: 01.04.2018 | počet zobrazení: 2 617

Články 1 - 8 / 8

Počet návštev od 21.02.2008: 3564993
Počet návštev dnes: 948