Hlavný kontrolór

« späť
Samospráva » Hlavný kontrolór

Cingeľová Mária, Ing. Funkciu hlavného kontrolóra mesta Vranov nad Topľou v období 2015 – 2027 vykonáva

Ing. Mária Cingeľová

Sídlo hlavného kontrolóra: budova Mestského úradu, Dr. C. Daxnera 87, II. poschodie vpravo, č. dverí 15

Kontakt: tel. 057/7590125, fax: 057/44 229 29, e-mail kontrola@vranov.sk

Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a za svoju činnosť zodpovedá mestskému zastupiteľstvu. Hlavného kontrolóra volí mestské zastupiteľstvo na funkčné obdobie šesť rokov.

Úlohy hlavného kontrolóra

  • vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu mesta a hospodárenia s majetkom mesta, ako aj hospodárenie rozpočtových a príspevkových organizácií mesta,
  • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečného účtu mesta pred ich schválením v mestskom zastupiteľstve,
  • predkladá výsledky kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu,
  • predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti,
  • spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu,
  • kontrola vybavovania sťažností a petícií.

Plán kontrolnej činnosti na najbližšie obdobie:

« späť

aktualizácia: 01.12.2021 | počet zobrazení: 72 840

Súvisiace články:
Články 1 - 3 / 3

Správy o kontrolnej činnosti

aktualizácia: 09.03.2021 | počet zobrazení: 7 239

Správy o vykonaných kontrolách

aktualizácia: 21.05.2014 | počet zobrazení: 8 133

Stanoviská hlavného kontrolóra k dokumentom mesta

aktualizácia: 29.11.2021 | počet zobrazení: 6 430

Články 1 - 3 / 3

Počet návštev od 21.02.2008: 3870340
Počet návštev dnes: 798