« späť
Samospráva » Dokumenty » Predpisy

Predpisy

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých Mesto Vranov nad Topľou ako samosprávna inštitúcia koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k mestu

 • predpis 211/2017 (PDF; 111,1 kB) – Smernica vybavovania sťažností v podmienkach mesta Vranov nad Topľou. (ruší 189/2012), účinnosť od 1.8.2017
 • predpis 210/2017 (PDF; 202,6 kB) – Smernica upravujúca postup verejného obstarávateľa mesta Vranov nad Topľou pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb a súťaže návrhov (ruší 209/2017), účinnosť od 1.6.2017
 • predpis 205/2016 (PDF; 88,3 kB) – Zásady odmeňovania poslancov Mesta Vranov nad Topľou (ruší 183/2011), účinnosť od 1.7.2016, dodatok č.1 od 2.12.2016
 • predpis 199/2014 (PDF; 52,6 kB) – Zásady poskytovania sociálnej pomoci občanom mesta Vranov nad Topľou (ruší 193/2013), účinnosť od 1.6.2014
 • predpis 195/2013 (PDF; 157,1 kB) – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou (ruší 184/2011), účinnosť od 1.10.2013, úprava č.1 účinná od 22.5.2014, úprava č.2 účinná od 26.2.2015, úprava č.3 účinná od 16.2.2017
 • predpis 194/2013 (PDF; 49,1 kB) – Smernica pre odmeňovanie účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach v meste Vranov nad Topľou MsZ, účinnosť 1.7.2013
 • predpis 192/2013 (PDF; 136,1 kB) – Požiarny štatút, účinnosť od 1.2.2013
 • predpis 187/2011 (PDF; 211,7 kB) – Smernica o sprístupňovaní informácií podľa zákona o slobode informácií v podmienkach Mestského úradu vo Vranove nad Topľou (ruší 114/2007), účinnosť od 1.1.2012, dodatok č.1 od 1.2.2016
 • predpis 185/2011 (PDF; 204,9 kB) – Organizačný poriadok Mestského úradu vo Vranove nad Topľou (ruší 151/2010), účinnosť od 1.10.2011, dodatok č.1 od 1.1.2012, dodatok č.2 od 18.4.2012, dodatok č.3 od 8.10.2012, dodatok č.4 od 1.4.2014, dodatok č.5 od 1.2.2014, dodatok č.6 od 1.9.2015, dodatok č.7 od 1.3.2017
 • predpis 178/2010 – Rokovací poriadok MsR (ruší 11/1995), účinnosť od 24.2.2011
 • predpis 177/2010 – Rokovací poriadok MsZ (ruší 154/2010), účinnosť od 24.2.2011, Etický kódex voleného predstaviteľa mesta (PDF; 49,3 kB)
 • predpis 175/2011 – Pracovný poriadok zamestnancov Mesta Vranov nad Topľou (vrátane etického kódexu)(ruší 130/2009), účinnosť od 1.3.2011
 • predpis 173/2010 – Smernica pre poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (ruší 133/2009), účinnosť od 1.11.2010, dodatok č.1 od 28.2.2013, dodatok č.2 od 01.11.2013
 • predpis 172/2010 – Domový a prevádzkový poriadok Domu s opatrovateľskou službou, Duklianskych hrdinov 1212, Vranove nad Topľou (ruší 116/2007), účinnosť od 28.10.2010
 • predpis 171/2010 – Štatút Domu s opatrovateľskou službou, Duklianskych hrdinov 1212, Vranov nad Topľou (ruší 115/2007), účinnosť od 28.10.2010
 • predpis 170/2010 – Koncepcia politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a program jej realizácie, účinnosť od 1.11.2010
 • predpis 169/2010 – Smernica na určenie podmienok organizácie výchovy zamestnancov v oblasti BOZP, účinnosť od 2.10.2010
 • predpis 168/2010 – Pokyn na určenie podmienok súvisiacich s prevádzkovaním regálov a rebríkov v objektoch a priestoroch Mesta Vranov nad Topľou, účinnosť od 2.9.2010
 • predpis 167/2010 – Smernica na určenie postupov pri vzniku úrazu a nebezpečnej udalosti, účinnosť od 2.9.2010
 • predpis 166/2010 – Smernica na určenie zakázaných prác a pracovísk ženám a mladistvým zamestnancov, účinnosť od 2.9.2010
 • predpis 165/2010 – Smernica na kontrolu požívania alkoholických nápojov a iných omamných látok, účinnosť od 2.9.2010
 • predpis 164/2010 – Smernica BOZP
 • predpis 161/2010 (PDF; 155,4 kB) – Zásady odmeňovania členov komisií – neposlancov a členov výborov v mestských častiach- neposlancov zvolených Mestským zastupiteľstvom Mesta Vranov nad Topľou, účinnosť od 1.4.2010, dodatok č.1 účinný od 1.7.2016
 • predpis 155/2010 – Smernica upravujúca spôsob zabezpečenia stravovania zamestnancov Mesta Vranov nad Topľou, účinnosť od 1.6.2010
 • predpis 148/2009 – Prevádzkový poriadok – Denné centrá Vranov nad Topľou, účinnosť od 1.11.2009
 • predpis 147/2009 – Štatút denného centra vo Vranove nad Topľou, účinnosť od 1.11.2009
 • predpis 145/2009 – Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Vranov nad Topľou, účinnosť od 1.6.2009
 • predpis 129/2009 – Prevádzkový poriadok Mestskej športovej haly, príloha č.2, účinnosť od 1.1.2009
 • predpis 128/2009 – Domový poriadok Mestskej športovej haly, účinnosť od 1.1.2009
 • predpis 127/2009 – Dražobný poriadok pre dražbu vecí (ruší 50/2003), účinnosť od 1.1.2009
 • predpis 101/2006 – Registratúrny poriadok a Registratúrny plán Mesta Vranov nad Topľou, účinnosť 2.1.2006
 • predpis 99/2006 – Štatút ubytovacieho zariadenia – prístrešie, Toplianska 1040 Vranov nad Topľou schválené MsZ, účinnosť 15.7.2006
 • predpis 65/2004 – Požiarny poriadok Mesta Vranov nad Topľou uzn.č.19 z 29­.4.2004, účinnosť 22.5.2004
 • predpis 64/2004 – Koncepcia nakladania s nebytovými priestormi v meste Vranov nad Topľou uzn. č. 16 z 29.1.2004 bod B/7, účinnosť 29.1.2004
 • predpis 63/2004 – Koncepcia rozvoja výchovy a vzdelávania na stupni základných škôl vo Vranove n.T. do roku 2010 uzn. č. 16 z 29.1.2004 bod B/5, účinnosť 29.1.2004
 • predpis 26/1996 – Záväzný poriadok vybavovania petícií mestom Vranov nad Topľou uz.č.13/96 z 15.2.1996, účinnosť 15.2.1996
 • predpis 6/1993 – Koncepcia rozvoja kultúry v meste Vranov n.T. uz.č.7/93 z 22.12.1993 B/3, účinnosť 1.1.1994
 • predpis 5/1993 Ekonomická údržba zelene a Generel zelene uz.č.7/93 z 22.12.1993 B/30, účinnosť 1.1.1994

« späť

aktualizácia: 03.08.2017 | počet zobrazení: 61617

Počet návštev od 21.02.2008: 2548599
Počet návštev dnes: 30
fb