Predpisy

« späť
Samospráva » Dokumenty » Predpisy

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých Mesto Vranov nad Topľou ako samosprávna inštitúcia koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k mestu

 • predpis 243/2021 (PDF; 238,1 kB) – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou (ruší 195/2013), účinnosť od 1.6.2021
 • predpis 238/2020 (PDF; 121,4 kB) – Smernica pre poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (ruší 202/2015), účinnosť od 1.7.2020
 • predpis 237/2020 (PDF; 159,0 kB) – Pracovný poriadok zamestnancov Mesta Vranov nad Topľou (vrátane etického kódexu)(ruší 221/2019), účinnosť od 1.6.2020
 • predpis 235/2019 (PDF; 63,1 kB) – Rokovací poriadok komisie na ochranu verejného záujmu Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou (ruší 81/2005), účinnosť od 1.1.2020
 • predpis 234/2019 (PDF; 153,8 kB) – Pracovný poriadok pre pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov škôl mesta Vranov nad Topľou (vrátane etického kódexu) (ruší 222/2019), účinnosť od 1.1.2020
 • predpis 230/2019 (PDF; 104,5 kB) – Domový poriadok mestských nájomných bytov, účinnosť od 1.10.2019
 • predpis 228/2019 (PDF; 70,0 kB) – Smernica na ochranu ľudských práv a slobôd, účinnosť od 1.9.2019
 • predpis 227/2019 (PDF; 37,3 kB) – Domový poriadok Útulku, Toplianska 1040, Vranov nad Topľou, účinnosť od 1.9.2019
 • predpis 226/2019 (PDF; 109,4 kB) – Smernica o postupe pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov oznamovateľov protispoločenskej činnosti (ruší 200/2015), účinnosť od 1.9.2019
 • predpis 224/2019 (PDF; 459,0 kB) – Registratúrny poriadok a Registratúrny plán Mestského úradu vo Vranov nad Topľou (ruší 204/2016), účinnosť od 1.7.2019
 • predpis 223/2019 (PDF; 55,2 kB) – Zásady poskytovania sociálnej pomoci občanom mesta Vranov nad Topľou (ruší 199/2014), účinnosť od 21.3.2019
 • predpis 214/2018 (PDF; 121,6 kB) – Rokovací poriadok MsZ (ruší 177/2011), účinnosť od 28.6.2018, Etický kódex voleného predstaviteľa mesta (PDF; 49,3 kB), účinnosť od 16.2.2017
 • predpis 213/2018 (PDF; 63,7 kB) – Zásady odmeňovania účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach v meste Vranov nad Topľou zabezpečovaných Zborom pre občianske záležitosti (ruší 194/2013), účinnosť 28.6.2018, dodatok č.1 od 1.7.2019
 • predpis 212/2018 (PDF; 85,7 kB) – Zásady odmeňovania poslancov Mesta Vranov nad Topľou (ruší 205/2016), účinnosť od 26.4.2018, dodatok č.1 od 1.7.2019
 • predpis 211/2017 (PDF; 111,1 kB) – Smernica vybavovania sťažností v podmienkach mesta Vranov nad Topľou. (ruší 189/2012), účinnosť od 1.8.2017
 • predpis 210/2017 (PDF; 202,6 kB) – Smernica upravujúca postup verejného obstarávateľa mesta Vranov nad Topľou pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb a súťaže návrhov (ruší 209/2017), účinnosť od 1.6.2017
 • predpis 192/2013 (PDF; 136,1 kB) – Požiarny štatút, účinnosť od 1.2.2013
 • predpis 187/2011 (PDF; 211,7 kB) – Smernica o sprístupňovaní informácií podľa zákona o slobode informácií v podmienkach Mestského úradu vo Vranove nad Topľou (ruší 114/2007), účinnosť od 1.1.2012, dodatok č.1 od 1.2.2016
 • predpis 185/2011 (PDF; 204,9 kB) – Organizačný poriadok Mestského úradu vo Vranove nad Topľou (ruší 151/2010), účinnosť od 1.10.2011, dodatok č.1 od 1.1.2012, dodatok č.2 od 18.4.2012, dodatok č.3 od 8.10.2012, dodatok č.4 od 1.4.2014, dodatok č.5 od 1.2.2014, dodatok č.6 od 1.9.2015, dodatok č.7 od 1.3.2017, dodatok č.8 od 1.12.2017, dodatok č.9 od 1.6.2020
 • predpis 178/2010 – Rokovací poriadok MsR (ruší 11/1995), účinnosť od 24.2.2011
 • predpis 172/2010 – Domový a prevádzkový poriadok Domu s opatrovateľskou službou, Duklianskych hrdinov 1212, Vranove nad Topľou (ruší 116/2007), účinnosť od 28.10.2010
 • predpis 171/2010 – Štatút Domu s opatrovateľskou službou, Duklianskych hrdinov 1212, Vranov nad Topľou (ruší 115/2007), účinnosť od 28.10.2010
 • predpis 170/2010 – Koncepcia politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a program jej realizácie, účinnosť od 1.11.2010
 • predpis 169/2010 – Smernica na určenie podmienok organizácie výchovy zamestnancov v oblasti BOZP, účinnosť od 2.10.2010
 • predpis 168/2010 – Pokyn na určenie podmienok súvisiacich s prevádzkovaním regálov a rebríkov v objektoch a priestoroch Mesta Vranov nad Topľou, účinnosť od 2.9.2010
 • predpis 167/2010 – Smernica na určenie postupov pri vzniku úrazu a nebezpečnej udalosti, účinnosť od 2.9.2010
 • predpis 166/2010 – Smernica na určenie zakázaných prác a pracovísk ženám a mladistvým zamestnancov, účinnosť od 2.9.2010
 • predpis 165/2010 – Smernica na kontrolu požívania alkoholických nápojov a iných omamných látok, účinnosť od 2.9.2010
 • predpis 164/2010 – Smernica BOZP
 • predpis 161/2010 (PDF; 155,4 kB) – Zásady odmeňovania členov komisií – neposlancov a členov výborov v mestských častiach- neposlancov zvolených Mestským zastupiteľstvom Mesta Vranov nad Topľou, účinnosť od 1.4.2010, dodatok č.1 účinný od 1.7.2016
 • predpis 155/2010 – Smernica upravujúca spôsob zabezpečenia stravovania zamestnancov Mesta Vranov nad Topľou, účinnosť od 1.6.2010
 • predpis 148/2009 – Prevádzkový poriadok – Denné centrá Vranov nad Topľou, účinnosť od 1.11.2009
 • predpis 147/2009 – Štatút denného centra vo Vranove nad Topľou, účinnosť od 1.11.2009
 • predpis 145/2009 – Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Vranov nad Topľou, účinnosť od 1.6.2009
 • predpis 129/2009 – Prevádzkový poriadok Mestskej športovej haly, príloha č.2, účinnosť od 1.1.2009
 • predpis 128/2009 – Domový poriadok Mestskej športovej haly, účinnosť od 1.1.2009
 • predpis 127/2009 – Dražobný poriadok pre dražbu vecí (ruší 50/2003), účinnosť od 1.1.2009
 • predpis 99/2006 – Štatút ubytovacieho zariadenia – prístrešie, Toplianska 1040 Vranov nad Topľou schválené MsZ, účinnosť 15.7.2006
 • predpis 65/2004 – Požiarny poriadok Mesta Vranov nad Topľou uzn.č.19 z 29­.4.2004, účinnosť 22.5.2004
 • predpis 64/2004 – Koncepcia nakladania s nebytovými priestormi v meste Vranov nad Topľou uzn. č. 16 z 29.1.2004 bod B/7, účinnosť 29.1.2004
 • predpis 63/2004 – Koncepcia rozvoja výchovy a vzdelávania na stupni základných škôl vo Vranove n.T. do roku 2010 uzn. č. 16 z 29.1.2004 bod B/5, účinnosť 29.1.2004
 • predpis 26/1996 – Záväzný poriadok vybavovania petícií mestom Vranov nad Topľou uz.č.13/96 z 15.2.1996, účinnosť 15.2.1996
 • predpis 6/1993 – Koncepcia rozvoja kultúry v meste Vranov n.T. uz.č.7/93 z 22.12.1993 B/3, účinnosť 1.1.1994
 • predpis 5/1993 Ekonomická údržba zelene a Generel zelene uz.č.7/93 z 22.12.1993 B/30, účinnosť 1.1.1994

« späť

aktualizácia: 31.05.2021 | počet zobrazení: 72 222
Počet návštev od 21.02.2008: 3780331
Počet návštev dnes: 1113