« späť
Projekty mesta

Projekty mesta


Súvisiace články:
Články 1 - 10 / 20
Prvá strana Predošlá strana 1 2 Ďalšia strana Posledná strana

Rekonštrukcia so zvýšením kapacity MŠ Kukučínova Vranov nad Topľou

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie hrubej zaškolenosti detí MŠ Kukučínova vo Vranove nad Topľou za účelom vytvárania študijných schopností a sociálnej integrácie detí, zosúladenia súkromného a pracovného života rodičov a budovania prvkov inkluzívneho vzdelávania v MŠ.

aktualizácia: 25.01.2019 | počet zobrazení: 305

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií a zlepšenie výsledkov v meraniach dosiahnutých vedomostí žiakov, podpora prírodovedného zamerania žiakov a prepojenie teoretického a praktického vzdelávania s potrebami trhu práce obstaraním odborných učební, zlepšením materiálno – technického vybavenia učební.

aktualizácia: 20.01.2020 | počet zobrazení: 261

Rómske občianske hliadky vo Vranove nad Topľou

aktualizácia: 25.01.2018 | počet zobrazení: 844

Rekonštrukcia Materskej školy Sídl. 1.mája Vranov n.T.

Cieľom projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke MŠ Sídlisko 1.mája vo Vranove n.T.

aktualizácia: 28.11.2016 | počet zobrazení: 1058

Terénna sociálna práca v obciach I

Cieľom je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote spoločnosti, zlepšenie ich možností vstupu na trh práce, zlepšenie prístupu k poskytovaným službám a komplexná integrácia do spoločnosti…

aktualizácia: 25.10.2016 | počet zobrazení: 1156

Modernizácia verejného osvetlenia v meste Vranov nad Topľou pomocou technológie LED

Hlavným cieľom projektu je modernizácia verejného osvetlenia v meste Vranov nad Topľou pomocou technológie LED a zníženie energetickej náročnosti a zlepšenie hospodárnosti prevádzky verejného osvetlenia s použitím moderných technológií osvetlenia a regulácií intenzity osvetlenia.

aktualizácia: 06.12.2016 | počet zobrazení: 1785

Škola Zdravej Klímy II

Hlavným zámerom projektu je zlepšenie hospodárenia s dažďovými vodami v regióne Vranov nad Topľou realizáciou adaptačných opatrení na príklade ZŠ Lomnica, vzdelávanie detí, učiteľov a širokej verejnosti v možnostiach predchádzania klimatickej zmene.

aktualizácia: 13.11.2017 | počet zobrazení: 1923

Rómske občianske hliadky vo Vranove nad Topľou ako súčasť SI

Hlavnou aktivitou celého projektu sú „Aktivity zamerané na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci MRK (marginalizované rómske komunity) v meste Vranov nad Topľou“. Ich realizáciu počas doby trvania projektu zabezpečujú členovia rómskej občianskej hliadky v počte 8 a 1 koordinátor.

aktualizácia: 08.09.2015 | počet zobrazení: 3307

Akadémia tretieho veku Vranov nad Topľou

Strategickým cieľom projektu je zvyšovanie kvality a dostupnosti vzdelávania pre seniorov. Projekt prispieva k naplneniu globálneho cieľa Operačného programu Vzdelávanie: „Zabezpečenie dlhodobej konkurencieschop­nosti SR prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti“ predovšetkým tak, že otvára systém ďalšieho vzdelávania pre cieľovú skupinu seniorov a zvyšuje ich vzdelanostnú úroveň.

aktualizácia: 23.10.2015 | počet zobrazení: 9735

Projekt Stretnutie občanov - k aktívnemu európskemu občianstvu

aktualizácia: 21.11.2013 | počet zobrazení: 4874

Články 1 - 10 / 20
Prvá strana Predošlá strana 1 2 Ďalšia strana Posledná strana

Počet návštev od 21.02.2008: 3112935
Počet návštev dnes: 91
fb