« späť
Projekty mesta

Projekty mesta


Súvisiace články:
Články 1 - 10 / 21
Prvá strana Predošlá strana 1 2 3 Ďalšia strana Posledná strana

Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Vranov nad Topľou

Realizáciou projektu získa mesto kvalitne vypracovaný dokument – lokálnu nízkouhlíkovú stratégiu, so získavaním a spracovaním podkladov o dostupných formách využiteľnej energie, čo zahŕňa, okrem iného, prípravu podkladových materiálov, doplnkových analýz, spracovanie špecifických údajov a podobne..

aktualizácia: 22.01.2020 | počet zobrazení: 21

Rekonštrukcia so zvýšením kapacity MŠ Kukučínova Vranov nad Topľou

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie hrubej zaškolenosti detí MŠ Kukučínova vo Vranove nad Topľou za účelom vytvárania študijných schopností a sociálnej integrácie detí, zosúladenia súkromného a pracovného života rodičov a budovania prvkov inkluzívneho vzdelávania v MŠ.

aktualizácia: 22.01.2020 | počet zobrazení: 317

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií a zlepšenie výsledkov v meraniach dosiahnutých vedomostí žiakov, podpora prírodovedného zamerania žiakov a prepojenie teoretického a praktického vzdelávania s potrebami trhu práce obstaraním odborných učební, zlepšením materiálno – technického vybavenia učební.

aktualizácia: 20.01.2020 | počet zobrazení: 267

Rómske občianske hliadky vo Vranove nad Topľou

aktualizácia: 25.01.2018 | počet zobrazení: 848

Rekonštrukcia Materskej školy Sídl. 1.mája Vranov n.T.

Cieľom projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke MŠ Sídlisko 1.mája vo Vranove n.T.

aktualizácia: 28.11.2016 | počet zobrazení: 1065

Terénna sociálna práca v obciach I

Cieľom je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote spoločnosti, zlepšenie ich možností vstupu na trh práce, zlepšenie prístupu k poskytovaným službám a komplexná integrácia do spoločnosti…

aktualizácia: 25.10.2016 | počet zobrazení: 1158

Modernizácia verejného osvetlenia v meste Vranov nad Topľou pomocou technológie LED

Hlavným cieľom projektu je modernizácia verejného osvetlenia v meste Vranov nad Topľou pomocou technológie LED a zníženie energetickej náročnosti a zlepšenie hospodárnosti prevádzky verejného osvetlenia s použitím moderných technológií osvetlenia a regulácií intenzity osvetlenia.

aktualizácia: 06.12.2016 | počet zobrazení: 1787

Škola Zdravej Klímy II

Hlavným zámerom projektu je zlepšenie hospodárenia s dažďovými vodami v regióne Vranov nad Topľou realizáciou adaptačných opatrení na príklade ZŠ Lomnica, vzdelávanie detí, učiteľov a širokej verejnosti v možnostiach predchádzania klimatickej zmene.

aktualizácia: 13.11.2017 | počet zobrazení: 1927

Rómske občianske hliadky vo Vranove nad Topľou ako súčasť SI

Hlavnou aktivitou celého projektu sú „Aktivity zamerané na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci MRK (marginalizované rómske komunity) v meste Vranov nad Topľou“. Ich realizáciu počas doby trvania projektu zabezpečujú členovia rómskej občianskej hliadky v počte 8 a 1 koordinátor.

aktualizácia: 08.09.2015 | počet zobrazení: 3310

Akadémia tretieho veku Vranov nad Topľou

Strategickým cieľom projektu je zvyšovanie kvality a dostupnosti vzdelávania pre seniorov. Projekt prispieva k naplneniu globálneho cieľa Operačného programu Vzdelávanie: „Zabezpečenie dlhodobej konkurencieschop­nosti SR prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti“ predovšetkým tak, že otvára systém ďalšieho vzdelávania pre cieľovú skupinu seniorov a zvyšuje ich vzdelanostnú úroveň.

aktualizácia: 23.10.2015 | počet zobrazení: 9740

Články 1 - 10 / 21
Prvá strana Predošlá strana 1 2 3 Ďalšia strana Posledná strana

Počet návštev od 21.02.2008: 3116048
Počet návštev dnes: 124
fb