Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta


Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Projekty mesta

« späť
Projekty mesta

Súvisiace články:
Články 1 - 10 / 28

Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ Bernolákova využitím aerotermálnej energie

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie účinnosti a hospodárnosti prevádzky zdroja tepla v ZŠ Bernoláková, zníženie emisií znečisťujúcich látok a zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia.

aktualizácia: 01.10.2021 | počet zobrazení: 87

Dobudovanie a rekonštrukcia technickej infraštruktúry na Ul. Cintorínskej

Hlavným cieľom projektu je rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania a tým fyzická, ekonomická a sociálna regenerácia zanedbanej komunity v mestskej časti vo Vranove nad Topľou.

aktualizácia: 07.09.2021 | počet zobrazení: 115

Efektívne v NRO Vranov nad Topľou

Hlavným cieľom projektu je posilnenie inštitucionálnych kapacít v NRO Vranov nad Topľou za účelom skvalitnenia a zefektívnenia služieb miestnych samospráv.

aktualizácia: 27.04.2021 | počet zobrazení: 774

Inteligentné mesto Vranov nad Topľou

aktualizácia: 13.07.2020 | počet zobrazení: 924

Budovanie odborných kapacít na komunálnej úrovni

Poslaním komunitného centra je prostredníctvom poskytovania komplexných, odborných činností, iných činností a aktivít prispievať k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených a to tak na individuálnej ako aj lokálnej úrovni.

aktualizácia: 13.03.2020 | počet zobrazení: 1 042

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce II

Hlavným cieľom projektu je začlenenie ľudí sociálne vylúčených, alebo ohrozených sociálnym vylúčením a chudobou do spoločnosti, reálne zlepšenie ich životnej situácie smerom k životu v dôstojných podmienkach a to prostredníctvom výkonu terénnej sociálnej práce a realizácie nadväzujúcich komplexných činností, umožňujúcich reálnu zmenu životných podmienok týchto osôb.

aktualizácia: 13.03.2020 | počet zobrazení: 701

Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Vranov nad Topľou

Realizáciou projektu získa mesto kvalitne vypracovaný dokument – lokálnu nízkouhlíkovú stratégiu, so získavaním a spracovaním podkladov o dostupných formách využiteľnej energie, čo zahŕňa, okrem iného, prípravu podkladových materiálov, doplnkových analýz, spracovanie špecifických údajov a podobne..

aktualizácia: 19.04.2021 | počet zobrazení: 723

Rekonštrukcia so zvýšením kapacity MŠ Kukučínova Vranov nad Topľou

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie hrubej zaškolenosti detí MŠ Kukučínova vo Vranove nad Topľou za účelom vytvárania študijných schopností a sociálnej integrácie detí, zosúladenia súkromného a pracovného života rodičov a budovania prvkov inkluzívneho vzdelávania v MŠ.

aktualizácia: 25.01.2021 | počet zobrazení: 1 300

Miestna občianska poriadková služba vo Vranove nad Topľou

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov.

aktualizácia: 02.07.2019 | počet zobrazení: 956

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií a zlepšenie výsledkov v meraniach dosiahnutých vedomostí žiakov, podpora prírodovedného zamerania žiakov a prepojenie teoretického a praktického vzdelávania s potrebami trhu práce obstaraním odborných učební, zlepšením materiálno – technického vybavenia učební.

aktualizácia: 01.02.2021 | počet zobrazení: 1 074

Články 1 - 10 / 28

Počet návštev od 21.02.2008: 3870330
Počet návštev dnes: 788