« späť
Podnikanie, obchod » Podnikateľské prostredie » Technická infraštruktúra

Technická infraštruktúra

Zásobovanie vodou a kanalizácia

Najväčšími riekami okresu sú Topľa a Ondava s priemerným ročným prietokom cca 10 m3.s-1, rieka Topľa preteká aj mestom Vranov. Najväčšou vodnou plochou je nádrž Veľká Domaša o celkovej rozlohe 1560 ha, z toho časť je v okrese Stropkov.

V povodí Tople sa nenachádza významný zdroj povrchovej vody, ktorý by kapacitne postačoval k pokrytiu potrieb väčšej časti obyvateľstva v spádovej oblasti. Kolísanie kvality vodárenského toku Ondava, nedostatočné množstvo pitnej vody a množstvo externých vplyvov na tento tok, predurčujú orientáciu zásobovania okresu pitnou vodou na VVS Starina s postupným zabezpečovaním ochrany toku Ondava a s vylúčením jeho využitia ako zdroja pitnej vody (len alternatívne).

Mesto Vranov nad Topľou je zásobované vodou z vodárenskej nádrže Starina. Kapacita privádzača je na prepravu vody postačujúca, technický stav je tiež dobrý. Dĺžka vodovodného radu v meste (bez prípojok) je 83,2 km.

Dĺžka kanalizačného radu na území mesta Vranov nad Topľou je 50,7 km (bez prípojok). Odkanalizovanie odpadových vôd z územia mesta je riešené z prevažnej časti jednotnou kanalizáciou. Čistenie odpadových vôd v súčasnosti zabezpečuje mestská ČOV, štrbinová nádrž Čemerné, ČOV PESL Sadová a ČOV Cintorínska. V roku 2007 sa začalo s rekonštrukciou kanalizačnej siete a dobudovaním chýbajúcich rozvodov, vrátane výstavby novej čističky odpadových vôd. Mesto tak bude kompletne odkanalizované. Správu vodovodnej a kanalizačnej siete vykonáva Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice a OZ Vranov nad Topľou.

Zásobovanie elektrickou energiou

Zásobovania elektrickou energiou zabezpečujú tri elektrárenské zdroje – závodný zdroj Bukóza, elektráreň na VD Domaša a MVE na hrádzi v Sečovskej Polianke. Elektrická energia je prepravovaná prenosovou kapacitou vedení vysokého a nízkeho napätia.

Zásobovanie plynom a teplom

Mesto Vranov nad Topľou je splynofikované na 97 %. Dĺžka plynových rozvodov na území mesta je 70 km. Zásobovanie plynom je realizované cez medzištátny plynovod Ukrajina – Slovensko.

V meste Vranov nad Topľou je 15 plynových kotolní na zemný plyn, ktoré zásobujú teplom domácnosti v bytových domoch a organizácie. V meste je výlučne teplovodný systém vykurovania.

Telekomunikácie

Telefónna sieť v meste a okrese je digitalizovaná, pokrytie mobilným signálom obidvoch mobilných operátorov v meste je 100%. Úplne je ukončená výstavba miestnych sietí, bola vybudovaná digitálna ústredňa vo Vranove nad Topľou a postupne sa realizovala výstavba diaľkových optických káblov. Ukončené boli práce pri výstavbe optických sietí v smeroch VT – Prešov, VT – Stropkov a VT – Sečovská Polianka.

« späť

aktualizácia: 21.11.2008 | počet zobrazení: 35351

Počet návštev od 21.02.2008: 3143984
Počet návštev dnes: 703
fb