Upútavky
Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Katalóg investičných ponúk

Interaktívna mapa Vranova n.T.

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Počasie
Nedeľa 21.04.2019
aktuálne o 20:01
Preva?ne poloobla?no
teplota 10°C
predpoveď na zajtra
Poloobla?no a? obla?no, preh?nky
cez deň 17°C / v noci 6°C

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » VEREJNÉ UZNANIA MESTA VRANOV NAD TOPĽOU 2017 + video

VEREJNÉ UZNANIA MESTA VRANOV NAD TOPĽOU 2017 + video

V utorok 24. októbra 2017 sa v Estrádnej sále Domu kultúry vo Vranove nad Topľou uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení – verejných uznaní mesta Vranov nad Topľou.
Záznam z podujatia nájdete tu: https://youtu.be/mqTvb-wUkcA
Viac foto nájdete tu:https://www.facebook.com/permalink.php?…
Toto ocenenie mesta Vranov nad Topľou bolo udelené vzácnym, obetavým ľuďom – našim spoluobčanom – ako výraz veľkej vďaky a uznania za príkladné životné postoje a činy, ktoré sú hodné ich nasledovania.

K laureátom sa prihovoril primátor mesta Ján Ragan, ktorý o.i. povedal:„Svojou pracovitosťou ste nám ukázali, že človek sa nerodí úspešný, nerodí sa ani velikánom či géniom. Ukázali ste nám, že v živote každého jedinca je dôležitá vytrvalosť a neoblomná pracovitosť. Tieto črty vás vyzbrojili na nie jednoduchú cestu a vy ste sa tak mohli stať osobnosťou, ktorá dnes hrdo stojí za svojimi výkonmi. Ten, kto koná v mene ľudskosti, rozochvieva jemné struny dobra všade dookola. Táto nežná struna sa chveje aj v tomto čase a na tomto mieste, tu v tejto spoločnosti. A verím, že sa bude chvieť aj naďalej a rozochvievať vždy ďalších a ďalších. O chvíľu preberiete verejné uznania – ocenenia udeľované v našom meste. Nech vám pripomínajú všetko to krásne, dobré a múdre, čo ste dali nášmu mestu. Nech ale neznamenajú bodku za vašou doterajšou činnosťou. V tejto sviatočnej chvíli vám ďakujem za všetko, kde ste zanechali svoju viditeľnú stopu – vysoko odbornú, ale aj ľudskú, ktorá si nachádza svojich nasledovníkov. Želám vám aj naďalej najmä pevné zdravie, veľa optimizmu, chuť do ďalšej práce a radosť zo všetkého, čo vás obklopuje. A samozrejme veľa ďalších úspechov!“

Primátor mesta Ján Ragan čestné uznanie mesta Vranov nad Topľou udelil:


Márii Hudecovej
za dlhoročnú metodickú a výchovno-vzdelávaciu činnosť v oblasti predškolského vzdelávania v meste Vranov nad Topľou
Ing. Jozefovi Jackovi
za aktívnu činnosť v poradnom orgáne Rada seniorov a predkladanie podnetných návrhov na vylepšovanie života v meste Vranov nad Topľou
Dušanovi Jančíkovi
za úspešnú podnikateľskú činnosť, za organizovanie a sponzorovanie športových podujatí v meste Vranov nad Topľou
Vladimírovi Roškovi
za aktívnu hráčsku, funkcionársku, trénerskú a sponzorskú činnosť rozvíjajúcu futbal v meste Vranov nad Topľou
Klubu otužilcov Vranovské vydry
za rozvíjanie vzťahu k aktívnemu športu, k prírode a jej ochrane, za kultúrno-spoločenské a športové aktivity v meste Vranov nad Topľou

Cena primátora mesta Vranov nad Topľou:


RNDr. Miron Blaščák
za osobný podiel na rozvoji stredného školstva v meste Vranov nad Topľou

Ako pedagóg začal v našom meste pôsobiť od r. 1978, keď učil na ZŠ Juh. Od školského roka 1979–80 sa stal pedagógom na gymnáziu, na ktorom pôsobil až po svoj odchod do dôchodku v r. 2015. Okrem vyučovania sa aktívne angažoval v mimoškolskej práci s mládežou. Bol spoluzakladateľom SOČ v okrese Vranov nad Topľou, podieľal sa na rôznych letných aktivitách žiakov gymnázia. V r. 1999 bol menovaný za riaditeľa Vranovského gymnázia. Školu preberal nie v dobrej finančnej, materiálnej a kádrovej situácii. Pod jeho vedením sa podarilo vybudovať vlastnú kotolňu školy, dokončiť rozostavanú školskú jedáleň, vymeniť okná na starej budove školy a na dvoch poschodiach novej budovy a taktiež pripraviť podklady pre zateplenie budovy školy, ktoré sa v súčasnosti realizuje. Rovnako bola škola bola zapojená do čerpania eurofondov v oblasti vzdelávania. Za svoju prácu bol v r. 2011 ocenený cenou predsedu VÚC v Prešove za mimoriadny prínos pre región v oblasti výchovy a vzdelávania. Od r. 1990 pôsobil ako poslanec mestského zastupiteľstva a túto funkciu až na jedno volebné obdobie vykonával do r. 2014. Jedno funkčné obdobie zastával aj funkciu viceprimátora, bol členom mestskej rady a predsedom komisie školstva pri MsZ.

Mgr. Peter Gavaľa
za šírenie kresťanských hodnôt a rozvoj duchovných aktivít pre mládež a dospelých v meste Vranov nad Topľou

Otec Peter Gavaľa bol po ukončení vysokoškolského teologického štúdia slávnostne ordinovaný za kňaza v júni 2001 vladykom Jánom Hirkom v Prešove. Medzi jeho pôsobiska s funkciou správcu farnosti patrili: farnosť Jarabina s výpomocou pre Litmanovu (2001 – 2004), farnosť Matiaška s filiálkami Detrík a Ruská Voľa (2004 – 2011). V júli 2011 bol menovaný za farára farnosti Vranov nad Topľou – Čemerné s filiálkou Vechec a za protopresbytera – dekana vranovsko – čemernianskeho protopresbyterátu. V auguste 2013 mu bol udelený titul protojerej s právom nosiť zlatý kríž. Počas svojho pôsobenia v gréckokatolíckej farnosti Zosnutia Presvätej Bohorodičky vo Vranove nad Topľou – Čemerné sa zaslúžil o rozvoj duchovného života a o šírenie kresťanských hodnôt pri vedení veriacej mládeže a dospelých k Bohu. Je zanietený pre vieru v Ježiša Krista, čo sa prejavuje v jeho teologickom prístupe k veriacim, pre ktorých je príkladom a hlásateľom Božieho slova. Zúčastňuje sa aj spoločenského života v našom meste – pri rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach poriadaných našou samosprávou, ale obetavo sa zapája aj do organizovania cirkevno-spoločenských aktivít cez Združenie šíriace kresťanskú kultúru, napr.: Mikulášske stretnutia, medzinárodný festival duchovnej piesne Boh je láska a mnohé ďalšie.

JUDr. Ján Kozenko
za dlhoročnú prácu v justícii vo funkcii sudcu občianskoprávnej agendy Okresného súdu vo Vranove nad Topľou

Po ukončení štúdia na PF UPJŠ v Košiciach pôsobil v r. 1977 – 1979 ako justičný čakateľ na Krajskom súde v Košiciach s miestom výkonu práce na Okresnom súde vo Vranove nad Topľou. V r. 1979 vykonal justičnú skúšku a dňa 26. 6. 1979 bol zvolený za sudcu z povolania s pridelením na Okresný súd Vranov nad Topľou. Od 1. 7. 1979 pôsobí na tunajšom súde ako predseda senátu. V r. 1981 vykonal stáž na Krajskom súde v Košiciach a od 1. marca 1999 bol vymenovaný do funkcie podpredsedu Okresného súdu Vranov nad Topľou, ktorú vykonával takmer 10 rokov. V období od júna 2010 do septembra 2011 bol poverený ministerkou spravodlivosti SR riadením súdu a úlohu podpredsedu súdu vykonával až do novembra 2013, kedy sa vzdal tejto funkcie. Od r. 2009 bol zvolený do funkcie predsedu občianskoprávneho grémia, ktorú vykonáva aj v súčasnosti. Ako sudca pôsobil takmer vo všetkých agendách na tunajšom súde a spolupodieľal sa aj na príprave budúcich sudcov v rezorte spravodlivosti. Jeho životným krédom je výrok Johanna Kaspara Lavatera: „Ak chceš byť múdrym, nauč sa rozumne spytovať, pozorne počúvať, pokojne odpovedať a keď nemáš čo povedať, prestaň hovoriť.“

Jaroslav Peržeľ
za dlhoročnú humánnu činnosť spojenú s vyše – stonásobným darovaním krvi

„Hodnota ľudského života je nevyčísliteľná. Ak ho čo i len kvapka darovanej krvi dokáže zachrániť, pôjdem ju darovať.“ Slová robotníka v drevovýrobe, p. Jaroslava Peržeľa sú vzorom pre všetkých ľudí. Občanom mesta Vranov nad Topľou je od roku 1985. Už v mladom veku vnímal hodnotu tejto životodarnej tekutiny, keď sa po skúsenostiach s ťažkým zdravotným stavom svojej milovanej matky odhodlal v roku 1982 prvýkrát darovať krv. Od tohto prvotného impulzu daruje krv pravidelne. Najvyššie ocenenie – plaketu prof. Kňazovického získal v r. 2016 za 109 odberov krvi. V tejto humánnej činnosti nezištne pokračuje aj v súčasnosti a chce aj naďalej ničím nenahraditeľnú ľudskú krv s láskou darovať všetkým, ktorí ju potrebujú, pretože darcovstvo sa stalo prirodzenou súčasťou jeho života. Sám skromne dodáva: „Momenty, keď pomáham, sú spôsobom vďačnosti za všetko, čo mám.“

Mgr. Peter Šofranko
za cieľavedomý rozvoj talentov v DFS Cifroško Vranov nad Topľou v oblasti ľudovej kultúry

V r. 1991 ukončil štúdium na PF UPJŠ v Prešove, odbor Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ s rozšírenou hudobnou výchovou. Po ukončení štúdia pôsobil ako učiteľ 1. stupňa v ZŠ Merník a ZŠ Sedliská. V rokoch 1995 – 2009 vykonával funkciu riaditeľa ZŠ s Materskou školou v Benkovciach. Od školského roku 2009/2010 je zamestnancom ZŠ Sídlisko II vo Vranove nad Topľou, na ktorej pôsobí ako učiteľ hudobnej výchovy na 2. stupni. Aktívne sa podieľa na organizovaní rôznych kultúrno-spoločenských podujatí, akadémií a umeleckých súťaží v rámci školy, ale aj mesta. Popri tom pracuje v DFS Cifroško ako korepetítor, pedagóg tanca a spevu, verejnosť ho vníma aj ako akordeonistu, ktorý doprevádza účinkujúcich. So žiakmi a s členmi DFS Cifroško sa úspešne zúčastňuje mnohých súťaží, reprezentuje školu a šíri dobré meno nášho mesta vrámci okresu, kraja, Slovenska, ale aj v zahraničí. Je ženatý, s manželkou Martou spolu vychovávajú štyri deti.

Stanislav Švarbalík
za dlhoročnú aktívnu funkcionársku a trénerskú činnosť pri výchove mladej generácie a dospelých v športovom odvetví kulturistika

Rodeného skromného Vranovčana v mladosti nadchla kulturistika – športová disciplína na zlepšovanie svalstva a posilňovanie. Ako sám hovorí, kulturistika – to nie je len šport, ale predovšetkým životný štýl a prístup k cieľavedomému tvarovaniu ľudského tela. Patril k spoluzakladateľom oddielu kulturistiky – vtedajšia TJ Domová správa, vo verejnosti známejšia pod názvom Elán a Masa klub, ktorý zahájil svoju činnosť vo výlučne amatérskych podmienkach v r. 1980. Od začiatku až do súčasnosti bol predsedom a neskôr prezidentom klubu, a dá sa povedať, že každá jedna súťaž v tomto odvetví v meste „prechádzala“ cez jeho ruky a ako rozhodca bol účastný aj na mnohých významných podujatiach v rámci Slovenska. Vo svojej trénerskej činnosti, aj bez potrebnej licencie trénera, vychoval a k športovým úspechom priviedol našich najznámejších reprezentantov: Igora Kopčeka, Radoslava Repka, Jaroslava Kvasila, Katarínu Chvaščákovu, Máriu Marčákovu a Miriam Iľovu. Športovú licenciu trénera získal v r. 1988. Za dlhoročnú prácu a rozvoj kulturistiky si prebral pri príležitosti MS v Bratislave bronzovú a v r. 2016 pri organizovaní AMIX Patriot Cup vo Vranove nad Topľou striebornú medailu od prezidenta federácie IFBB (medz. kulturistická org.) pána Santochu, ktoré si spomedzi mnohých ocenení mimoriadne váži. V súčasností pôsobí ako tréner a správca v TJ Global východ pri Gymnáziu vo Vranove nad Topľou. Zaujímal sa aj o veci verejné a dve funkčné obdobia bol poslancom Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou a 15 rokov zastával funkciu predsedu výkonného výboru MŠK Vranov nad Topľou.

Magdaléna Vaňová
za dlhoročné úspešné pôsobenie vo folklórnych súboroch mesta a šírenie ľudového umenia doma a v zahraničí

Rodená Vranovčanka pôsobila 44 rokov v učiteľských službách, z toho 41 odučila na MŠ Žalobín, ktorá jej dopriala ďalej rozvíjať vzťah k folklóru. Prezentovala sa fascinujúcim prejavom pohybovej, hlasovej kultúry a úspešne zdokumentovávala a šírila tradície našich predkov, ktoré patria do klenotnice slovenskej i svetovej kultúry. Spievať a tancovať začala už na ZŠ Rodinná oblasť, od r. 1968 pôsobila vo folklórnych súboroch Bukovčan a Vranovčan. V r. 1996 založila v Žalobíne Fsk Konopianka, ktorú viedla 16 rokov. Námety zbierala od starších ľudí, ktorých po večeroch navštevovala. Tak spracovala pásma: Večarky, Fasuleje, Dožinky a Ameriku som zrajtoval, s ktorými reprezentovala obec Žalobín, vranovský okres, Maticu slovenskú a Slovensko aj v zahraničí. Od r. 2006 je členkou FS Orgonina, s ktorým šírila krásu nášho ľudového umenia takmer po celej Európe. Je dušou tohto súboru a prirodzene rozdáva energiu, smiech a radosť do života iným ľuďom, pretože krásnemu slovenskému folklóru sa upísala celým srdcom a dušou. Aj preto je šťastná, miluje život a život miluje ju.

Miešaný spevácky zbor Chrysostomos
za zachovávanie a rozvoj sakrálneho zborového umenia a úspešnú reprezentáciu doma a v zahraničí

Je zborom gréckokatolíckej cirkvi vo Vranove nad Topľou. Jeho hlavným poslaním je účinkovanie na bohoslužbách v miestnom chráme, ale vďaka svojmu bohatému repertoáru je častým hosťom na rôznych cirkevných a kultúrno-spoločenských podujatiach. Zbor úspešne účinkoval nielen v mestách a obciach Slovenska, ale vypočulo si ho aj publikum v zahraničí. Počas svojho pôsobenia vystúpili členovia zboru takmer 950 krát. Zoskupenie je organizátorom Mariánskeho festivalu a spoluorganizátorom Vranovských zborových slávností. Kolektív zboru je rôznorodý, a to nielen čo sa týka veku, ale aj profesie. Pri miešanom gréckokatolíckom zbore Chrysostomos vznikol v r. 2015 mládežnícky spevácky zbor MARIEZ. Jeho vznik sa viaže predovšetkým k príprave vlastného dorastu do dospelého zboru. Svojím účinkovaním sa kolektív zboru snaží odkrývať krásu a duchovné bohatstvo byzantsko-slovanského obradu, dedičstva našich gréckokatolíckych predkov. Od jeho vzniku v r. 1996 je jeho dušou a dirigentkou pani Anna Maťašová (Kalnassyová), laureátka Ceny primátora mesta z r. 2008. V uplynulom roku kolektív oslávil jubilejné 20. výročie svojho založenia.

Printon, s.r.o.
za dlhoročný úspešný rozvoj podnikateľských aktivít v oblasti polygrafickej výroby a vytváranie podmienok pre stabilné udržanie zamestnanosti v meste Vranov nad Topľou

Spoločnosť Printon vznikla v r. 1991 pôvodne ako konzorcium podnikateľov, v r. 1993 sa pretransformovala na verejnú obchodnú spoločnosť a v r. 2004 na spoločnosť s ručením obmedzeným. Od svojho vzniku sa zameriava svoju činnosť na výrobu polygrafických výrobkov, textilných, papierových etikiet a obalov. Hlavnou filozofiou spoločnosti sú firmy zaoberajúce sa výrobou obuvi, textilu, bielizne, potravín, nápojov a ostatných priemyselných výrobkov. Výrobky spoločnosti Printon sa už dlhší čas presadzujú na náročných svetových trhoch a sú expedované do viacerých krajín sveta. Na prelome rokov 2007/2008 prešla spoločnosť auditom certifikačného orgánu QSCert Zvolen. Splnila tak kritériá na udelenie celosvetovo uznávaných certifikátov a zaradila sa medzi niekoľko desiatok slovenských firiem, ktoré sú držiteľmi týchto certifikátov. Tieto ju zaväzujú uplatňovať vo svojom výrobnom procese najmodernejšie postupy z manažérstva kvality a enviromentálneho manažérstva. Po profesionálnej stránke je hlavnou devízou výborný tím odborne fundovaných pracovníkov, ktorí svedomito plnia zverené úlohy. V súčasnosti spoločnosť zamestnáva 33 pracovníkov a každoročne realizuje niekoľkomiliónové investície do modernizácie technologických zariadení a do rozšírenia výrobných priestorov.

Vranovský stolnotenisový klub
za dlhoročný rozvoj stolného tenisu v meste Vranov nad Topľou, obetavú výchovu mladej generácie a úspešnú reprezentáciu v najvyššej slovenskej stolnotenisovej extralige

Vranovský stolný tenis píše takmer 80 ročnú históriu. V r. 1939 vznikol na území mesta stolnotenisový klub ŠK Vranov. Stolný tenis je po futbale najstarším organizovaným športom v našom meste. Minulosť je spojená s menami Leopold Mislík, Jozef Illeš, Štefan Kužma, Dr. Cyril Daxner, Tomáš Torma a Jozef Kužma. Vďaka tomu, že sa v klube pravidelne a nepretržite pracovalo s mládežou, stolný tenis v meste zapustil hlboké korene a vychoval množstvo kvalitných hráčov, ktorí hrali najvyššie slovenské súťaže v iných kluboch, ako: Ján Hanudel, Vladimír Raslavský, Ján Slivka, Dušan Zuščin, Valéria Marková a ďalší. Novodobá história klubu sa datuje predovšetkým rokom 2002, keď klub získal darom do vlastníctva stolnotenisovú halu na ulici B. Němcovej. Nové kvalitné herné podmienky sa v krátkom čase prejavili postupom družstva dospelých z najvyššej krajskej súťaže do celoštátnej prvej ligy a v r. 2015 postupom medzi slovenskú elitu – extraligy mužov. V prvom ročníku účinkovania sa družstvo umiestnilo na 6. mieste a v uplynulom súťažnom ročníku siahalo na medaily a nakoniec sa umiestnilo na 4. mieste – historicky najlepšom výsledku. O tento úspech sa zaslúžili: Peter Tušim, Lukáš Kostelník, Martin Hruška a Daniel Oráč s koučom Antonom Hajdukom. Celý rad celoslovenských úspechov dosiahli v mládežníckych kategóriách hlavne dvaja súčasní slovenskí juniorskí reprezentanti Daniel Oráč a Samuel Fečo. Takto popri extraligistoch, keď obaja sú už v kádri mužov, robia radosť nielen klubu, ale aj nášmu mestu.

Všetci laureáti sa zapísali do pamätnej knihy mesta, z rúk primátora mesta Jána Ragana si prevzali ďakovný list s kvetinou a prednosta mestského úradu Imrich Kónya im odovzdal vecný dar.
V slávnostnom programe účinkovali: Anna Maťašová zo súkromnej základnej umeleckej školy, členky ZPOZ: Anna Ďuríková, Zuzana Mičejová, Anna Maťašová, Mária Šandorová, Mária Pavolková, žiak základnej umeleckej školy Marián Baran,tanečný pár Vladimír Štecák a Viktória Kopcová, Martina Melkovičová, Martin Buzáš, SOCIETAS CANTICA s dirigentom Štefanom Eperješim. Program moderovali Viera Machková a Alžbeta Madejová.

« späť

Video z podujatia nájdete tu: https://youtu.be/mqTvb-wUkcA

« predchádzajúci nasledujúci »
aktualizácia: 25.10.2017 | počet zobrazení: 2651

Počet návštev od 21.02.2008: 2887117
Počet návštev dnes: 696
fb