« späť
Aktuality a oznamy » Aktuality » Výzva na voľbu členov rady školy/školského zariadenia na funkčné obdobie 2020 - 2024

Výzva na voľbu členov rady školy/školského zariadenia na funkčné obdobie 2020 - 2024

V súlade s ustanovením § 24 ods. 16 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov je funkčné obdobie orgánov školskej samosprávy štyri roky. Z uvedeného dôvodu radám škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vranov nad Topľou končí v najbližších mesiacoch marec/apríl funkčné obdobie.

Mesto Vranov nad Topľou zastúpené primátorom mesta Ing. Jánom Raganom v zmysle § 25 ods. 5 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z.z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje

VÝZVU na voľby členov rady školy/školského zariadenia pri :

Materskej škole, Dlhá ulica 559, 093 02 Vranov nad Topľou 11. 04. 2020
Materskej škole, Kukučínova ulica 103, 093 03 Vranov nad Topľou 21. 03. 2020
Materskej škole, Domašská ulica 604, 093 02 Vranov nad Topľou 11. 04. 2020
Materskej škole, Okulka 21, 093 01 Vranov nad Topľou 21. 03. 2020
Materskej škole, Juh 1051, 093 01 Vranov nad Topľou 21. 03. 2020
Materskej škole, Sídlisko 1. mája 68, 093 01 Vranov nad Topľou 21. 03. 2020
Materskej škole, Ulica 1. mája 1227, 093 01 Vranov nad Topľou 11. 03. 2020
Materskej škole, Vajanského ulica 641, 093 03 Vranov nad Topľou 01. 04. 2020
Základnej škole, Lomnická ulica 620, 093 03 Vranov nad Topľou 01. 04. 2020
Základnej škole, Kukučínova ulica 106, 093 03 Vranov nad Topľou 25.03. 2020
Základnej škole, Bernolákova ulica 1061, 093 01 Vranov nad Topľou 04. 04. 2020
Základnej škole, Lúčna 827/26, 093 01 Vranov nad Topľou 04. 04. 2020
Základnej škole, Juh 1054, 093 01 Vranov nad Topľou 19. 04. 2020
Základnej škole, Sídlisko II 1336, 093 01 Vranov nad Topľou 19. 04. 2020
Centre voľného času, M. R. Štefánika 870,093 01 Vranov nad Topľou 12. 04. 2020
Základnej umeleckej škole, A. Dubčeka 880,093 01 Vranov nad Topľou 11. 03. 2020


Týmto žiadam riaditeľov MŠ, ZŠ, CVČ a ZUŠ o zabezpečenie voľby členov rady školy v nasledovnom zložení a počte:

Rady škôl/školských zariadení:

 • Základná škola, Juh 1054 = 11 členov (2PZ; 1NZ; 4 rodičia)
 • Základná škola, Sídlisko II. 1336 = 11 členov
 • Základná škola, Bernolákova ulica 1061 = 11 členov
 • Základná škola, Lúčna 827 = 11 členov
 • Základná škola, Kukučínova ulica 106 = 11 členov
 • Materská škola, Ul.1. mája 1227 = 11 členov
 • Základná umelecká škola, A. Dubčeka 880 = 11 členov
 • Materská škola, Okulka 21 = 9 členov (2PZ; 1NZ; 3rodičia )
 • Materská škola, Sídlisko 1. máj 68 = 9 členov
 • Materská škola, Juh 1051 = 9 členov
 • Materská škola, Kukučínova ulica103 = 9 členov
 • Centrum voľného času , M.R. Štefánika 870= 7 členov (2PZ; 1NZ; 2rodičia )
 • Základná škola, Lomnická ulica 620 = 5 členov (1PZ; 1NZ; 2rodičia)
 • Materská škola, Dlhá ulica 559 = 5 členov
 • Materská škola, Domašská ulica 604 = 5 členov
 • Materská škola, Vajanského ulica 641 = 5 členov

Pozn.: zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami ško­ly

Voľby do rady pri MŠ, ZŠ, ZUŠ a CVČ je potrebné uskutočniť tak, aby sa nová rada školy mohla ustanoviť najneskôr v termíne skončenia funkčného obdobia RŠ, t.j. do dňa ukončenia funkčného obdobia existujúcej RŠ.

Voľby členov rady školy zabezpečí riaditeľ/ka školy/školského zariadenia. Určí miesto, termín a čas konania volieb pre jednotlivé skupiny volených zástupcov. O delegovaní zástupcov Mesta Vranov nad Topľou rozhodne zriaďovateľ škôl a školských zariadení.

Ing. Ján Ragan

primátor mesta

« späť

aktualizácia: 30.01.2020 | počet zobrazení: 659

Počet návštev od 21.02.2008: 3331370
Počet návštev dnes: 379
fb