« späť
Ako vybaviť... » Petície

Petície

Petície

Na zostavenie petície, obstaranie podpisov pod ňu a doručenie petície orgánu verejnej správy môžu osoby podávajúce petíciu vytvoriť petičný výbor. Členovia petičného výboru sú povinní určiť osobu, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, na ich zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy.

Ak nie je vytvorený petičný výbor, musí sa v petícii určiť osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, na styk s orgánom verejnej správy.

Petície a podpisové hárky sa môžu vystaviť na miestach prístupných verejnosti. Na to nie je potrebné povolenie orgánu verejnej správy, nesmie však nastať obmedzenie cestnej premávky, rušenie verejného poriadku ani iné obmedzenie práv a právom chránených záujmov iných osôb. Zhromažďovaním podpisov na mieste prístupnom verejnosti možno poveriť osobu, ktorá dovŕšila vek 16 rokov.

Náležitosti petičných hárkov:

Ak podpisové hárky neobsahujú text petície, musia sa označiť tak, aby bolo zrejmé, aká petícia sa má podporiť podpismi; na každom podpisovom hárku musí byť uvedené meno, priezvisko a úplná adresa trvalého pobytu každej osoby, ktorá petíciu zostavila, alebo osoby, ktorá je určená na styk s orgánom verejnej správy. Ak petíciu podporil väčší počet osôb, musia osoby podávajúce petíciu uviesť pod jej textom počet priložených podpisových hárkov. Podpisové hárky sa musia priebežne číslovať.

Údaje o podpisovaných osobách: u fyzickej osoby

  • meno a priezvisko
  • dátum narodenia
  • adresa
  • podpis.

u právnickej osoby

  • názov a sídlo
  • meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu osoby oprávnenej konať v jej mene

Vybavuje:

Oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Referát organizačný a služieb občanom
Tarkaničová Viera, Mgr.
  • tel.: 057/7590181
  • e-mail: viera.tarkanicova@vranov.sk
  • kancelária: prízemie vpravo, číslo dverí 46

Predpis:

Zákon 85/1990 o petičnom práve

« späť

aktualizácia: 03.02.2012 | počet zobrazení: 21889

Počet návštev od 21.02.2008: 3177950
Počet návštev dnes: 77
fb