« späť
Ako vybaviť... » Daň z predajných automatov

Daň z predajných automatov

Daň z predajných automatov

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu. Daň platí prevádzkovateľ zariadenia.

Základom dane je počet predajných automatov.

Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť preukaznú evidenciu ohľadne každého predajného automatu osobitne v rozsahu výrobné číslo predajného automatu, miesto prevádzkovania, začiatok a ukončenie prevádzkovania.

Doklady:

Poplatok:

Sadzba dane je:

Vybavuje:

Oddelenie ekonomické
Referát daní a poplatkov
Košalková Zuzana, Ing.
  • mobil: 0915 934 929
  • tel.: 057/7590154
  • e-mail: zuzana.kosalkova@vranov.sk
  • kancelária: prízemie vľavo, č. dverí 55

Predpis:

« späť

aktualizácia: 22.03.2019 | počet zobrazení: 12170

Počet návštev od 21.02.2008: 3180483
Počet návštev dnes: 612
fb