« späť
Ako vybaviť... » Daň z nevýherných hracích prístrojov

Daň z nevýherných hracích prístrojov

Daň z nevýherných hracích prístrojov

Nevýherné hracie prístroje sú:

  • elektronické prístroje na počítačové hry,
  • mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.

Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu ohľadne každého nevýherného hracieho prístroja osobitne:

  • výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
  • miesto prevádzkovania,
  • začiatok a ukončenie prevádzkovania.

Doklady:

Poplatok:

Sadzba dane je:

Vybavuje:

Oddelenie ekonomické
Referát daní a poplatkov
Košalková Zuzana, Ing.
  • mobil: 0915 934 929
  • tel.: 057/7590154
  • e-mail: zuzana.kosalkova@vranov.sk
  • kancelária: prízemie vľavo, č. dverí 55

Lehota:

Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote aj zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia.

Predpis:

« späť

aktualizácia: 24.01.2013 | počet zobrazení: 15292

Počet návštev od 21.02.2008: 3177943
Počet návštev dnes: 70
fb