« späť
Ako vybaviť... » Daň z nehnuteľností - úľavy na dani alebo oslobodenie od dane (čiastkové daňové priznanie)

Daň z nehnuteľností - úľavy na dani alebo oslobodenie od dane (čiastkové daňové priznanie)

Daň z nehnuteľností - úľavy na dani alebo oslobodenie od dane (čiastkové daňové priznanie)

Daňovník si môže uplatniť nárok na daňové úľavy alebo oslobodenie od dane podľa ustanovení všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Vranov nad Topľou platného pre príslušné zdaňovacie obdobie.

Zníženie dane správca dane priznáva na základe podaného čiastkového daňového priznania podaného v termíne do 31.1. príslušného zdaňovacieho obdobia.

ÚĽAVY – fyzické osoby

Stavby: Podľa miestnych podmienok v meste Vranov nad Topľou sa znižuje daň zo stavieb a daň z bytov:

 • o 30% – stavby na bývanie a byty: občania v hmotnej núdzi, 65 a viac roční občania, držitelia preukazu ŤZP
 • o 30% – samostatne stojace garáže: držitelia preukazu ŤZP, 65 a viac roční občania

Pozemky Podľa miestnych podmienok v meste Vranov nad Topľou sa znižuje daň z pozemkov u týchto pozemkov:

 • o 30% – záhrady a zastavané plochy: občania v hmotnej núdzi, 65 a viac roční občania
 • o 50% – verejne prístupné parky, športoviská

ÚĽAVY – právnické osoby

 • o 30% – stavby, ktoré slúžia zdravotníckym zariadeniam, na sociálne a kultúrno – výchovné účely mimo prenájmu a administratívy

OSLOBODENIE OD DANE

 • pozemky a stavby alebo ich časti slúžiace na vykonávanie náboženských obradov cirkví, náboženských spoločností, pastorizačné priestory, úradovne
 • pozemky a stavby slúžiace školám a školským zariadeniam
 • pozemky, stavby a nebytové priestory vo vlastníctve Červeného kríža

Doklady:

Poplatok:

bez poplatku

Vybavuje:

Oddelenie ekonomické
Referát daní a poplatkov
Čechová Mária
 • mobil: 0915 934 929
 • tel.: 057/7590155
 • e-mail: maria.cechova@vranov.sk
 • kancelária: prízemie vľavo, č. dverí 59

Lehota:

Žiadosť o úľavu je potrebné podať k termínu podania daňového priznania tj. k 31.01. prís­lušného roka. Úľava sa započíta pri vyrúbení dane.

Predpis:

« späť

aktualizácia: 23.01.2013 | počet zobrazení: 16876

Počet návštev od 21.02.2008: 3177936
Počet návštev dnes: 63
fb